Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

ŠVOUČ

IX. ROČNÍK SÚŤAŽE ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ, ODBORNEJ a umeleckej ČINNOSTI V ústave filologických štúdií PdF Uk

Informácie o súťaži.


Témy ŠVOUČ 2017-2018 na Katedre románskych jazykov a literatúr

PhDr. Mária Medveczká, PhD.

1. Análisis didáctico de las aplicaciones para el aprendizaje de ELE para Android / Didaktická analýza aplikácií na učenie sa španielčiny ako cudzieho jazyka pre Android

2. El uso de los corpus lingüísticos en la enseñanza de ELE / Využívanie lingvistických korpusov vo vyučovaní španielčiny ako cudzieho jazyka

PhDr. Mojmír Malovecký, PhD.

1. Stredná Európa a románske krajiny – vybraná prípadová štúdia z dejín interkultúrnych vzťahov

2. Španielske divadlo Zlatého veku v interkultúrnom kontexte

3. téma navrhnutá študentkou/študentom

Mgr. Radana Štrbáková, PhD.

1. Las palabras como reflejo de la actualidad:  las últimas incorporaciones en el Diccionario de la Real Academia Española (Bc./Mgr.) / Slová ako odraz súčasnosti. Najnovšie heslá v slovníku Španielskej kráľovskej akadémie

2. Breve historia de la palabra guapo en español (Mgr.) / Stručná história slova guapo v španielčine (Mgr.)

Dr. Beatriz Gómez-Pablos, PhD.

1. Internacionalismos de procedencia griega

doc. Mgr. Renáta Bojničanová, PhD.

1. Pojem “afrancesado” v španielskej kultúre a literatúre / Definición de “afrancesado” en la cultura y literatura españolas

2. Vzťahy španielskych a francúzskych intelektuálov v období prvej tretiny 20. storočia / Relaciones entre los intelectuales españoles y franceses en la época del primer tercio del siglo XX

3. Iné: podľa návrhov študentov