Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Študijné poradenstvo (tútori a tútorky)

Úlohy tútora/tútorky

Tútor/ka:

- podľa odporúčanej študijnej cesty daného akreditovaného študijného programu poskytuje poradenstvo študentom a študentkám pri zostavovaní študijného plánu.

- objasňuje študentom a študentkám princípy kreditového štúdia, pomáha im pri pochopení študijného poriadku, systému AIS2 a pod.

- oboznamuje študentov a študentky s pravidlami fungovania akademického sveta.

Bližšie úlohu tútorov a tútoriek vymedzuje Smernica dekana PdF UK.

Tútori a tútorky majú pre študijné poradenstvo vyhradenú jednu hodinu konzultačných hodín týždenne.

Plánovanie študijnej cesty

Pri plánovaní študijnej cesty sa študent/ka riadi:

Študijným plánom svojho študijného programu (v prípade učiteľstva psychológie v kombinácii študijný plán pozostáva z troch častí: psychológia, všeobecný učiteľský základ (VUZ) a druhá študijná kombinácia). Študijný plán je dostupný v systéme AIS2 v aplikácii VSST 178.

Študijným poriadkom PdF UK.

Harmonogramom aktuálneho akademického roka, v ktorom sú uvedené termíny skúškového obdobia, pedagogických praxí, blokovej výučby a pod.

 

Odporúčaná študijná cesta pre prvý ročník bakalárskeho štúdia psychologického a kariérového poradenstva v dennej forme:

Zimný semester:

Povinné predmety: Anatómia a fyziológia nervovej sústavy, Všeobecná psychológia, Etika v poradenskom procese, Sociálno-psychologický výcvik I. 

Povinne voliteľné predmety: podľa aktuálnej ponuky v rozvrhu

Letný semester:

Povinné predmety: Vývinová psychológia, Základy psychológie ľudí s postihnutím, Psychológia osobnosti, Pedagogická a školská psychológia

Povinne voliteľné predmety: podľa aktuálnej ponuky v rozvrhu

Odporúčaná študijná cesta pre prvý ročník bakalárskeho štúdia učiteľstva psychológie v dennej forme:

Zimný semester:

Povinné predmety: Všeobecná psychológia (prednáška a seminár), Anatómia a fyziológia nervovej sústavy, Sociálno-psychologický výcvik 1. 

Povinne voliteľné predmety: podľa aktuálnej ponuky v rozvrhu

Letný semester:

Povinné predmety: Vývinová psychológia, Sociálna psychológia, Metodológia psychologického výskumu, Dejiny psychológie

Povinne voliteľné predmety: podľa aktuálnej ponuky v rozvrhu 

Odporúčaná študijná cesta pre prvý ročník magisterského štúdia učiteľstva psychológie v dennej forme:

Zimný semester:

Povinné predmety: Školská psychológia, Klinická psychológia, Základy psychoterapie, Pedagogická prax 2A (kód VUZ)

Povinne voliteľné predmety: podľa aktuálnej ponuky v rozvrhu

Letný semester:

Povinné predmety: Didaktika psychológie, Psychodiagnostika, Sociálno-psychologický výcvik 2.

Povinne voliteľné predmety: podľa aktuálnej ponuky v rozvrhu

Kontakty tútorov a tútoriek na AR 2020/21

1. ročník bakalárskeho štúdia učiteľstva psychológie v dennej a externej forme

PhDr. PaedDr. Dušan Fábik, PhD.
miestnosť: M416
e-mail: fabik7[zavináč]uniba.sk
tútorské konzultačné hodiny:

Spoločné ročníkové e-mailové adresy:
1. roč. bc. uč. PSY. denná forma: ucps2020fedu.uniba.sk 
1. roč. bc. uč. PSY. externá forma: ucps2020efedu.uniba.sk 

2., 3. a 4. ročník bakalárskeho štúdia učiteľstva psychológie v dennej a externej forme

Mgr. Miroslava Lemešová, PhD.
miestnosť: M411
e-mail: lemesova[zavináč]fedu.uniba.sk
tútorské konzultačné hodiny:

Spoločné ročníkové e-mailové adresy:
2. roč. bc. uč. PSY. denná forma: bakalari_ucitelstvo_PSY_2_rocnikfedu.uniba.sk   
3. a vyššie roč. bc. uč. PSY. denná forma: bakalari_ucitelstvo_PSY_3_rocnikfedu.uniba.sk
2. a 3. roč. bc. uč. PSY. externá forma: bakalari_ucitelstvo_PSY_externe_2_3_rocnikfedu.uniba.sk
4. a vyššie roč. bc. uč. PSY externá forma: bakalari_ucitelstvo_PSY_externe_4_rocnik@fedu.uniba.sk 

magisterské štúdium učiteľstva psychológie v dennej a externej forme

doc. Mgr. Lenka Sokolová, PhD.
miestnosť: M408
e-mail: sokolova[zavináč]fedu.uniba.sk
tútorské konzultačné hodiny:

Spoločné ročníkové e-mailové adresy:
1. roč. mgr. denná forma: magistri.uc.psy2020@fedu.uniba.sk 
2. roč. mgr. denná forma: magistri.uc.psy2019@fedu.uniba.sk 
1., 2. a 3. roč. mgr. externá forma: magistri.uc.psy.extfedu.uniba.sk 

bakalárske štúdium psychologického a kariérového poradenstva v dennej a externej forme

Mgr. Silvia Harvanová, PhD.
miestnosť: M416
e-mail: harvanova[zavináč]fedu.uniba.sk
tútorské konzultačné hodiny:

Spoločné ročníkové e-mailové adresy:
1. roč. bc. PKP denná forma: pskpo.2020live.uniba.sk   
2. roč. bc. PKP denná forma: pskpo.2019live.uniba.sk 
3. roč. bc. PKP denná forma: pskpo.2018gmail.com
1. roč. bc. PKP externá forma: pskpo.e.2020live.uniba.sk 
2. roč. bc. PKP externá forma: 
3. roč. bc. PKP externá forma: 
4. roč. bc. PKP externá forma: