Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Linky

Inštitúcie rezortu školstva

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR www.minedu.sk

Štátny pedagogický ústav www.statpedu.sk

Štátny inštitút odborného vzdelávania www.siov.sk

Metodicko-pedagogické centrum www.mpc-edu.sk

Národný ústav certifikovaných meraní www.nucem.sk 

Vedecko-výskumné pracoviská

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie www.vudpap.sk

Ústav experimentálnej psychológie SAV www.psychologia.sav.sk

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV www.kvsbk.sav.sk  

Sociologický ústav SAV www.sociologia.sav.sk

Profesijné združenia

Slovenská psychologická spoločnosť www.slovenskapsychologickaspolocnost.sk

Asociácia školskej psychológie SR a ČR www.aspsr.sk

Slovenská asociácia pre učiteľstvo psychológie www.saup.sk

Českomoravská psychologická společnost http://cmps.ecn.cz 

European Federation of Psychologists´Associations www.efpa.eu

American Psychological Association www.apa.org

European Federation of Psychology Teachers´Associations www.efpta.org

Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie www.sasap.sk

European Federation of Psychology Students´Associations www.efpsa.org

Časopisy

Studia Psychologica http://psychologia.sav.sk/sp/ 

Psychológia a patopsychológia dieťaťa http://www.vudpap.sk/sk/abstrakty-clankov/ 

Československá psychologie http://cspsych.psu.cas.cz/index2.html 

Psychologie dnes http://www.portal.cz/casopisy/pd/archiv/ 

E-psychologie www.e-psycholog.eu 

Prohuman www.prohuman.sk

Journal of Pedagogy/Pedagogický časopis http://pdf.truni.sk/jop/

Slovak Journal for Educational Sciences/Slovenský časopis pre pedagogické vedy
www.casopispedagogika.sk

Teaching of Psychology www.teachpsych.org/top/