Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Erasmus+

Kontaktné informácie

Fakultná koordinátorka programu Erasmus+:
Mgr. Eva Faithová, PhD. (prodekanka pre zahraničné vzťahy)
faithova(at)fedu.uniba.sk

Referát pre zahraničné vzťahy:
PhDr. Tamara Sojková (miestnosť R201)
sojkova(at)fedu.uniba.sk
Tel.: 02 44 254 958

Katedrová koordinátorka programu Erasmus+:
Doc. PhDr. Mária Glasová, PhD.

Univerzity, s ktorými má Katedra psychológie a patopsychológie uzavretú zmluvu Erasmus

Karlova univerzita, Pedagogická fakulta (Praha, ČR)
Erasmus kód: CZ PRAHA07
Kód predmetu:0110 Education, 0313 Psychology

Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta (České Budějovice, ČR)
Erasmus kód: CZ CESKE01
Kód predmetu:0110 Education, 0313 Psychology

Ostravská univerzita, Filozofická fakulta (Ostrava, ČR)
Erasmus kód: CZ OSTRAVA02
Kód predmetu: 0110 Education, 0313 Psychology