Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

ERASMUS+

Študentské mobility Erasmus+ na akademický rok 2020/2021

Výzva na študentské mobility Erasmus+ štúdium, stáž a absolventská stáž na akademický rok 2020/2021

Oznamujeme Vám otvorenie výzvy na prihlasovanie sa na študentské mobility Erasmus+ štúdium, stáž a absolventská stáž na akademický rok 2020/2021.

1. Na mobilitu Erasmus+ štúdium sa prihlasovanie realizuje prostredníctvom Mobility Online systému, prihláška je zverejnená na stránke https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/mobilita-studenta-studium-student-mobility-for-study-sms/ Prihlasovanie prebieha prostredníctvom mena a hesla, aké zadávate do AiS-u. Prihlasovať sa je možné len na univerzity, ktoré Vám systém po zadaní fakulty a katedry ponúkne. Podrobnejšie informácie máte v prílohe č. 1.

 Výzva bude otvorená do 29. 02. 2020. Po tomto termíne sa už nebudete môcť prihlásiť.

Po uzatvorení systému sa na jednotlivých katedrách uskutočnia výberové konania na jednotlivé zahraničné univerzity, o termíne ktorých Vás budú informovať katedroví koordinátori programu Erasmus+, ich zoznam nájdete na stránke: https://www.fedu.uniba.sk/medzinarodne/erasmus/katedrovi-koordinatori/ 

2. Na mobilitu Erasmus+ stáž  sa prihlasuje prostredníctvom vyplnenej priloženej prihlášky. V prihláške, pokiaľ Vám ešte nie je známe miesto inštitúcie, v ktorej by ste chceli stáž realizovať, vyplňte aspoň krajinu stáže. Dôkladne vyplnenú a Vami podpísanú prihlášku s prílohami odovzdajte do nižšie uvedeného termínu na Referát pre zahraničné vzťahy na Račianskej ulici Dr. T. Sojkovej.

Záväzná prihláška na študentskú mobilitu Erasmus+ stáž

Podrobnejšie informácie o zrealizovaných stážach z jednotlivých katedier Vám môžu poskytnúť aj katedroví koordinátori, ktorých zoznam nájdete na stránke: https://www.fedu.uniba.sk/medzinarodne/erasmus/katedrovi-koordinatori/ Všeobecné Informácie o stáži Erasmus+ nájdete na stránke: https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/studenti-staz-smt/  

 Výzva bude otvorená do 31. 03. 2020. Po tomto termíne už nebude možné prihlásiť sa.

3. Mobilita Erasmus+ absolventská  stáž  je pracovnou stážou v zahraničí financovanou prostredníctvom programu Erasmus+ aj po ukončení štúdia. Podrobnejšie informácie o absolventskej stáži Erasmus+ sú zverejnené na stránke nájdete na stránke: https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmusplus/absolventi-staz/

 Výzva bude otvorená do 30. 04. 2020. Po tomto termíne už nebude možné prihlásiť sa.

Zároveň dávame do pozornosti, že informácie o Erasme nájdete aj v 2. čísle r. 2019/2020 Našej univerzity: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/nasa_univerzita/NU2019-20/191206_Nasa_univerzita_2_19-20.pdf

 

S pozdravom

 

PhDr. Tamara Sojková a Mgr. Eva Faithová, PhD.

Referát pre zahraničné vzťahy (sojkova@fedu.uniba.sk; faithova@fedu.uniba.sk; international@fedu.uniba.sk)

 

Postup podania prihlášky na Erasmus+ mobilitu štúdium v akademickom roku 2020/2021

Na mobilitu Erasmus+ štúdium sa študenti prihlasujú prostredníctvom softvéru Mobility Online:

Do online prihlášky sa prihlasujete prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla ako do AiS-u. Prihlášku odporúčame vyplniť a odoslať  v dostatočnom predstihu, aby ste mali čas nahrať si ďalšie potrebné dokumenty (informácie o nich dostanete vo vygenerovanom maile po odoslaní prihlášky). Až potom bude prihláška považovaná za kompletnú.

Môžete sa prihlasovať len na univerzity, s ktorými má Vaša katedra uzatvorenú zmluvu Erasmus+ o mobilite študentov, prihláška Vás po zadaní katedry nasmeruje len na zmluvy Vašej katedry. Prehľad zmlúv jednotlivých katedier nájdete na https://www.fedu.uniba.sk/medzinarodne/erasmus/medziinstitucionalne-zmluvy/rozdelenie-podla-katedier/

Informáciu o voľných miestach na zahraničných univerzitách Vám poskytnú katedroví koordinátori.

V prípade nejasností kontaktujte: sojkovafedu.uniba.sk

 

Fakultná koordinátorka: Mgr. Eva Faithová, PhD. - prodekanka pre zahraničné styky, mail: faithova(at)fedu.uniba.sk

Referát zahraničných stykov: PhDr. Tamara Sojková, tel.: 49 287 201, fax: 44 254 956, mail: sojkova(at)fedu.uniba.sk

Katedrová koordinátorka: Mgr. Eva Faithová, PhD., tel.: 50 222 212, mail: faithova(at)fedu.uniba.sk

SÚBORY NA STIAHNUTIE

Kritériá výberu uchádzačov