Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Záverečné práce

Témy záverečných prác

Témy záverečných prác na nasledujúci akademický rok budú zverejnené vždy na začiatku akademického roka. Po zverejnení tém si študent/študentka dohodne výber témy so školiteľom/školiteľkou, ktorí následne zadajú tému spolu s menom študenta/študentky do systému AIS2. Potvrdením o prihlásení na danú tému práce je zadanie záverečnej práce vytlačené zo systému AIS2.

Zadanie záverečnej práce podpísané garantkou štúdia, školiteľom/školiteľkou a študentom/študentkou sa vydáva v 3 exemplároch. 1 exemplár odovzdá školiteľ/ka na archiváciu na sekretariáte katedry, 2 exempláre študent/ka zviaže do tlačených verzií svojej záverečnej práce.

Témy bakalárskych prác v ŠP Psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím zadané v AR 2019/20

Témy bakalárskych prác v ŠP Učiteľstvo psychológie v kombinácii zadané v AR 2019/20

Témy diplomových prác v ŠP Učiteľstvo psychológie v kombinácii zadané v AR 2019/20

POKYNY A INFORMÁCIE K PÍSANIU ZÁVEREČNEJ PRÁCE:

Hodnotenie záverečných prác

Pokyny k písaniu a odovzdávaniu záverečných prác na PdF UK

Smernica rektora UK 12/2013 o náležitostiach záverečných prác - aktualizované znenie z r. 2018