Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

ŠVOUČ

       Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

 

Vyhlásenie XIV. ročníka ŠVOUČ

v zmysle Štatútu študentskej vedeckej odbornej a umeleckej činnosti (ďalej len Štatútu ŠVOUČ), vyhlasujem na PdF UK v akademickom roku 2022/2023 Študentskú vedeckú odbornú a umeleckú činnosť, ktorá je dôležitou súčasťou rozvoja tvorivého potenciálu študentov a priestorom pre rozvoj vedných odborov a študijných programov, ktoré je možné študovať na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave.

 

S pozdravom

doc. RNDr. Edita Partová, CSc., v.r.

dekanka PdF UK

 

 

 


Študentská vedecká, odborná a umelecká  činnosť (ŠVOUČ) je dôležitou súčasťou rozvoja tvorivého potenciálu študentov a priestorom na rozvoj vedných odborov a študijných programov, ktoré je možné študovať na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Súťaž vyhlasuje dekan fakulty. Celkové riadenie súťaže ŠVOUČ má na starosti Oddelenie vedy a doktorandského štúdia.

 

Do súťaže sa môže zapojiť každý študent Pedagogickej fakulty v dennej i externej forme štúdia v jednej z týchto dvoch kategórií:

 • poslucháči 1. stupňa vysokoškolského štúdia,
 • poslucháči 2. stupňa vysokoškolského štúdia.

Prácu môže vypracovať aj kolektív študentov, v tom prípade musí byť uvedený podiel každého autora.

CIEĽ SÚŤAŽE

Cieľom súťaže je:

• prehlbovať vedeckú, odbornú a umeleckú činnosť študentov Pedagogickej fakulty UK,
• stimulovať a rozvíjať u nich schopnosti a spôsobilosti pre vedeckú, odbornú a umeleckú činnosť,
• identifikovať a podporovať talentovaných a tvorivých študentov,
• vychovávať perspektívnych odborníkov v jednotlivých vedných a umeleckých odboroch,
• zlepšiť komunikáciu medzi študentmi navzájom a medzi študentmi a učiteľmi.

SÚŤAŽNÁ PRÁCA

  • Účastník súťaže vypracuje prácu na tému, ktorá súvisí so študijným programom, ktorý študuje. Témy vypíšu pedagogickí a výskumní pracovníci fakulty prostredníctvom svojich pracovísk. Témy môžu vypísať aj interní doktorandi. Pracoviská zverejnia témy najneskôr 9. januára 2023. Študent môže vypracovať aj prácu na vlastnú tému, ak to schváli garant študijného odboru alebo vedúci katedry. Prácu môže vypracovať aj kolektív študentov.
  • Práca prezentovaná v súťaži ŠVOUČ môže byť časťou záverečnej práce, táto skutočnosť však musí byť zrejmá a musí byť deklarovaná v úvode práce. Odporúča sa teda rozpracovať do hĺbky nejakú kapitolu zo záverečnej práce alebo si zvoliť inú tému, ktorá študenta počas štúdia zaujala (rozpracovať seminárnu prácu).
  • Počas prípravy práce môže študent konzultovať s učiteľmi fakulty alebo inými odborníkmi (ak sa tak stalo, vo svojej práci to uvedie).
  • Celkový rozsah práce (s prílohami) je min. 20 a max. 45 strán pri riadkovaní 1,5 a veľkosti písma 12 b. Práca musí mať hrebeňovú alebo inú vhodnú väzbu.
  • Písomná práca musí rešpektovať normu ISO 690.
  • Práca môže byť napísaná v cudzom jazyku, ale musí mať primerane obsiahle resumé v slovenčine.
  • Záujemcovia o účasť predložia príslušnému katedrovému koordinátorovi ŠVOUČ do 17. februára 2023 vyplnenú prihlášku. Je dostupná ako súčasť Štatútu ŠVOUČ na stránke OVDŠ: https://www.fedu.uniba.sk/veda/svouc/aktualne-oznamy-a-dokumenty/
  • Súťažnú prácu v 2 exemplároch účastník odovzdá svojmu katedrovému koordinátorovi ŠVOUČ najneskôr 1. apríla 2023.

    

    

   ORGANIZÁCIA SÚŤAŽE

   Organizácia súťaže a odmeny:

   Súťaž prebieha v dvoch kolách. Prvé kolo prebieha na ústavoch, druhé kolo je fakultné. Obe kolá súťaže sú verejné. Obe kolá sú súťažné a prebiehajú v týchto sekciách:

    

   A. Učiteľské odbory:

   1. Sekcia pre študentov bakalárskeho stupňa

   2. Sekcia pre študentov magisterského stupňa

   B. Neučiteľské odbory:

   1. Sekcia pre študentov bakalárskeho stupňa

   2. Sekcia pre študentov magisterského stupňa

    

   Študenti spojeného študijného programu budú zaradení do sekcií podľa ročníka, v ktorom študujú.

    

   Súťažiaci, ktorých práce spĺňajú stanovené podmienky, sa zúčastnia na prvom kole v rámci príslušného ústavu a sekcie, ktoré prebehne najneskôr do 28. apríla 2023. Prvé kolo má podobu študentskej konferencie, na ktorej študent/študentka prednesie tézy svojej práce, bude reagovať na posudky posudzovateľov, respektíve posudzovateľa a školiteľa (konzultanta),  a na otázky a podnety z publika.

   Po skončení študentskej konferencie ústavná odborná komisia vyhlási poradie troch najlepších prác v rámci 1. i 2. sekcie (teda maximálne 6 prác).

   Každý ústav môže na základe výsledkov prvého kola navrhnúť najviac 3 práce z každej sekcie do fakultného kola. Ústavná komisia odporúča aj práce pre celoslovenské, prípadne medzinárodné kolá ŠVOUČ, ak sa takéto budú v danej oblasti  realizovať.

   Akademická obec bude o výsledkoch informovaná na webovej stránke fakulty.

    Študenti, ktorí sa umiestnia na prvých miestach fakultného kola ŠVOUČ, získajú mimoriadne štipendium v sume minimálne 100, 150 a 200 EUR podľa umiestnenia.

    

   Víťazi dostanú tiež diplomy/osvedčenia o umiestnení v rámci súťaže ŠVOUČ. Účastníci prvého kola, ktorí nepostúpili do fakultného kola, dostanú osvedčenie o účasti. Ak sa uskutoční celoslovenské alebo medzinárodné kolo súťaže, študentom/študentkám ktorí/é postúpia do tohto kola, fakulta uhradí cestovné náklady a ubytovanie.

    

    TERMÍN ZVEREJNENIA TÉM NA KATEDRÁCH ÚSTAVU FILOLOGICKÝVH ŠTÚDIÍ PDF UK: 9. január 2023

   TERMÍN ODOVZDANIA PRIHLÁŠOK:17. február 2023

   TERMÍN ODOVZDANIA PRÁC: 1. apríl 2023

   TERMÍN SEKČNÉHO KOLA ŠVOUČ: najneskôr 28. apríla 2023

   Informácie sú spracované na základe platného štatútu a harmonogramu ŠVOUČ na PdF UK.