Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Štátne skúšky

Pokyny k prihlasovaniu na štátne skúšky sú dostupné na stránkach Študijného oddelenia.

Psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím - bakalársky stupeň

Predmety štátnej skúšky:

Obhajoba bakalárskej práce - 12 kreditov

Záverečná štátna skúška pozostáva z obhajoby bakalárskej práce. Pri vypracovaní práce a príprave na obhajobu sa študent/ka riadi usmerneniami vedúcej bakalárskeho seminára a školiteľa/školiteľky bakalárskej práce.

Učiteľstvo psychológie - bakalársky stupeň

Predmety štátnej skúšky:

Obhajoba bakalárskej práce - 12 kreditov

(Ak si študent/ka zvolí tému bakalárskej práce z učiteľstva psychológie, pozostáva záverečná štátna skúška z obhajoby bakalárskej práce na Katedre psychológie a patopsychológie. Pri vypracovaní práce a príprave na obhajobu sa študent/ka riadi usmerneniami vedúcej bakalárskeho seminára a školiteľa/školiteľky bakalárskej práce)

Učiteľstvo psychológie - magisterský stupeň

Predmety štátnej skúšky (platné pre AR 2020/21):

Psychológia (tézy platné od AR 2017/18) - 3 kredity

Didaktika psychológie a metodika vedenia sociálno-psychologického tréningu (tézy platné od AR 2017/18) - 3 kredity

Obhajoba diplomovej práce - 14 kreditov
(ak si študent/ka zvolí tému diplomovej práce zo psychológie, pri spracovaní diplomovej práce sa študent/ka riadi usmerneniami vedúcej diplomového seminára a školiteľa/školiteľky diplomovej práce)