Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Katedra psychológie a patopsychológie

Informácie a oznamy pre študentov a študentky

Vyhlásenie ŠVOUČ

Pedagogická fakulta vyhlasuje nový ročník študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti. Viac informácií a dôležité termíny nájdete na stránke OVDŠ. V prípade záujmu kontaktujte dr. E. Vancu.

Zrušené konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny L. Sokolovej budú dňa 25. 11. 2019 zrušené. Náhradné konzultačné hodiny sa budú konať v stredu 20. 11. od 11.00 do 13.00 a v piatok 29. 11. 2019 od 9.00 do 13.00.

Pozvánka na seminár a prednášku

Pozývame študentov a študentky KPP dňa 20. 11. 2019 na seminár a prednášku k výstupom projektu VEGA Osobnosť a profesijné videnie učiteľov a učiteliek vo vzťahu k riešeniu náročných situácií v školskej triede v období tranzitu do praxe.

Pozvánka na seminár 

Pozývame študentov a študentky KPP dňa 29. 11. 2019 na seminár k výstupom projektu KEGA Podpora naratívnej kompetencie v slovenskom jazyku u detí z marginalizovaného jazykového prostredia - súbor metodických materiálov. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom online formulára.

Študentská vedecká konferencia

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili 4. ročníka našej študentskej vedeckej konferencie. Prezentované príspevky nájdete v online zborníku. Tešíme sa na Vašu účasť v máji 2020. Bližšie informácie zverejníme začiatkom letného semestra.

Ponuka nového výberového predmetu

Katedra psychológie a patopsychológie v spolupráci so spoločnosťou Maxman Consultants ponúka študentom a študentkám učiteľstva v mgr. stupni nový výberový predmet Vzdelávanie a rozvoj mäkkých zručností. Predmet si môžete zapísať v letnom semestri pod kódom M-PSYde025/19. Viac informácií nájdete v priloženom letáku a v infoliste v AISe. V prípade otázok kontaktujte L. Sokolovú.

Konzultačné hodiny vyučujúcich

Konzultačné hodiny sú platné pre zimný semester 2019/20. V čase blokovej výučby a v skúškovom období odporúčame dohodnúť si konzultácie vopred mailom.

Harmonogram akademického roka 2019/2020 

Všetky dôležité termíny týkajúce sa priebehu semestra, skúškového obdobia, praxí či záverečných prác nájdete v aktuálnom harmonograme akademického roka.