Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Katedra psychológie a patopsychológie

Informácie a oznamy pre študentov a študentky

Študentská vedecká konferencia

V školskom roku 2020/21 pripravujeme 6. ročník študentskej vedeckej konferencie. Bližšie informácie nájdete na stránke konferencie a v letáku. Príspevky z minulého ročníka nájdete v zborníku. Tešíme sa na ďalšie stretnutie aj v tomto roku.

Výučba v letnom semestri 2020/21

Výučba v LS 2020/21 bude naďalej pre väčšinu študentov a študentiek UK prebiehať dištančne. Bližšie informácie budú priebežne poskytovať tútori a tútorky. Konzultačné hodiny vyučujúcich budú prebiehať mailom alebo prostredníctvom MS Teams.

Rozvrh externého štúdia

Aktualizované rozvrhy externého štúdia nájdete v časti Externé štúdium. Výučba bude prebiehať dištančnou formou.

Študentská vedecká a umelecká činnosť

Máte zaujímavú výskumnú tému (môže byť aj téma bakalárskej alebo diplomovej práce) a chcete prezentovať svoj výskum? Prihláste ste na ŠVOUČ, bližšie informácie Vám poskytnú školitelia a školiteľky alebo koordinátor ŠVOUČ dr. Petrík. Viac informácií nájdete tu.

Harmonogram akademického roka 2020/2021 

Harmonogram akademického roka 2020/2021 spolu s ďalšími usmerneniami nájdete na stránkach študijného oddelenia.

Nový študijný poriadok

Od 1. 9. 2020 je v platnosti nový študijný poriadok