Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

ŠVOUČ

Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť

Milí študenti a študentky,

aj tento rok sa môžete zapojiť do aktivity ŠVOUČ na PdF UK, ktorú koordinuje Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium.

Koordinátor ŠVOUČ za KPP: Mgr. Juraj Petrík, PhD.

Všetky podrobné informácie nájdete na tejto webovej stránke AKTUÁLNE OZNAMY A DOKUMENTY,

Základné dôležité informácie:

- ŠVOUC je dôležitou súčasťou rozvoja tvorivého potenciálu študentov
- Do súťaže sa môže zapojiť každý študent Pedagogickej fakulty v dennej aj externej forme štúdia v jednej z týchto dvoch kategórií:
• študenti 1. stupňa vysokoškolského štúdia,
• študenti 2. stupňa vysokoškolského štúdia.

- Práce môžu byť teoretické, teoreticko-aplikačné alebo empiricko-výskumné.
Práca ŠVOUČ môže(/nemusí) byť časťou záverečnej práce, táto skutočnosť musí byť zrejmá a musí byť deklarovaná v úvode práce.
- Celkový rozsah práce s prílohami je min. 20 a max. 45 normovaných strán. Práca musí mať hrebeňovú alebo inú vhodnú väzbu. Súťažnú prácu treba predložiť v 2 exemplároch najneskôr do 31. marca.
- Autori/rky prác, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach vo fakultnom kole, získajú mimoriadne štipendium v sume min. 100, 150, 200 eur podľa umiestnenia.

Dôležité termíny:

- všetky dôležité termíny nájdete TU v harmonograme

- najbližšie:

do 26.2.2021 nahlasovanie sa študentov na témy ŠVOUČ a odovzdanie prihlášok koordinátorom na jednotlivých pracoviskách-katedrách a ústavoch.
(ak máte záujem o participáciu, oslovte vami zvoleného pedagóga, ktorý vás bude viesť a upovedomte koordinátora ŠVOUČ najneskôr do 2. 3. 2021)

do 05.3.2021 nahlásenie počtu prihlásených študentov predsedom fakultných sekcií pre jednotlivé kategórie ŠVOUČ 

do 02.4.2021 študenti odovzdajú  práce koordinátorom ŠVOUČ na jednotlivých pracoviskách-katedrách a ústavoch  

Pre ďalšie informácie neváhajte kontaktovať koordinátora ŠVOUČ na petrik38@uniba.sk