Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

ŠVOUČ

Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť

Aktivity ŠVOUČ na PdF UK koordinuje Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium.

Koordinátorka ŠVOUČ za KPP: PaedDr. Eva Vancu, Ph.D.

Témy ŠVOUČ:

Osobitosti emočnej regulácie u adolescentov (dr. Vancu)
Anotácia: Práca skúma osobitosti emočnej regulácie u adolescentov. Prináša pilotné psychometrické údaje o slovenskej adaptácii metódy CERQ - The Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (Garnefski et al., 2007) v nadväznosti na projekt VEGA KPP v spolupráci s FÚ LFUK. 

Psychometrické kvality diagnostického nástroja na hodnotenie emočnej inteligencie u adolescentov (dr. Vancu)
Anotácia: Teoreticko-empirická práca, ktorej cieľom je overovanie psychometrických kvalít diagnostických nástrojov na hodnotenie zložiek emočnej inteligencie vo vzorke dospievajúcich s využitím MSCEIT - The Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (Mayer et al. v upr. Humpolíčka a Slezáčkovej, 2012). Vychádza z projektu VEGA KPP v spolupráci s FÚ LFUK.

Špecifiká štruktúry exekutívnych funkcií u dospievajúcich / s poruchami učenia / poruchami pozornosti (dr. Vancu)
Anotácia: Práca skúma špecifiká štruktúry exekutívnych funkcií u dospievajúcich s poruchami učenia a/alebo poruchami pozornosti (najmä na úrovni behaviorálnej regulácie, meta-kognície a globálneho indexu exekutívnych funkcií). V empirickej časti pomocou dotazníka BRIEF pre rodičov a učiteľov - Behavior Rating Inventory of Executive Function (Goia et al., 2000, upr. podľa Ptáčka, 2011) zisťuje a posudzuje kvalitu exekutívnych funkcií v špecifických skupinách dospievajúcich (s poruchami učenia alebo s poruchami pozornosti) vo vzťahu k ich sebaregulácii a meta-kognícii v školskom i domácom prostredí.

Kvalita emočnej regulácie a exekutívne funkcie u dospievajúcich (dr. Vancu)
Anotácia: Práca sa zameriava na výskum komplexnosti vzťahov exekutívnych funkcií mozgu a emočnej regulácie uplatňujúcich sa v rôznych životných situáciách u žiakov ZŠ a SŠ. Výskumná časť mapuje vzájomné vzťahy medzi kvalitou emočnej regulácie a exekutívnych funkcií u dospievajúcich v domácom i školskom prostredí. Nadväzuje na projekt VEGA KPP v spolupráci s FÚ LFUK.

Kvalita emočnej regulácie a exekutívne funkcie u dospievajúcich so zdravotným postihnutím (dr. Vancu)
Anotácia: Práca je zameraná na štúdium vzťahov exekutívnych funkcií mozgu a emočnej regulácie uplatňujúcich sa v životných situáciách u dospievajúcich so zdravotným postihnutím. Výskumná časť mapuje vzájomné vzťahy medzi kvalitou emočnej regulácie a exekutívnych funkcií u dospievajúcich so zdravotným postihnutím v domácom i školskom prostredí. Nadväzuje na projekt VEGA KPP v spolupráci s FÚ LFUK.