Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Študijné poradenstvo (tútori a tútorky)

Úlohy tútora/tútorky

Tútor/ka:

- podľa odporúčanej študijnej cesty daného akreditovaného študijného programu poskytuje poradenstvo študentom a študentkám pri zostavovaní študijného plánu.

- objasňuje študentom a študentkám princípy kreditového štúdia, pomáha im pri pochopení študijného poriadku, systému AIS2 a pod.

- oboznamuje študentov a študentky s pravidlami fungovania akademického sveta.

Bližšie úlohu tútorov a tútoriek vymedzuje Smernica dekana PdF UK.

Tútori a tútorky majú pre študijné poradenstvo vyhradenú jednu hodinu konzultačných hodín týždenne.

Plánovanie študijnej cesty

Pri plánovaní študijnej cesty sa študent/ka riadi:

Študijným plánom svojho študijného programu (v prípade učiteľstva psychológie v kombinácii študijný plán pozostáva z troch častí: psychológia, všeobecný učiteľský základ (VUZ) a druhá študijná kombinácia). Študijný plán je dostupný v systéme AIS2 v aplikácii VSST 178.

Študijným poriadkom PdF UK.

Harmonogramom aktuálneho akademického roka, v ktorom sú uvedené termíny skúškového obdobia, pedagogických praxí, blokovej výučby a pod.

 

Odporúčaná študijná cesta pre prvý ročník bakalárskeho štúdia psychologického a kariérového poradenstva v dennej forme:

Zimný semester:

Povinné predmety: Anatómia a fyziológia nervovej sústavy, Všeobecná psychológia, Etika v poradenskom procese, Sociálno-psychologický výcvik I. 

Povinne voliteľné predmety: podľa aktuálnej ponuky v rozvrhu

Letný semester:

Povinné predmety: Vývinová psychológia, Základy psychológie ľudí s postihnutím, Psychológia osobnosti, Pedagogická a školská psychológia

Povinne voliteľné predmety: podľa aktuálnej ponuky v rozvrhu

Odporúčaná študijná cesta pre prvý ročník bakalárskeho štúdia učiteľstva psychológie v dennej forme:

Zimný semester:

Povinné predmety: Všeobecná psychológia (prednáška a seminár), Anatómia a fyziológia nervovej sústavy, Sociálno-psychologický výcvik 1. 

Povinne voliteľné predmety: podľa aktuálnej ponuky v rozvrhu

Letný semester:

Povinné predmety: Vývinová psychológia, Sociálna psychológia, Metodológia psychologického výskumu, Dejiny psychológie

Povinne voliteľné predmety: podľa aktuálnej ponuky v rozvrhu 

Odporúčaná študijná cesta pre prvý ročník magisterského štúdia učiteľstva psychológie v dennej forme:

Zimný semester:

Povinné predmety: Školská psychológia, Klinická psychológia, Základy psychoterapie, Pedagogická prax 2A (kód VUZ)

Povinne voliteľné predmety: podľa aktuálnej ponuky v rozvrhu

Letný semester:

Povinné predmety: Didaktika psychológie, Psychodiagnostika, Sociálno-psychologický výcvik 2.

Povinne voliteľné predmety: podľa aktuálnej ponuky v rozvrhu

Kontakty tútorov a tútoriek na AR 2019/2020

1. ročník bakalárskeho štúdia učiteľstva psychológie v dennej forme

PhDr. PaedDr. Dušan Fábik, PhD.
miestnosť: M416
e-mail: fabik7[zavináč]uniba.sk
tútorské konzultačné hodiny:
ročníková e-mailová adresa pre 1. roč. bc. uč. PSY.: ucps.2019live.uniba.sk 

2. a 3. ročník bakalárskeho štúdia učiteľstva psychológie v dennej forme

Mgr. Miroslava Lemešová, PhD.
miestnosť: M411
e-mail: lemesova[zavináč]fedu.uniba.sk
tútorské konzultačné hodiny:
ročníková e-mailová adresa pre 2. roč. bc. uč. PSY.: bakalari_ucitelstvo_PSY_2_rocnikfedu.uniba.sk   
ročníková e-mailová adresa pre 3. roč. bc. uč. PSY.: bakalari_ucitelstvo_PSY_3_rocnikfedu.uniba.sk

1. a 2. ročník magisterského štúdia učiteľstva psychológie v dennej forme

doc. Mgr. Lenka Sokolová, PhD.
miestnosť: M408
e-mail: sokolova[zavináč]fedu.uniba.sk
tútorské konzultačné hodiny:
ročníková e-mailová adresa pre 1. roč. mgr.: magistri.uc.psy2019fedu.uniba.sk 
ročníková e-mailová adresa pre 2. roč. mgr.: magistri.uc.psy2018fedu.uniba.sk 

1., 2. a 3. ročník bakalárskeho štúdia psychologického a kariérového poradenstva v dennej forme

Mgr. Silvia Harvanová, PhD.
miestnosť: M416
e-mail: harvanova[zavináč]fedu.uniba.sk
tútorské konzultačné hodiny:
ročníková e-mailová adresa pre 1. roč. bc. PKP: pskpo.2019live.uniba.sk  
ročníková e-mailová adresa pre 2. roč. bc. PKP: pskpo.2018gmail.com 
ročníková e-mailová adresa pre 3. roč. bc. PKP: pskpo.ukgmail.com 

bakalárske a magisterské štúdium učiteľstva psychológie a bakalárske štúdium psychologického a kariérového poradenstva v externej forme

PaedDr. Eva Vancu, Ph.D.
miestnosť: M410
e-mail: vancu[zavináč]fedu.uniba.sk
tútorské konzultačné hodiny:
ročníková e-mailová adresa pre 1. roč. bc. uč. psy. ext.: ucitelstvopsychologie2019gmail.com
ročníková e-mailová adresa pre 2. roč. bc. uč. psy. ext.: psyext18@gmail.com
ročníková e-mailová adresa pre 3. roč. bc. uč. psy. ext.: psychologoviavkombinacii@gmail.com
ročníková e-mailová adresa pre 4. roč. bc. uč. psy. ext.: upsych2016e@gmail.com
ročníková e-mailová adresa pre 1. roč. bc. PKP ext.: karieroveporadenstvo2019gmail.com 
ročníková e-mailová adresa pre 2. roč. bc. PKP ext.: pskpo2018ex@gmail.com
ročníková e-mailová adresa pre 3. roč. bc. PKP ext.: sigmundfreud5639@gmail.com
ročníková e-mailová adresa pre 4. roč. bc. PKP ext.: pskpo2016e@gmail.com
ročníková e-mailová adresa pre 1. roč. mgr. uč. psy. ext.: externi.psychologovia2015@gmail.com 
ročníková e-mailová adresa pre 2. roč. mgr. uč. psy. ext.: 1ex.sjl.unibagmail.com