Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Tézy na štátne záverečné skúšky Mgr. štúdium externé

SLOVENSKÝ JAZYK (len pre externých študentov)

 1. Klasifikácia slovanských jazykov. Miesto slovenčiny medzi slovanskými jazykmi.
 2. Genealogická, typologická (morfologická) a areálová charakteristika slovenčiny.
 3. Teórie o pôvode slovenčiny.
 4. Hlavné zmeny v praslovanskom základe slovenčiny v 10. storočí.
 5. Vývin menných a slovesných gramatických kategórií v slovenčine.
 6. Vplyv iných jazykov na slovenčinu v staršom období jej vývinu a v súčasnosti.
 7. Periodizácia dejín spisovnej slovenčiny. Kultúrny a spisovný jazyk, kultúrna slovenčina.
 8. Veľkomoravské obdobie vo vývine slovenčiny – jazyk, písmo, pamiatky.
 9. Bernolákovská kodifikácia spisovnej slovenčiny.
 10. Štúrovská kodifikácia spisovnej slovenčiny.
 11. Reformné obdobie vo vývine spisovnej slovenčiny (hodžovsko-hattalovská reforma).
 12. Slovenčina v matičnom a martinskom období. Cambelova kodifikácia.
 13. Prehľad vývinu slovenčiny v 20. storočí – základné jazykovedné diela, kodifikačné príručky, významní slovenskí jazykovedci a jazykovedné časopisy.
 14. Stratifikácia slovenského národného jazyka z rozličných hľadísk. Územné členenie slovenského jazyka, členenie slovenských nárečí.
 15. Spisovný jazyk a jeho funkcie. Úzus, norma, kodifikácia, jazyková kultúra.
 16. Predmet rétoriky, rétorika a príbuzné vedné disciplíny. Autor, adresát a téma rečníckeho prejavu.
 17. Princípy stavby a fungovania jazyka a ich prejavy na rôznych jazykových rovinách (analógia, jazyková ekonómia, slovotvorná motivácia).
 18. Charakteristika spisovnej slovenčiny – základné znaky zvukovej, lexikálnej, morfologickej, syntaktickej roviny jazyka a ich využitie v štylistickej oblasti.
 19. Typické znaky slovenskej výslovnosti (viazaná výslovnosť, neutralizácie, výslovnosť spoluhláskových skupín, uplatňovanie rytmického zákona, melódia vety).
 20. Dynamické tendencie v slovnej zásobe v súčasnom období (po r. 1990).
 21. Spôsoby obohacovania slovnej zásoby. Tvorenie slov.
 22. Preberanie cudzích slov a internacionalizácia. Adaptácia cudzích slov v slovenčine.
 23. Dynamika slovnej zásoby a slovnodruhové prechody.
 24. Morféma, jej podstata a členenie.
 25. Slovné druhy ako komplexné triedy slov.
 26. Podstata jazykových kategórií a ich vlastnosti.
 27. Gramatické a lexikálno-gramatické kategórie v slovenčine. Syntaktické kategórie.
 28. Podstata vety, aktualizácia a predikácia. Predikačná a nepredikačná aktualizácia. Gramatické a sémantické jadro vety.
 29. Gramatická a sémantická štruktúra vety. Základné vetné typy v slovenčine.
 30. Veta v texte. Slovosled. Výstavba textu. Konektory.
 31. Dynamické javy v súčasnej slovenskej morfológii a syntaxi.
 32. Morfologické a syntaktické prostriedky a ich štylistická hodnota.
 33. Ústny a písomný prejav. Verbálne a neverbálne výrazové prostriedky pri tvorbe textu.
 34. Systém jazykových štýlov a jeho dynamika. Textový model a aktuálny text.
 35. Objektívne jazykové štýly, ich základné znaky a žánre.
 36. Subjektívne jazykové štýly, ich základné znaky a žánre.
 37. Jazyk a štýl súčasnej publicistiky. Žánre publicistického štýlu.
 38. Fázy utvárania rečníckeho prejavu (invencia, dispozícia, elokúcia, memorovanie, prednes).
 39. Slovenský pravopis. Vývin slovenského pravopisu, pravopisné reformy.
 40. Princípy slovenského pravopisu. Hlavné znaky slovenského pravopisu – písanie i/í a y/ý, písanie veľkých písmen, interpunkcia.

SLOVENSKÝ JAZYK (len pre externých študentov)

1.      Špecifické črty stredovekej literatúry, jej ideový a umelecký charakter. Periodizácia, literárne druhy a žánre. Staroslovienske obdobie. Konštantín a Metod. Interpretácia diel Proglas a Moravsko-panónske legendy.

 2.      Charakteristické znaky obdobia latinského stredoveku. Stredoveké legendy. Maurova legenda o Svoradovi a Benediktovi. Stredoveké kroniky,   kódexy a traktáty. Stredoveká poézia a dráma.

 3.      Ideový a umelecký charakter renesančného humanizmu. Literárne jazyky, druhy a žánre. Príležitostná poézia a latinská humanistická poézia. Dielo Martina Rakovského, Juraja Koppaya a Pavla Rubigala.

 4.      Duchovná poézia obdobia 16. storočia. Ján Silván a Eliáš Láni. Veršovaná epika. Historické piesne. Interpretácia diela Píseň o dvúch uherských pánoch a tureckého cisára dcére. Ľúbostná lyrika – Kódex Jána Jóba Fanchaliho.

 5.      Vývin drámy v období staršej literatúry. Stredoveká dráma – mystériá a pašiové hry. Dráma renesančného humanizmu – Pavel Kyrmezer a Juraj Tesák Mošovský. Dráma v období baroka.

 6.      Ideový a umelecký charakter obdobia baroka. Poézia barokovej religiozity – duchovná poézia. Katolícka a evanjelická kancionálová tvorba – tlačená a rukopisná. Juraj Tranovský. Druhy barokovej duchovnej lyriky. Svetská baroková poézia – ľúbostná lyrika, sociálna a zbojnícka poézia.

 7.      Časová historická pieseň obdobia baroka. Štefan Pilárik. Neskorobarokové katastrofické básne. Didakticko-reflexívna baroková poézia. Peter Benický. Hugolín Gavlovič. Interpretácia diela Hugolína Gavloviča Valaská škola.

 8.      Podoby barokovej prózy. Vecná a umelecká próza. Memoárová a cestopisná próza. Samuel Hruškovic, Jána Simonides a Tobiáš Masník. Interpretácia diela Daniela Krmana Itinerarium – Cestovný denník.

 9.      Odborná a vecná próza v období baroka. Zábavné a dobrodružné žánre. Dizertácie a dišputy, encyklopedické spracovanie dejín. Jazykové obrany a chvály. Matej Bel, Adam František Kollár.

 10.  Doznievanie baroka v poézii obdobia osvietenského klasicizmu. Augustín Doležal. Rokoková anakreontská poézia. Juraj Palkovič. Básnické a literárnohistorické dielo Bohuslava Tablica. Interpretácia básne Svobodné volení.

 11.  Prejavy osvietenstva na Slovensku. Učené spoločnosti. Próza obdobia osvietenského klasicizmu. Osvetové ľudovýchovné spisy. Jazyková otázka. Juraj Fándly, Anton Bernolák, Jozef Ignác Bajza.

 12.  Osvietenský klasicizmus na Slovensku. Etické a estetické východiská, poetika. Jazyk osvietenského klasicizmu. Klasicizmus J. Hollého. Interpretácia diel Selanky a Svatopluk.

13.  Význam Jána Kollára v slovenskom a českom národnom obrodení. Slovanské koncepcie, začiatky rozvoja slavistiky ako vednej disciplíny, problematika jazyka, literárno-estetické smerovanie a žánrové rozvrstvenie. Interpretácia Slávy dcéry.

 14.  Preromantizmus v slovenskej literatúre. Charakter preromantizmu v beletristickom diele P. J. Šafárika a K. Kuzmányho.

 15.  Slovenský literárny romantizmus. Inonárodné a domáce vplyvy, periodizačná štruktúra, organizačné východiská (študentské zborníky), základné varianty slovenského romantizmu, dominantné druhy a žánre. Osobnosť Ľudovíta Štúra.

 16.  Podoby slovenskej romantickej poézie. Dielo A. Sládkoviča a S. Chalupku. Interpretácia básnických skladieb A. Sládkoviča Marína, Detvan a Chalupkovej básne Mor ho!

 17.  Podoby slovenskej romantickej poézie. Počiatky poézie moderny. Dielo J. Bottu a J. Kráľa. Interpretácia básnickej skladby Smrť Jánošíkova a básní Jarná pieseň, Duma bratislavská, Remeselník, Sedliak, Zloboh, Náboženstvo.

 18.  Podoby mesianizmu v slovenskej literatúre 19. storočia. Filozofické podnety mesianizmu. M. M. Hodža, S. B. Hroboň.

 19.  Žánrové varianty slovenskej romantickej prózy. Témy, poetika, inšpirácie. Prozaická tvorba J. Kalinčiaka a J. M. Hurbana. Interpretácia diel J. Kalinčiaka Púť lásky a J. M. Hurbana Od Silvestra do troch kráľov.

 20.  Autorské riešenia historickej témy v slovenskej literatúre 19. storočia. Historická próza J. Kalinčiaka, J. M. Hurbana a Ľ. Kubániho. Interpretácia Kalinčiakovej povesti Milkov hrob, Hurbanovej povesti Olejkár a Kubániho historickej prózy Valgatha.

 21.  Literárny folklorizmus v období slovenského romantizmu. Zberateľské koncepty, rukopisné a tlačené zbierky, dielo S. Reussa, J. Francisciho, A. H. Škultétyho a P. Dobšinského.

 22.  Typológia dramatickej literatúry v 19. storočí. Premeny, podoby a témy. Dielo J. Chalupku, J. Záborského, J. Palárika.

 23.  Balada, jej genéza, podoby a premeny v slovenskej poézii 19. storočia. Balada J. Bottu, J. Kráľa, P. O. Hviezdoslava.

24.  Epický obraz slovenskej spoločnosti v matičnom období. Vývinová diferenciácia. Tvorba J. Záborského, G. K. Zechentera-Laskomerského, Ľ. Kubániho.

 25.  Slovenský literárny realizmus. Filozofické východiská (vzťah k pozitivizmu). Predohra k výmene generácií. Špecifické črty realizmu v slovenskej literatúre. Generačné rozvrstvenie, časopisy, literárny život. Žánrová a tematická štruktúra.

 26.  Svetozár Hurban Vajanský. Národný ideológ (generačné konfrontácie), stratég a tvorca básnického a prozaického idealizujúceho realizmu, iniciátor literárnokritického myslenia. Interpretácia básnickej zbierky Tatry a more a románu Suchá ratolesť.

27.  Literárny realizmus v konkretizácii P. O. Hviezdoslava. Vstup do literatúry, umelecké dozrievanie, lyrika veľkých cyklov, epika, dráma. Interpretácia epickej skladby Ežo Vlkolinský a vybraných básní: Žalm žaloby (zo zbierky Žalmy a hymny), Za jara zavše vídať v dúbrave (Prechádzky letom), Nové zvuky počujem (Dozvuky), Slovenský Prometej (Stesky).

 28.  Martin Kukučín – tradicionalista a novátor slovenskej realistickej literatúry. Od folkloristických čŕt k tvorbe charakterov, literárne doklady mravných a spoločenských rozporov, dráma peňazí v románovej novele Dies irae, historické fragmenty v poprevratovej tvorbe, interpretácia románu Dom v stráni.

 29.  Literárny realizmus v prozaickej tvorbe Jozefa Gregora Tajovského. Koncept, žánrová a tematická diferenciácia prozaickej tvorby. Interpretácia poviedok Do konca, Maco Mlieč, Mamka Pôstková a črty Z Čadce do mesta.

 30.  Dramatická tvorba J. G. Tajovského na pomedzí tradícií a moderny. Predprevratová a poprevratová tvorba. Žánrové a tematické rozvrstvenie.

 31.  Božena Slančíková Timrava na pomedzí realizmu a moderny. Spoločenské novely ako autorkina vnútorná autobiografia, polemická konfrontácia s fetišistickým mýtom národa. Interpretácia noviel Skúsenosť a Všetko za národ.

 32.  Téma vojny, jej druhová a žánrová aplikácia v slovenskom literárnom realizme. S. H. Vajanský, P. O. Hviezdoslav, B. S. Timrava. Interpretácia novely B. S. Timravy Hrdinovia.

 33.  Obraz ženy v tvorbe slovenských realistických spisovateliek. Ženské postavy v diele E. Maróthy-Šoltésovej, T. Vansovej, Ľ. Podjavorinskej, H. Gregorovej a Timravy. Interpretácie diel Žena a Ťapákovci.

 34.  Dramatická tvorba v období realizmu. P. O. Hviezdoslav, M. Kukučín, B. S. Timrava, F. Urbánek, J. Hollý. Interpretácia Hviezdoslavovej drámy Herodes a Herodias.

 35.  Cestopisná tvorba slovenského literárneho realizmu. Špecifické znaky cestopisných diel G. K. Zechentera-Laskomerského, S. H. Vajanského a M. Kukučína.

 36.  Literárnovedná reflexia v období slovenského romantizmu a realizmu. Tvorba J. M. Hurbana, S. H. Vajanského, J. Škultétyho, J. Vlčka a T. Milkina.

37.  Podoby memoárovej literatúry v období romantizmu a realizmu (J. M. Hurban. J. Kalinčiak, G. K. Zechenter-Laskomerský, E. M. Šoltésová, T. Vansová, A. Škarvan). Interpretácia diela Moje deti.

 38.  Premeny veršových systémov v slovenskej poézii 19. storočia. Charakter časomerného verša. Varianty sylabického a sylabotonického verša. Verš J. Hollého, A. Sládkoviča, S. H. Vajanského, P. O. Hviezdoslava.

 39.  Literárne polemiky v 19. storočí. Bernolákovské polemiky. Spor o Žehry. Almanach Napred.

40.  Vývin slovenského románu. Románová tvorba J. I. Bajzu, K. Kuzmányho, J. Chalupku, Ľ. Kubániho, S. H. Vajanského a M. Kukučína.

DIDAKTIKA SLOVENSKÉHO JAZYKA A SLOHU (len pre externých študentov)

1. Školská reforma, štátny vzdelávací program, školský vzdelávací program. Obsahový a výkonový vzdelávací štandard.

2.  Slovenský jazyk ako vyučovací predmet, medzizložkové a medzipredmetové vzťahy. Obsah a ciele vyučovania slovenského jazyka.

3.  Základné funkcie v jazykovej zložke. Uplatnenie čiastkových a komplexných myšlienkových operácií.

4.  Učebný obsah v jazykovej zložke. Diferencovanosť obsahu, vzostupné rozvíjanie obsahu, tematická koncentrácia obsahu, jednotnosť koncepcie obsahových prvkov.

5.  Druhy učenia v jazykovej zložke (verbálne, pojmové, problémové).

6.  Didaktické pomôcky na vyučovaní slovenského jazyka a slohu.

7.  Učebnice slovenského jazyka pre základné a stredné školy (funkcie učebnice, didaktické zásady uplatňované v učebniciach, štruktúra učebnice,     kritériá na hodnotenie kvality učebníc).

8.  Vyučovacie metódy v jazykovej zložke. Klasifikácia vyučovacích metód.

9.  Motivačné metódy na hodinách slovenského jazyka.

10.  Expozičné metódy. Metódy priameho a sprostredkovaného prenosu.

11.  Expozičné metódy. Heuristické metódy a metódy samostatnej práce.

12.  Fixačné metódy. Opakovanie vedomostí o jazyku. Jazykové cvičenia.

13.  Hodnotenie a klasifikácia v jazykovej a slohovej zložke. Otázky ako diagnostický nástroj.

14.  Pedagogické spôsobilosti učiteľa slovenského jazyka. Príprava učiteľa na vyučovaciu hodinu.

15.  Druhy rozborov. Všestranný jazykový rozbor.

16.  Nácvik monologických a dialogických ústnych prejavov v základnej a strednej škole.

17.  Písomné slohové práce. Príprava, výber témy, koncept, spracovanie slohovej práce.

 

Didaktika literatúry

 

1.   Učebnica ako zdroj školského vzdelávania, jej funkcie vo vyučovacom procese. Učebnice literárnej výchovy pre základné školy a literatúry pre stredné školy.

 2.  Obsah a ciele vyučovania literárnej výchovy a literatúry v základnej a strednej škole. Základné funkcie vyučovania literatúry.

 3.  Tvorivosť a tvorivé vyučovanie. Tradičná škola vs. moderná škola. Stratégie tvorivého vyučovania.

 4.  Dialogický charakter vyučovania literatúry. Využívanie dialogických metód.

 5.  Školská interpretácia literárneho textu.

 6.  Využitie autodidaxie a metódy samostatnej práce. Druhy samostatnej práce, jej organizácia a kontrola.

 7.   Klasifikácie otázok. Kladenie otázok. Ich využitie pri výučbe konkrétneho tematického celku v základnej a strednej škole.

 8.   Štruktúra klasickej a netradičnej vyučovacej hodiny. Vyučovacie metódy.

 9.   Techniky čítania využívané na hodinách literárnej výchovy. Rozvoj aktívneho a diskurzívneho čítania. Fázy čítania.

 10.  Tvorivý učiteľ.

 11.  Projektové vyučovanie, jeho ciele a druhy.

 12.  Literárna a didaktická komunikácia. Komunikačná kompetencia.

 13.  Tvorivé písanie. Techniky tvorivého písania.

 14.  Didaktická hra, jej funkcie, organizácia, metodika a hodnotenie. Klasifikácia didaktických hier.

 15.  Hodnotenie a klasifikácia vo vyučovaní literatúry.

 16.  Druhy učenia v literárnej zložke.

 17.  Nová koncepcia vyučovania literatúry. Medzizložkové a medzipredmetové vzťahy vo vyučovaní literatúry.