Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Pedagogické praxe

Organizácia pedagogickej praxe

Pedagogická prax prebieha v termínoch podľa harmonogramu akademického roka.

Organizačnú stránku praxe zabezpečuje Referát pre pedagogické a odborné praxe.

Obsahovú stránku bakalárskych pedagogických praxí zabezpečuje Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky.

Obsahovú stránku magisterských pedagogických praxí zabezpečujú jednotlivé katedry podľa aprobácií.

Metodička Katedry psychológie a patopsychológie: Mgr. Lenka Sokolová, PhD.

Pedagogická prax 2 (A) - psychológia

Študent/ka sa prostredníctvom náčuvov a rozborov oboznámi s postavením psychologických predmetov, predmetov a programov osobnostného a sociálneho rozvoja v sekundárnom vzdelávaní a so systémom školského poradenstva.

Ciele pedagogickej praxe:

  • Študent/ka sa vie orientovať v pedagogickej dokumentácii predmetu psychológia a príbuzných predmetov, pozná obsahový a výkonový štandard predmetu psychológia (príp. občianska náuka, spoločenskovedný seminár) na danom type školy (v nadväznosti na predmet Didaktika psychológie)
  • Študent/ka vie zaradiť, uviesť príklady a kriticky zhodnotiť didaktické metódy a zásady výučby predmetu psychológia a čiastkových tematických celkov psychológie zaradených v iných predmetoch aplikované v hospitovaných vyučovacích hodinách (v nadväznosti na predmet Didaktika psychológie)
  • Študent/ka pozná kompetencie a metódy práce pedagogických a odborných zamestnancov školského poradenského pracoviska (výchovný poradca, kariérový poradca, školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, príp. ďalší – v nadväznosti na predmety Školská psychológia, Psychologické a výchovné poradenstvo a Kariérové poradenstvo)

 

 

 

Pedagogická prax 3 (A) - psychológia

Cieľom Pedagogickej praxe 3 je rozvíjať didaktické, predmetové, sociálno-psychologické a sebareflexívne kompetencie budúcich učiteľov a učiteliek. Študent/ka po absolvovaní predmetu:

Vie efektívne projektovať vyučovaciu jednotku s použitím inovatívnych prostriedkov a metód.

Analyzovať, hodnotiť a interpretovať výsledky vlastnej edukačnej činnosti.

Tvoriť a overovať vlastné doplnkové edukačné materiály podľa predmetovej špecializácie.

Samostatne riešiť a následne zhodnotiť rôzne edukačné situácie.

Študent/ka sa vie orientovať v pedagogickej dokumentácii predmetu psychológia, pozná obsahový a výkonový štandard predmetu psychológia na danom type školy.

Študent/ka vie plánovať a realizovať vyučovaciu jednotku predmetu psychológia.

 

 

Cvičné školy pre učiteľstvo psychológie

Stredná odborná škola pedagogická, Modra www.pakamodra.edupage.org 

Paneurópska pedagogická a sociálna akadémia www.paneuropasa.eu 

Stredná odborná škola pedagogická, Bratislava www.psabuba.sk 

Konzervatórium Tolstého www.konzervatorium.sk 

Gymnázium Jána Papánka, Vazovova ul. www.vazka.sk 

Spojená škola Tilgnerova 14 https://tilgnerka.edupage.org/ 

Základná škola, Dubová 1 https://zsdubova.edupage.org/ 

Základná škola, Karloveská 61 https://zskarloveska61.edupage.org/

Základná škola, Pri kríži 11 www.prikrizi.sk 

(aktualizácia k ZS 2019/20)