Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Katedra psychológie a patopsychológie

Informácie a oznamy pre študentov a študentky

Rozvrh pre externé štúdium 

Rozvrh externého štúdia na zimný semester nájdete v systéme AIS2 a v časti Externé štúdium.

Zrušená výučba a konzultačné hodiny 

V stredu od 25. 9. 2019 sú konzultačné hodiny aj výučba dr. Lemešovej a doc. Sokolovej zrušené z dôvodu zahraničnej pracovnej cesty. 

Tútorské informácie

Všetkým študentom a študentkám odporúčame sledovať fakultné mailové schránky a webstránku katedry. Odporúčanú študijnú cestu, aktuálne ročníkové mailové adresy, kontakty a konzultačné hodiny tútorov a tútoriek nájdete v časti Študijné poradenstvo.

Harmonogram akademického roka 2019/2020 

Všetky dôležité termíny týkajúce sa priebehu semestra, skúškového obdobia, praxí či záverečných prác nájdete v aktuálnom harmonograme akademického roka.

Konzultačné hodiny vyučujúcich

Konzultačné hodiny sú platné pre zimný semester 2019/20. Vyučujúci budú v konzultačných hodinách pravidelne k dispozícii od 23. 9. 2019. V čase blokovej výučby a v skúškovom období odporúčame dohodnúť si konzultácie vopred mailom.

Pozvánka na seminár a prednášku

Pozývame študentov a študentky KPP na seminár a prednášku k výstupom projektu VEGA Osobnosť a profesijné videnie učiteľov a učiteliek vo vzťahu k riešeniu náročných situácií v školskej triede v období tranzitu do praxe.

Študentská vedecká konferencia

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili aktívne alebo pasívne 4. ročníka našej študentskej vedeckej konferencie. Ak ste nestihli prísť, pozrite si program a knihu abstraktov a pridajte sa na budúci rok.