Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Študijné poradenstvo

Úlohy tútora/tútorky

Tútor/ka:

- podľa odporúčanej študijnej cesty daného akreditovaného študijného programu poskytuje poradenstvo študentom a študentkám pri zostavovaní študijného plánu.

- objasňuje študentom a študentkám princípy kreditového štúdia, pomáha im pri pochopení študijného poriadku, systému AIS2 a pod.

- oboznamuje študentov a študentky s pravidlami fungovania akademického sveta.

Bližšie úlohu tútorov a tútoriek vymedzuje Smernica dekana PdF UK.

Tútori a tútorky majú pre študijné poradenstvo vyhradenú jednu hodinu konzultačných hodín týždenne.

Plánovanie študijnej cesty

Pri plánovaní študijnej cesty sa študent/ka riadi:

Študijným plánom svojho študijného programu (v prípade učiteľstva psychológie v kombinácii študijný plán pozostáva z troch častí: psychológia, všeobecný učiteľský základ (VUZ) a druhá študijná kombinácia). Študijný plán je dostupný v systéme AIS2 v aplikácii VSST 178.

Študijným poriadkom PdF UK.

Harmonogramom aktuálneho akademického roka, v ktorom sú uvedené termíny skúškového obdobia, pedagogických praxí, blokovej výučby a pod.

 

Odporúčaná študijná cesta pre prvý ročník bakalárskeho štúdia psychologického a kariérového poradenstva v dennej forme:

Zimný semester:

Povinné predmety: Anatómia a fyziológia nervovej sústavy, Všeobecná psychológia, Etika v poradenskom procese, Sociálno-psychologický výcvik I. 

Povinne voliteľné predmety: podľa aktuálnej ponuky v rozvrhu

Letný semester:

Povinné predmety: Vývinová psychológia, Základy psychológie ľudí s postihnutím, Psychológia osobnosti, Pedagogická a školská psychológia

Povinne voliteľné predmety: podľa aktuálnej ponuky v rozvrhu

Odporúčaná študijná cesta pre prvý ročník bakalárskeho štúdia učiteľstva psychológie v dennej forme:

Zimný semester:

Povinné predmety: Všeobecná psychológia (prednáška a seminár), Anatómia a fyziológia nervovej sústavy, Sociálno-psychologický výcvik 1. 

Povinne voliteľné predmety: podľa aktuálnej ponuky v rozvrhu

Letný semester:

Povinné predmety: Vývinová psychológia, Sociálna psychológia, Metodológia psychologického výskumu, Dejiny psychológie

Povinne voliteľné predmety: podľa aktuálnej ponuky v rozvrhu 

Odporúčaná študijná cesta pre prvý ročník magisterského štúdia učiteľstva psychológie v dennej forme:

Zimný semester:

Povinné predmety: Školská psychológia, Klinická psychológia, Základy psychoterapie, Pedagogická prax 2A (kód VUZ)

Povinne voliteľné predmety: podľa aktuálnej ponuky v rozvrhu

Letný semester:

Povinné predmety: Didaktika psychológie, Psychodiagnostika, Sociálno-psychologický výcvik 2.

Povinne voliteľné predmety: podľa aktuálnej ponuky v rozvrhu

Kontakty tútorov a tútoriek

Učiteľstvo psychológie bc. a mgr.

Mgr. Miroslava Lemešová, PhD.
miestnosť: M411
e-mail: lemesova[zavináč]fedu.uniba.sk
tútorské konzultačné hodiny:

 

Psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím

Mgr. Miroslava Lemešová, PhD.
miestnosť: M411
e-mail: lemesova[zavináč]fedu.uniba.sk
tútorské konzultačné hodiny:

 

 

PSYCHOLOGICKÁ PORADŇA

Členovia Katedry psychológie a patopsychológie PdF UK poskytujú psychologickú poradenskú činnosť a služby kariérneho poradenstva a podpory osobného kariérneho vývinu pre študentov a študentky všetkých odborov PdF UK.

Študenti a študentky s problémami osobného i odborno-psychologického charakteru si môžu dohodnúť prostredníctvom e-mailu individuálne stretnutie. 

Vedúci poradne: PhDr. PaedDr. Dušan Fábik, PhD. 

Sídlo: Katedra psychológie a patopsychológie, Moskovská 3 

Kontakt: fabik7(at)uniba.sk; tel.: +421 2 9015 9105  

 

Oznam pre študentov a študentky, ktorí sa rozhodnú vykonávať dobrovoľnícku činnosť v rámci utečeneckej krízy 

Milé študentky a milí študenti, dovoľujeme si Vám ponúknuť psychologickú pomoc, podporu a poradenstvo v rámci dobrovoľníctva pre utečeneckú krízu. V prípade záujmu a otázok kontaktujte: basaliukov(at)fedu.uniba.sk; fabik7(at)fedu.uniba.sk