Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Záverečné práce

Témy záverečných prác

Témy záverečných prác na nasledujúci akademický rok budú zverejnené vždy na začiatku akademického roka. Po zverejnení tém si študent/študentka dohodne výber témy so školiteľom/školiteľkou, ktorí následne zadajú tému spolu s menom študenta/študentky do systému AIS2. Potvrdením o prihlásení na danú tému práce je zadanie záverečnej práce vytlačené zo systému AIS2.

Zadanie záverečnej práce podpísané školiteľom/školiteľkou a študentom/študentkou sa vydáva v 3 exemplároch. 1 exemplár odovzdá školiteľ/ka na archiváciu na sekretariáte katedry, 2 exempláre študent/ka zviaže do tlačených verzií svojej záverečnej práce.

Témy záverečných prác 2021/2022

POKYNY A INFORMÁCIE K PÍSANIU ZÁVEREČNEJ PRÁCE:

Hodnotenie záverečných prác

Pokyny k písaniu a odovzdávaniu záverečných prác na PdF UK

Smernica rektora UK 12/2013 o náležitostiach záverečných prác - aktualizované znenie z r. 2018

Pri písaní záverečných prác študentom a študentkám odporúčame používať pri citovaní normu APA 7. Bližšie usmernenia posielajú jednotlivým ročníkom študijné poradkyne.