Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

ERASMUS+

Dodatočná výzva na stáž 2017/2018 v rámci Erasmu+

Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK vyhlasuje v rámci programu Erasmus+ dodatočnú výzvu pre mobilitu stáž (nie štúdium na zahraničných univerzitáchpre aktuálny akademický rok 2017/2018.

Prihlášky spolu s požadovanými prílohami treba odovzdať na sekretariáte katedry do 23. 4. 2018.

Mobilitu je možné realizovať v období od mája do 30. septembra 2018 do vyčerpania finančných prostriedkov.  Záujemcov treba preto upozorniť, že čím skôr zrealizujú svoju mobilitu, tým väčšia je pravdepodobnosť, že získajú finančnú podporu. Skoršia mobilita, napr. od apríla, je možná v prípade, ak už má študent dohodnutú organizáciu/inštitúciu, v ktorej bude stáž realizovať.

Upozorňujem, že táto dodatočná výzva sa nevzťahuje na absolventskú stáž.

Študenti štátnicových ročníkov môžu ísť na stáž iba v prípade, že štátnice budú mať presunuté na augustový termín a do tohto termínu stáž stihnú zrealizovať, čiže budú ešte študentmi UK.

V prílohe posielame prihlášku pre študentov. V nej sú uvedené aj požadované prílohy.

Informácie o mobilite Erasmus+ stáž nájdete na stránke:

https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/studenti-staz-smt/


Záväzná prihláška na študenskú mobilitu Erasmus+ stáž (SMT) 2017/2018


 

 

ABSLOLVENTSKÁ STÁŽ, MOBILITY STÁŽ

Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK, vyhlasujeme Výzvu na výberové konania na študentské mobility Erasmus+ stáž a na absolventskú stáž na akademický rok 2018/2019.

 Vzhľadom na fakt, že nebolo možné spustiť online prihlasovanie na tieto formy mobility, prihlášky s potrebnými dokumentami budú študenti odovzdávať na sekretariát katedry.

 Prihlásiť sa je možné do 28. 2. 2018

Výberové konanie na Katedre slovenského jazyka a literatúry bude 6. marca 2018

KRITÉRIÁ VÝBERU UCHÁDZAČOV O ŠTUDENTSKÉ MOBILITY ERASMUS+ na akademický rok 2018/2019

 

Riadne zapísaní študenti PdF UK sa môžu uchádzať o mobilitu Erasmus+ na štúdium, stáž alebo absolventskú stáž nasledovným spôsobom:

1. v bakalárskom stupni: 

v 1. – 2. roku štúdia a mobilitu následne realizujú v 2. alebo 3. roku štúdia; mimoriadne v 3. roku štúdia a mobilitu realizujú v 1. roku magisterského štúdia vtedy, ak ich vážený študijný priemer (vo všetkých častiach študijného programu pri kombinovanom type) nie je horší (t. j. vyšší) ako 1,75 a súčasne existuje odôvodnený predpoklad, že budú v akademickom roku 2018/19 riadnymi študentmi magisterského stupňa na PdF UK;

v 3. roku štúdia na mobilitu stáž absolventov vtedy, keď nepokračujú vo vysokoškolskom štúdiu na žiadnej vysokej škole ani v SR, ani v zahraničí;

 

2. v magisterskom stupni:

v 1. roku štúdia a mobilitu realizujú v 2. roku štúdia;

v 2. roku štúdia na mobilitu stáž absolventov vtedy, keď nepokračujú vo vysokoškolskom doktorandskom štúdiu na žiadnej vysokej škole ani v SR ani v zahraničí;

 

3. v doktorandskom stupni:

v 1. – 2. (resp. 3.) roku štúdia a mobilitu realizujú v 2. – 3. (resp. 4.) roku štúdia;

v 3. (resp. 4.) roku štúdia na mobilitu stáž absolventov.

 

 

KRITÉRIÁ VÝBERU NA SMS ALEBO SMT ERASMUS+ PRE A. R. 2018/2019

BODY

ŠTÚDIUM

 

pre Bc. alebo Mgr. stupeň vážený študijný priemer (vo všetkých

častiach študijného programu pri kombinovanom type)

(1.0 – 1.20) 20 bodov

(1.21 – 1.34) 15 bodov

(1.35 – 1.55) 10 bodov

(1.56 – 2.00) 5 bodov

max.

20

pre doktorandov priemer získaného počtu kreditov

(71 a viac) 20 bodov

  (51 – 70) 15 bodov

  (41 – 50) 10 bodov

ŽIVOTOPIS v anglickom, nemeckom, francúzskom, španielskom jazyku alebo inom jazyku (prijímajúcej

krajiny); v slovenskom jazyku pre ČR, Slovinsko, Poľsko

max.

10

MOTIVAČNÝ LIST v anglickom, nemeckom, francúzskom, španielskom jazyku alebo inom jazyku

(prijímajúcej krajiny); v slovenskom jazyku pre ČR, Slovinsko, Poľsko

max.

10

AKTIVITY ŠTUDENTA na PdF UK / UK (dokumentovateľné)

Akademický senát PdF UK/UK a pod., ŠVOUČ, reprezentácia PdF UK /UK, ESN /Erasmus Student

Network, pomoc študentom, tzv. buddy system, pomoc pre katedru/ústav/centrum výskumu vykonaná

dobrovoľnícky

max.

10

AKTIVITY ŠTUDENTA inde (dokumentovateľné)

sociálne služby, dobrovoľníctvo, súťaže a iná reprezentácia

max.

10

JAZYKOVÉ KOMPETENCIE

anglický, nemecký, francúzsky, španielsky alebo jazyk prijímajúcej krajiny (taliansky, ruský, slovinský alebo poľský)

B1: 5 bodov

B2: 10 bodov

C1: 15 bodov

C2: 20 bodov

max.

20

 

* Ak je vážený študijný priemer uchádzača horší (t. j. vyšší ako 2,0) alebo riziko, že mobilita by mohla spôsobiť oneskorenie v

plnení predpísanej študijnej cesty a nadštandardnú dĺžku štúdia (dané počtom získaných kreditov povinných a povinne

voliteľných predmetov, pri kombinovanom type vo všetkých častiach študijného programu), prijímacia komisia zváži výber a

umiestnenie študenta v poradí na voľné miesto alebo ho zaradí ako náhradníka. Upozorní tiež uchádzača, že povinnosť platby za

nadštandardnú dĺžku štúdia je v takomto prípade v plnej zodpovednosti študenta. U študentov so špeciálnymi potrebami sa však

tento prípad posudzuje osobitne.

 

PRIHLÁŠKA

 

 

 

 

 

 

ŠTIPENDIÁ ERASMUS+ (ŠTÚDIUM)

akultná koordinátorka: Mgr. Eva Faithová, PhD. - prodekanka pre zahraničné styky, mail: faithova(at)fedu.uniba.sk

Referát zahraničných stykov: PhDr. Tamara Sojková, tel.: 49 287 201, fax: 44 254 956, mail: sojkova(at)fedu.uniba.sk

Katedrová koordinátorka: Mgr. Eva Faithová, PhD., tel.: 50 222 212, mail: faithova(at)fedu.uniba.sk

 

Univerzity, s ktorými má katedra bilaterálnu zmluvu:

  • Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (2 študijné miesta),
  • Masarykova univerzita v Brne (1 študijné miesto).

 

Výberové konanie

Na základe výzvy Oddelenia medzinárodných vzťahov rektorátu UK vypisujeme výberové konanie na študentské mobility Erasmus+ štúdium/stáž na ak. r. 2018/2019.

Vzhľadom na fakt, že od AR 2018/2019 sa na študentské mobility bude používať softvér Mobility Online, prihlasovanie študentov bude prebiehať v novom formáte. Prihláška je zverejnená na web stránke https://moja.uniba.sk/ a prihlasovanie sa realizuje prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla ako do AiS-u.

Táto prihláška bude otvorená do 31. 01. 2018.

Výberové konanie na Katedre slovenského jazyka a literatúry bude 6. marca 2018

Štipendiá sú určené pre poslucháčov 1. a 2. ročníka bakalárskeho štúdia a 1. ročníka magisterského štúdia, ktorí budú v akademickom roku nástupu na štipendium študentmi 2. – 3. ročníka bakalárskeho a 2. ročníka magisterského štúdia. Počet študentov pre jednotlivé zahraničné univerzity je podmienený bilaterálnou zmluvou uzatvorenou medzi príslušnou katedrou PdF UK a jej zahraničným partnerom.

Aby sa mobilít mohol zúčastniť väčší počet študentov, môžu sa o ne uchádzať aj riadne zapísaní študenti 3. ročníka bakalárskeho štúdia podľa podmienok stanovených v dokumente RZV UK Kritériá výberu uchádzačov o študentské mobility Erasmus+ v akademickom roku 2018/2019.

Okrem e-prihlášky je potrebné predložiť:

  • výpis výsledkov štúdia,
  • štrukturovaný životopis v slovenskom jazyku,
  • motivačný list v slovenskom jazyku,
  • dokument o aktivitách študenta.

Študentom odporúčame, aby sa pri prihlasovaní mobility informovali aj u koordinátorov bilaterálnych zmlúv alebo u svojich študijných poradcov.

V rámci Erasmus+ je možné vycestovať na mobilitu typu štúdium len raz v priebehu všetkých 3 stupňov štúdia (vrátane študenta doktoranda) bez ohľadu na miesto štúdia v danom stupni. Okrem mobility typu štúdium sa je však možné uchádzať o mobilitu typu stáž, a takto vycestovať 2x, resp. na "dlhšie", lebo tieto mobility sa majú realizovať sukcesívne a nie súbežne. 

Pri vycestovaní ale môže vznikať problém s nadštandardnou dĺžkou štúdia, a teda povinnosť platiť za štúdium na domácej univerzite. Študent v týchto programoch mobilít neprerušuje štúdium a musí byt riadne zapísaný na domácej VS a podobne ako pri  Erasmus+ vykazuje absolvovane kredity z hostiteľskej VS na domácej VS po návrate. Takýmto spôsobom funguje napr. Národný štipendijný program organizovaný u nás cez SAIA a MS SR.