Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

ŠVOUČ

ŠVOUČ 2021/2022

 

Milí študenti a študentky,

aj tento rok sa môžete zapojiť do aktivity ŠVOUČ na PdF UK, ktorú koordinuje Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium.

Koordinátor ŠVOUČ za KPP: Mgr. Juraj Petrík, PhD.

Všetky podrobné informácie ako prihlášku, bližšia informácie k súťaži a dôležité dátumy nájdete na tejto webovej stránke AKTUÁLNE OZNAMY A DOKUMENTY

Základné dôležité informácie:

- ŠVOUC je dôležitou súčasťou rozvoja tvorivého potenciálu študentov
- Do súťaže sa môže zapojiť každý študent Pedagogickej fakulty v dennej aj externej forme štúdia v jednej z týchto dvoch kategórií:
• študenti 1. stupňa vysokoškolského štúdia,
• študenti 2. stupňa vysokoškolského štúdia.

- Práce môžu byť teoretické, teoreticko-aplikačné alebo empiricko-výskumné.
Práca ŠVOUČ môže(/nemusí) byť časťou záverečnej práce, táto skutočnosť musí byť zrejmá a musí byť deklarovaná v úvode práce.
- Celkový rozsah práce s prílohami je min. 20 a max. 45 normovaných strán. Práca musí mať hrebeňovú alebo inú vhodnú väzbu. Súťažnú prácu treba predložiť v 2 exemplároch najneskôr do 31. marca.
- Autori/rky prác, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach vo fakultnom kole, získajú mimoriadne štipendium v sume min. 100, 150, 200 eur podľa umiestnenia.

Dôležité termíny

Pre ďalšie informácie neváhajte kontaktovať koordinátora ŠVOUČ na petrik38@uniba.sk