Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

ŠVOUČ

XII. ROČNÍK SÚŤAŽE

ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ, ODBORNEJ A UMELECKEJ ČINNOSTI

NA ÚSTAVE FILOLOGICKÝCH ŠTÚDIÍ PDF UK

Študentská vedecká, odborná a umelecká  činnosť (ŠVOUČ) je dôležitou súčasťou rozvoja tvorivého potenciálu študentov a priestorom na rozvoj vedných odborov a študijných programov, ktoré je možné študovať na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Súťaž vyhlasuje dekan fakulty. Celkové riadenie súťaže ŠVOUČ má na starosti Oddelenie vedy a doktorandského štúdia.

Do súťaže sa môže zapojiť každý študent Pedagogickej fakulty v dennej i externej forme štúdia v jednej z týchto dvoch kategórií:

 • študenti 1. stupňa vysokoškolského štúdia,
 • študenti 2. stupňa vysokoškolského štúdia.

Prácu môže vypracovať aj kolektív študentov, v tom prípade musí byť uvedený podiel každého autora.

CIEĽ SÚŤAŽE

Cieľom súťaže je:

• prehlbovať vedeckú, odbornú a umeleckú činnosť študentov Pedagogickej fakulty UK,
• stimulovať a rozvíjať u nich schopnosti a spôsobilosti pre vedeckú, odbornú a umeleckú činnosť,
• identifikovať a podporovať talentovaných a tvorivých študentov,
• vychovávať perspektívnych odborníkov v jednotlivých vedných a umeleckých odboroch,
• zlepšiť komunikáciu medzi študentmi navzájom a medzi študentmi a učiteľmi.

SÚŤAŽNÁ PRÁCA

 • Účastník súťaže vypracuje prácu na tému, ktorá súvisí so študijným programom, ktorý študuje. Témy vypíšu pedagogickí a výskumní pracovníci fakulty prostredníctvom svojich pracovísk (zverejnia ich najneskôr do 22. januára 2021). Študent môže vypracovať aj prácu na vlastnú tému, ak to schváli garant študijného odboru alebo vedúci katedry.
 • Práca môže byť teoretická, teoreticko-aplikačná alebo empiricko-výskumná.
 • Práca prezentovaná v súťaži ŠVOUČ môže byť časťou záverečnej práce, táto skutočnosť však musí byť zrejmá a musí byť deklarovaná v úvode práce. Odporúča sa teda rozpracovať do hĺbky nejakú kapitolu zo záverečnej práce alebo si zvoliť inú tému, ktorá študenta počas štúdia zaujala (rozpracovať seminárnu prácu).
 • Počas prípravy práce môže študent konzultovať s učiteľmi fakulty alebo inými odborníkmi (ak sa tak stalo, vo svojej práci to uvedie).
 • Celkový rozsah práce (s prílohami) je min. 20 a max. 45 strán pri riadkovaní 1,5 a veľkosti písma 12 b. Práca musí mať hrebeňovú alebo inú vhodnú väzbu.
 • Písomná práca musí rešpektovať normu ISO 690.
 • Práca môže byť napísaná v cudzom jazyku, ale musí mať primerane obsiahle resumé v slovenčine.
 • Záujemcovia o účasť predložia príslušnému katedrovému koordinátorovi ŠVOUČ do 26. februára 2021 vyplnenú prihlášku. Je spolu so štatútom ŠVOUČ dostupná na stránke OVDŠ: https://www.fedu.uniba.sk/veda/svouc/aktualne-oznamy-a-dokumenty/
 • Súťažnú prácu v 2 exemplároch účastník odovzdá svojmu katedrovému koordinátorovi ŠVOUČ najneskôr do 2. apríla 2021.

 

 

ORGANIZÁCIA SÚŤAŽE

 

ŠVOUČ prebieha na fakulte v dvoch kolách. Prvé kolo prebieha na katedrách a ústavoch, druhé kolo je fakultné kolo. Obe kolá súťaže sú verejné a súťažné a prebiehajú v týchto sekciách:

 

A. Učiteľské odbory:

1. Sekcia pre študentov bakalárskeho stupňa

2. Sekcia pre študentov magisterského stupňa

B. Neučiteľské odbory:

1. Sekcia pre študentov bakalárskeho stupňa

2. Sekcia pre študentov magisterského stupňa

Študenti spoj. študijného programu budú zaradení do sekcií podľa ročníka, v ktorom študujú.

 

Súťažiaci, ktorých práce spĺňajú stanovené podmienky, sa zúčastnia na prvom kole v rámci príslušných katedier a ústavov, ktoré prebehne najneskôr do 30. apríla 2021. Prvé kolo má podobu študentskej konferencie, na ktorej študent/študentka prednesie tézy svojej práce, bude reagovať na posudky posudzovateľov, respektíve posudzovateľa a školiteľa (konzultanta),  a na otázky a podnety z publika. Na základe výsledkov prvého kola môže komisia navrhnúť najviac 3 práce z každej sekcie (teda maximálne 6 prác) do druhého, fakultného kola.

 

Druhé, fakultné kolo prebehne najneskôr do 31. mája 2021. Druhé kolo má podobu študentskej konferencie, na ktorej súťažiaci predstavia tézy svojej práce, budú reagovať na posudky a na otázky a podnety z publika. Odborná komisia vo fakultnom kole vyhlási v každej sekcii tri najlepšie práce. Hodnotiaca komisia môže odporúčať práce pre celoslovenské, prípadne medzinárodné kolá ŠVOUČ, ak sa takéto budú v danej oblasti realizovať. Akademická obec bude o výsledkoch informovaná na webovej stránke fakulty.

 

Študenti, ktorí sa vo fakultnom kole umiestnia na prvých troch miestach, získajú mimoriadne štipendium v sume minimálne 100, 150 a 200 eur podľa umiestnenia.

 

Konkrétna suma mimoriadneho štipendia sa stanoví podľa výšky financií, ktoré má fakulta k dispozícii na  tieto účely v danom akademickom roku.

Účastníci prvého kola dostanú osvedčenie o účasti. Ak sa uskutoční celoslovenské alebo medzinárodné kolo súťaže, študentom/študentkám ktorí/é postúpia do tohto kola, fakulta uhradí cestovné náklady a ubytovanie.

 TERMÍN ODOVZDANIA PRIHLÁŠOK: 26. február 2021

TERMÍN ODOVZDANIA PRÁC: 2. apríl 2021

TERMÍN PRVÉHO KOLA ŠVOUČ: najneskôr 30. apríla 2021

TERMÍN DRUHÉHO KOLA ŠVOUČ: najneskôr 31. mája 2021

Jednotlivé kolá ŠVOUČ v tomto akademickom roku sa uskutočnia prezenčne alebo online v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie.

Informácie sú spracované na základe štatútu ŠVOUČ na PdF UK platného od 14. 11. 2018.

Viac informácií na: http://www.fedu.uniba.sk/veda/svouc/aktualne-oznamy-a-dokumenty/

 

 

PRVÉ KOLO ŠVOUČ

XII. ROČNÍK SÚŤAŽE

ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ, ODBORNEJ a umeleckej ČINNOSTI

NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE UNIVERZITY KOMENSKÉHO

 

PROGRAM PRVÉHO KOLA ŠVOUČ NA ÚSTAVE FILOLOGICKÝCH ŠTÚDIÍ PEDAGOGICKEJ FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO

 

 

Čas a miesto konania študentskej konferencie:

21. 4. 2021 od 15.00 hod  v systéme MS Teams

 

Práce prihlásené na magisterskom stupni:

 

1.     Bc. Kamila SLÁDKOVÁ: Jazyková krajina (Sprachlandschadft)

Katedra nemeckého jazyka a literatúry, škol. doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.

 

2.     Bc. Patrik KOZÁR: Výskyt polopredikatívnych konštrukcií v textoch umeleckého štýlu spisovnej slovenčiny

Katedra slovenského jazyka a literatúry, škol. Mgr. M. Dziviaková, PhD.

 

 

Úvodné a záverečné slovo: prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc., riaditeľka Ústavu filologických štúdií PdF UK

 

Členovia komisie: doc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD., KSJL PdF UK

      doc. Mgr. Renáta Bojničanová, PhD., KRJL PdF UK

      Mgr. Roman Mikuláš, PhD., KNL PdF UK

      Mgr. Tomáš Hlava, PhD., KAJL PdF UK

 

Link na pripojenie: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac1e248f4040b455886f752300669f652%40thread.tacv2/1617975289143?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22bddaa0be-44c8-4c3b-be3e-114c65b26d81%22%7d

 

Kontakty v prípade otázok:        

doc. Mgr. J. Šrank, PhD., KSJL PdF UK, srank1(at)uniba.sk

Mgr. S. Tomášková, PhD., KNL PdF UK, simona.tomaskova(at)fedu.uniba.sk