Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Zahraničné pobyty Erasmus+

VÝBEROVÉ KONANIA NA ŠTUDENTSKÉ MOBILITY ERASMUS+ na akademický rok 2016/2017

Katedra románskych jazykov vypisuje výberové konanie na študentské mobility Erasmus+ na štúdium (SMS) a stáž (SMT)

(ang. Student Mobility for Study a Student Mobility for Traineeships) pre a. r. 2016/2017.

O mobilitu sa môžu uchádzať riadne zapísaní študenti 1. - 3. ročníka bakalárskeho

stupňa, 1. – 2. ročníka magisterského stupňa a 1. – 3. (4.) ročníka doktorandského

stupňa podľa podmienok stanovených v dokumente RZV PdF UK Kritériá výberu

uchádzačov o študentské mobility Erasmus+ na akademický rok 2016/2017.

Uchádzači predkladajú:

1. prihlášku na študentskú mobilitu;

2. výpis výsledkov štúdia za doterajšie štúdium z AIS2 podľa Študijného poriadku UK

alebo výpis získaného počtu kreditov za uplynulé obdobie podpísané školiteľom

u doktorandov;

3. štruktúrovaný životopis v anglickom, nemeckom, francúzskom, španielskom (alebo

inom jazyku podľa cieľovej krajiny) alebo v slovenskom jazyku pri pobytoch v ČR,

Poľsku, Slovinsku;

4. motivačný list v príslušnom jazyku podľa bodu 3;

5. dokumenty o aktivitách študenta:

a. na PdF UK,

b. mimo PdF UK.

Študentom odporúčame, aby sa pri plánovaní mobility informovali u katedrových

koordinátorov a u svojich študijných poradcov alebo školiteľov u doktorandov.

VYPLNENÉ PRIHLÁŠKY A POŽADOVANÉ DOKLADY ODOVZDAJTE NA SEKRETARiÁTE KATEDRY DO 2.2.2016.

Zoznam partnerských univerzít ERASMUS+ pre študentov KRJL:

Francúzsko: 

Université Charles de Gaulle, Lille (FR)

Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand 

Université des Antilles et de la Guyane, Martinique 

Université Montpellier 2 (Mgr. učiteľstvo FR) 

Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 (učiteľstvo FR) 

Université de Strasbourg (2 cudzie jazyky min. na úrovni B2) 

Španielsko: 

Universidad de Granada 

Universidad Complutense de Madrid 

Universidad de Valladolid 

Universidad de Almería 

Universidad de Huelva 

Taliansko: 

Scuola Superiore per Mediatori Linguistici, Padova 

Sapienza, Università di Roma 

Belgicko: 

Université de Liège 

Maďarsko: 

Katolícka univerzita Péter Pázmány, Pilišská Čaba - Budapešť 

Univerzita Lóránda Eötvösa v Budapešti 

Grécko: 

Aristotelova univerzita, Thessaloniki (FR) 

Česká republika: 

Masarykova univerzita, Brno 

Palackého univerzita, Olomouc (FR)