Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

ŠVOUČ

FAKULTNÉ KOLO SVOUČ

VÝSLEDKY SEKČNÉHO KOLA SVOUČ

X. ROČNÍK SÚŤAŽE ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ, ODBORNEJ a umeleckej ČINNOSTI na ústave filologických štúdií PdF Uk v akademickom roku 2018/2019

 

 

VÝSLEDKY SEKČNÉHO KOLA ŠVOUČ

 

 

24. 4. 2019 sa konalo súťažné kolo ŠVOUČ v Sekcii pre jazykovedu a moderné filológie.

Prihlásené práce na základe posúdenia odbornou komisiou boli nominované na celofakultné kolo ŠVOUČ:

 

Bakalársky stupeň:

 

1. Natália BOHUŠOVÁ (3. RJK): Historická pravdivosť a fikcia v knihe exempiel Dona Juana Manuela, KRJL PdF UK

 

Magisterský stupeň:

 

1. Bc. Lenka KUBRICZKÁ (2. mSLES): Pornografickosť a gýčovosť výrazu v poézii Taťjany Lehenovej, KSJL PdF UK

 

 

Gratulujeme!

 

Celofakultné kolo ŠVOUČ sa uskutoční 15. 5. 2019.

X. ROČNÍK SÚŤAŽE ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ, ODBORNEJ A UMELECKEJ ČINNOSTI

X. ROČNÍK SÚŤAŽE ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ, ODBORNEJ A UMELECKEJ ČINNOSTI

na ústave filologických štúdií PdF Uk

 

Študentská vedecká, odborná a umelecká  činnosť (ŠVOUČ) je dôležitou súčasťou rozvoja tvorivého potenciálu študentov a priestorom na rozvoj vedných odborov a študijných programov, ktoré je možné študovať na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Súťaž vyhlasuje dekan fakulty. Celkové riadenie súťaže ŠVOUČ má na starosti Oddelenie vedy a doktorandského štúdia.

 

Do súťaže sa môže zapojiť každý študent Pedagogickej fakulty v dennej i externej forme štúdia v jednej z týchto dvoch kategórií:

 • študenti 1. stupňa vysokoškolského štúdia,
 • študenti 2. stupňa vysokoškolského štúdia.

Prácu môže vypracovať aj kolektív študentov, v tom prípade musí byť uvedený podiel každého autora.

 

Ciele súťaže:

· prehlbovať vedeckú, odbornú a umeleckú činnosť poslucháčov Pedagogickej fakulty UK,

· stimulovať a rozvíjať u nich schopnosti a spôsobilosti na vedeckú, odbornú a umeleckú činnosť,

· identifikovať a podporovať talentovaných a tvorivých študentov,

· vychovávať perspektívnych odborníkov v jednotlivých vedných a umeleckých odboroch,

· zlepšiť komunikáciu medzi študentmi navzájom a medzi študentmi a učiteľmi.

 

Súťažná práca:

 • Účastník súťaže vypracuje prácu na tému, ktorá súvisí so študijným programom, ktorý študuje. Témy vypíšu pedagogickí a výskumní pracovníci fakulty prostredníctvom svojich pracovísk (zverejnia ich najneskôr do 4. januára 2019). Študent môže vypracovať aj prácu na vlastnú tému, ak to schváli garant študijného odboru alebo vedúci katedry.
 • Práca môže byť teoretická, teoreticko-aplikačná alebo empiricko-výskumná.
 • Práca prezentovaná v súťaži ŠVOUČ môže byť časťou záverečnej práce, táto skutočnosť však musí byť zrejmá a musí byť deklarovaná v úvode práce. Odporúča sa teda rozpracovať do hĺbky nejakú kapitolu zo záverečnej práce alebo si zvoliť inú tému, ktorá študenta počas štúdia zaujala (rozpracovať seminárnu prácu).
 • Počas prípravy práce môže študent konzultovať s učiteľmi fakulty alebo inými odborníkmi (ak sa tak stalo, vo svojej práci to uvedie).
 • Celkový rozsah práce (s prílohami) je min. 20 a max. 45 strán pri riadkovaní 1,5 a veľkosti písma 12 b. Práca musí mať hrebeňovú alebo inú vhodnú väzbu.
 • Písomná práca musí rešpektovať normu ISO 690.
 • Práca môže byť napísaná v cudzom jazyku, ale musí mať primerane obsiahle resumé v slovenčine.
 • Záujemcovia o účasť predložia príslušnému katedrovému koordinátorovi ŠVOUČ do 15. februára 2019 vyplnenú prihlášku. Je spolu so štatútom ŠVOUČ dostupná na stránke OVDŠ: https://www.fedu.uniba.sk/veda/svouc/aktualne-oznamy-a-dokumenty/
 • Súťažnú prácu v 2 exemplároch účastník odovzdá svojmu katedrovému koordinátorovi ŠVOUČ najneskôr do 31. marca 2019.

 

 

Organizácia súťaže a odmeny:

ŠVOUČ prebieha na fakulte v dvoch kolách. Prvé kolo prebieha na katedrách a ústavoch, druhé kolo je fakultné kolo. Obe kolá súťaže sú verejné a súťažné a prebiehajú v týchto sekciách:

A. Učiteľské odbory:

1. Sekcia pre študentov bakalárskeho stupňa

2. Sekcia pre študentov magisterského stupňa

B. Neučiteľské odbory:

1. Sekcia pre študentov bakalárskeho stupňa

2. Sekcia pre študentov magisterského stupňa

Študenti spojeného študijného programu budú zaradení do sekcií podľa ročníka, v ktorom študujú.

 

Súťažiaci, ktorých práce spĺňajú stanovené podmienky, sa zúčastnia na prvom kole v rámci príslušných katedier a ústavov, ktoré prebehne najneskôr do 30. apríla 2019. Prvé kolo má podobu študentskej konferencie, na ktorej študent/študentka prednesie tézy svojej práce, bude reagovať na posudky posudzovateľov, respektíve posudzovateľa a školiteľa (konzultanta),  a na otázky a podnety z publika. Na základe výsledkov prvého kola môže komisia navrhnúť najviac 3 práce z každej sekcie (teda maximálne 6 prác) do druhého, fakultného kola.

 

Druhé, fakultné kolo prebehne najneskôr do 31. mája 2019. Druhé kolo má podobu študentskej konferencie, na ktorej súťažiaci predstavia tézy svojej práce, budú reagovať na posudky a na otázky a podnety z publika. Odborná komisia vo fakultnom kole vyhlási v každej sekcii tri najlepšie práce. Hodnotiaca komisia môže odporúčať práce pre celoslovenské, prípadne medzinárodné kolá ŠVOUČ, ak sa takéto budú v danej oblasti realizovať.

 

Akademická obec bude o výsledkoch informovaná na webovej stránke fakulty.

 

 

Študenti, ktorí sa vo fakultnom kole umiestnia na prvých troch miestach, získajú mimoriadne štipendium v sume minimálne 100, 150 a 200 eur podľa umiestnenia.

 

Konkrétna suma mimoriadneho štipendia sa stanoví podľa výšky financií, ktoré má fakulta k dispozícii na  tieto účely v danom akademickom roku.

Účastníci prvého kola dostanú osvedčenie o účasti. Ak sa uskutoční celoslovenské alebo medzinárodné kolo súťaže, študentom/študentkám ktorí/é postúpia do tohto kola, fakulta uhradí cestovné náklady a ubytovanie.

TERMÍN ODOVZDANIA PRÁC: 31. marec 2019
TERMÍN PRVÉHO KOLA ŠVOUČ: najneskôr 30. apríla 2019
TERMÍN PRVÉHO KOLA ŠVOUČ: najneskôr 30. apríla 2019

 

Informácie sú spracované na základe štatútu ŠVOUČ na PdF UK platného od 14. 11. 2018.

Viac informácií na: http://www.fedu.uniba.sk/veda/svouc/aktualne-oznamy-a-dokumenty/

Kontakty na Ústave filologických štúdií PdF UK:

Koordinátor ŠVOUČ na ÚFŠ: doc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD., srank(at)uniba.sk

Katedrový koordinátor ŠVOUČ na KNJL: Mgr. Roman Mikuláš, PhD. (mikulas(at)fedu.uniba.sk

Katedrový koordinátor ŠVOUČ na KRJL: doc. Mgr. Renáta Bojničanová, PhD., bojnicanova(at)fedu.uniba.sk

Katedrový koordinátor ŠVOUČ na KSJL: doc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD.


 


 

 

 

 

 

 

PROGRAM SEKČNÉHO KOLA ŠVOUČ


X. ROČNÍK SÚŤAŽE ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ, ODBORNEJ a umeleckej ČINNOSTI na ústave filologických štúdií PdF Uk v akademickom roku 2018/2019

 

 

PROGRAM SEKČNÉHO KOLA ŠVOUČ

 

Pozývame vás na súťažné kolo ŠVOUČ v Sekcii pre jazykovedu a moderné filológie, ktoré sa uskutoční 24. 4. 2019 o 14.00 hod  v miestnosti č. 208 na Šoltésovej ulici 4.

 

 

Práca prihlásená na bakalárskom stupni:

1. Natália BOHUŠOVÁ (3. RJK): Historická pravdivosť a fikcia v knihe exempiel Dona Juana Manuela, KRJL PdF UK

 

 Práca prihlásená na magisterskom stupni:

1. Bc. Lenka KUBRICZKÁ (2. mSLES): Pornografickosť a gýčovosť výrazu v poézii Taťjany Lehenovej, KSJL PdF UK

 

 

 

 

Členovia sekčnej komisie:

doc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD., KSJL PdF UK

doc. Mgr. Renáta Bojničanová, PhD., KRJL PdF UK

Mgr. Roman Mikuláš, PhD., KNL PdF UK

Mgr. Tomáš Hlava, PhD., KAJL PdF UK

 

 

ŠTATÚT SÚŤAŽE ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ, ODBORNEJ A UMELECKEJ ČINNOSTI NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE UK V BRATISLAVE

ŠTATÚT SÚŤAŽE ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ, ODBORNEJ A UMELECKEJ ČINNOSTI NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE UK V BRATISLAVE

 

Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť (ŠVOUČ) je dôležitou súčasťou rozvoja tvorivého potenciálu študentov a priestorom pre rozvoj vedných odborov a študijných programov, ktoré je možné študovať na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Spolu s ďalšími vedeckými a umeleckými aktivitami, ako sú vedecké konferencie, odborné semináre a workshopy pracovísk PdF UK, na ktorých participujú študenti, patrí medzi dôležité odborné aktivity študentov.

 

Cieľom súťaže je:

·       prehlbovať vedeckú, odbornú a umeleckú činnosť poslucháčov Pedagogickej fakulty UK,

·       stimulovať a rozvíjať u nich schopnosti a spôsobilosti pre vedeckú, odbornú a umeleckú činnosť,

·       identifikovať a podporovať talentovaných a tvorivých študentov,

·       vychovávať perspektívnych odborníkov v jednotlivých vedných a umeleckých odboroch,

·       zlepšiť komunikáciu medzi študentmi navzájom a medzi študentmi a učiteľmi.

 

Súťažná práca

Súťaž vyhlasuje dekan fakulty na otvorení nového akademického roka. Do súťaže sa môže zapojiť každý študent Pedagogickej fakulty v dennej i externej forme štúdia v jednej z týchto dvoch kategórií:

·       poslucháči 1. stupňa vysokoškolského štúdia,

·       poslucháči 2. stupňa vysokoškolského štúdia.

 

Účastník súťaže vypracuje prácu na tému, ktorá súvisí so študijným programom, ktorý študuje. Témy vypíšu pedagogickí a výskumní pracovníci fakulty prostredníctvom svojich pracovísk. Počas prípravy práce môže študent konzultovať s učiteľmi fakulty alebo inými odborníkmi (ak sa tak stalo, vo svojej práci to uvedie). Práce môžu byť teoretické, teoreticko-aplikačné alebo empiricko-výskumné.

Práca ŠVOUČ môže byť aj rozšírením, resp. základom pre záverečnú prácu (bakalársku a magisterskú), táto skutočnosť musí byť zrejmá a musí byť deklarovaná v úvode práce, pričom zhoda nesmie byť viac ako 30%. Vedúci záverečnej práce je zároveň školiteľom práce ŠVOUČ, preto má možnosť danú skutočnosť kontrolovať.

Písomná práca musí rešpektovať normu ISO 690. Celkový rozsah práce (bez príloh) je min. 20 a max. 45 strán pri riadkovaní 1,5 b. a veľkosti písma 12 b. Práca musí mať hrebeňovú alebo inú vhodnú väzbu. Súťažnú prácu predloží účastník v 3 exemplároch najneskôr do 20. marca daného akademického roka predsedovi komisie príslušnej sekcie (pozri ďalej). V umeleckých odboroch súťažiaci predloží hudobnú kompozíciu alebo interpretáciu hudobného diela (predloží nahrávku), výtvarné dielo alebo súbor výtvarných prác (v jednom exemplári). Sekčné kolo, v sekcii pre hudobné umenie je možné realizovať aj ako živé vystúpenia. V umeleckých odboroch sa predloženie písomnej práce nevyžaduje.

Okrem práce študenti predložia, v stanovenom termíne, aj prihlášku, podľa prílohy 1. Študenti, ktorí nedodržia príslušný termín, alebo ich práca nespĺňa uvedené požiadavky, nebudú prijatí do súťaže. 2

 

Organizácia súťaže

Celkové riadenie súťaže ŠVOUČ má na starosti Oddelenie vedy a doktorandského štúdia prebieha v prebehne jednom – sekčnom kole. ŠVOUČ má súťažný charakter a uskutoční sa v rámci príslušnej odbornej sekcie.

 

ŠVOUČ sa koná v rámci týchto sekcií:

A. Vedecká činnosť:

a) sekcia pedagogických vied,

b) sekcia špeciálnopedagogických vied,

c) sekcia pre jazykovedu a moderné filológie,

d) sekcia vied o spoločnosti,

e) sekcia vied o človeku.

B. Umelecká činnosť:

a) sekcia pre výtvarné umenie,

b) sekcia pre hudobné umenie.

 

Príprava ŠVOUČ na ústavoch a katedrách

Príprava ŠVOUČ na fakulte sa realizuje na ústavoch a katedrách PdF UK. Na každom ústave bude stanovená osoba - ústavný koordinátor ŠVOUČ, ktorý bude koordinovať práce v rámci ŠVOUČ na pracoviskách ústavu (napr. vypísanie tém, informovanosť študentov, kolegov, kontrola termínov). Ústavný koordinátor môžu byť súčasne aj členom príslušnej sekčnej komisie a spolupracuje s jednotlivými katedrami.

Ako prácu ŠVOUČ môže študent/študentka predložiť časť svojej záverečnej práce, alebo prácu, ktorú spracoval na základe vypísaných tém určených pre ŠVOUČ.

 

Sekčné kolá ŠVOUČ:

Organizátorom konferencie v prvom kole je príslušná komisia. Predsedov komisií, ktoré pracujú v rámci každej sekcie, vymenuje dekan. Ostatných členov komisie určí predseda komisie. Aspoň jeden člen komisie musí byť z inej fakulty alebo inej inštitúcie. Minimálny počet členov komisie vrátane predsedu sú traja.

Súťaž v rámci danej sekcie sa môže konať iba vtedy, keď bolo odovzdaných minimálne 5 súťažných prác. Predseda komisie určí posudzovateľa práce, ktorý vypracuje posudok, druhý posudok vypracuje školiteľ (konzulant) práce, ak takého študent/študentka vo svojej práci uviedol/la. Posudky sa odovzdajú v dvoch exemplároch predsedovi komisie a zároveň sa odošlú mailom alebo iným vhodným spôsobom autorovi súťažnej práce tak, aby ich dostal najmenej 5 pracovných dní pred konaním sekčného kola ŠVOUČ.

Posudky sa vypracujú podľa predlôh, ktoré sú spracované a schválené zvlášť pre vedeckú a umeleckú činnosť.

Dekan fakulty môže udeliť dekanské voľno na poldeň, resp. na celý deň, kedy sa konajú sekčné kolá ŠVOUČ.

Každý súťažiaci, ktorý podľa predsedu príslušnej komisie spĺňa kritéria súťaže, vystúpi na študentskej konferencii, ktorá prebehne v rámci každej sekcie do 10. apríla. Na 3

 

konferencii študent/študentka prednesie tézy svojej práce, bude reagovať na posudok posudzovateľa a školiteľa (konzultanta) a na otázky a podnety z publika.

Po skončení študentskej konferencie odborná komisia v každej sekcii vyhlási tri najlepšie práce (bez uvedenia poradia) v rámci 1. i 2. stupňa vysokoškolského štúdia (teda maximálne 6 prác).

Komisie po vyhodnotení súťaže vo svojej sekcii bezodkladne vyhotovia protokol, ktorý podpíšu, a pošlú ho spolu s jedným exemplárom víťaznej práce prodekanovi pre vedu a doktorandské štúdium. Akademická obec bude o výsledkoch informovaná na webovej stránke fakulty.

Sekčná komisia odporúča aj práce pre celoslovenské (česko-slovenské) kola ŠVOUČ, ak sa takéto budú v danej oblasti realizovať.

Prodekan pre vedu a doktorandské štúdium má právo preveriť, či sa práce ŠVOUČ plne nezhoduje so záverečnou prácou študenta a či sekčná komisia pracovala korektne.

 

Hodnotenie prác a posudzovacia komisia

Posudzovacia komisia má minimálne 3 členov. Ak členom posudzovacej komisie je osoba, ktorá bola školiteľom účastníka sekčného kola ŠVOUČ, tak v prípade hodnotenia jeho práce nehlasuje. Presný spôsob hodnotenia sa dohodne pred začiatkom sekčného kola, pričom členovia jednotlivých komisii majú možnosť po dohode s predsedom komisie sa vopred oboznámiť s jednotlivými prácami.

 

Odmeny

Študenti, ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach, získajú mimoriadne štipendium v sume min. 150 eur. Konkrétna suma mimoriadneho štipendia sa stanoví podľa výšky financií, ktoré má fakulta k dispozícii na tieto účely v danom akademickom roku.

Oddelenie vedy a doktorandského štúdia na základe podkladov zo sečných kôl vyhotoví diplomy/osvedčenia o umiestnení v rámci súťaže ŠVOUČ, ktoré odovzdáva dekan PdF UK.

Ak sa uskutoční celoslovenské kolo súťaže, študentom/študentkám ktorí/é postúpia do tohto kola, fakulta uhradí cestovné náklady a ubytovanie.

Štatút bol schválený AS PdF UK 13.11.2013, nadobudol účinnosť dňa 15.11.2013. Dňom účinnosti sa ruší štatút ŠVOUČ platný od 11. októbra 2011. Dňa 10.10.2016 na základe pripomienok AS PdF UK boli zapracované zmeny v počte a názve sekcií.