Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Pedagogické praxe

Organizácia pedagogickej praxe

Pedagogická prax prebieha v termínoch podľa harmonogramu akademického roka.

Organizačnú stránku praxe zabezpečuje Referát pre pedagogické a odborné praxe.

Obsahovú stránku bakalárskych pedagogických praxí zabezpečuje Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky.

Obsahovú stránku magisterských pedagogických praxí zabezpečujú jednotlivé katedry podľa aprobácií.

Metodička Katedry psychológie a patopsychológie: Mgr. Lenka Sokolová, PhD.

Pedagogická prax 2 (A) - psychológia

Študent/ka sa prostredníctvom náčuvov a rozborov oboznámi s postavením psychologických predmetov, predmetov a programov osobnostného a sociálneho rozvoja v sekundárnom vzdelávaní a so systémom školského poradenstva.

Ciele pedagogickej praxe:

  • Študent/ka sa vie orientovať v pedagogickej dokumentácii predmetu psychológia a príbuzných predmetov, pozná obsahový a výkonový štandard predmetu psychológia (príp. občianska náuka, spoločenskovedný seminár) na danom type školy (v nadväznosti na predmet Didaktika psychológie)
  • Študent/ka vie zaradiť, uviesť príklady a kriticky zhodnotiť didaktické metódy a zásady výučby predmetu psychológia a čiastkových tematických celkov psychológie zaradených v iných predmetoch aplikované v hospitovaných vyučovacích hodinách (v nadväznosti na predmet Didaktika psychológie)
  • Študent/ka pozná kompetencie a metódy práce pedagogických a odborných zamestnancov školského poradenského pracoviska (výchovný poradca, kariérový poradca, školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, príp. ďalší – v nadväznosti na predmety Školská psychológia, Psychologické a výchovné poradenstvo a Kariérové poradenstvo)

 

 

 

Pedagogická prax 3 (A) - psychológia

Cieľom Pedagogickej praxe 3 je rozvíjať didaktické, predmetové, sociálno-psychologické a sebareflexívne kompetencie budúcich učiteľov a učiteliek. Študent/ka po absolvovaní predmetu:

Vie efektívne projektovať vyučovaciu jednotku s použitím inovatívnych prostriedkov a metód.

Analyzovať, hodnotiť a interpretovať výsledky vlastnej edukačnej činnosti.

Tvoriť a overovať vlastné doplnkové edukačné materiály podľa predmetovej špecializácie.

Samostatne riešiť a následne zhodnotiť rôzne edukačné situácie.

Študent/ka sa vie orientovať v pedagogickej dokumentácii predmetu psychológia, pozná obsahový a výkonový štandard predmetu psychológia na danom type školy.

Študent/ka vie plánovať a realizovať vyučovaciu jednotku predmetu psychológia.

 

 

Cvičné školy pre učiteľstvo psychológie

Stredná odborná škola pedagogická, Modra www.pakamodra.edupage.org 

Stredná odborná škola pedagogická, Bratislava www.psabuba.sk 

Konzervatórium Tolstého www.konzervatorium.sk 

Gymnázium Jána Papánka, Vazovova ul. www.vazka.sk 

Spojená škola Tilgnerova 14 https://tilgnerka.edupage.org/ 

Základná škola, Dubová 1 https://zsdubova.edupage.org/ 

Základná škola, Karloveská 61 https://zskarloveska61.edupage.org/

Základná škola, Pri kríži 11 www.prikrizi.sk 

(aktualizácia k ZS 2019/20)