Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

ERASMUS+

Študentské mobility Erasmus+ štúdium na letný semester 2019/2020

Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK Referát pre európske programy a Erasmus+ otvorilo Výzvu na dodatočné výberové konania na študentské mobility Erasmus+ štúdium na letný semester 2019/2020 .

Na mobilitu Erasmus+ štúdium sa študenti prihlasujú prostredníctvom softvéru Mobility Online:

https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=BRATISL02&kz_bew_pers=S&kz_bew_art=OUT&aust_prog=SMS&sprache=sk

Do online prihlášky sa prihlasujete prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla ako do AiS-u. Prihláška bude otvorená do 25. 10. 2019. Po tomto termíne sa už prihlasovať nebude môcť. Prihlášku odporúčame vyplniť a odoslať  v dostatočnom predstihu, aby ste mali čas nahrať si ďalšie potrebné dokumenty (informácie o nich dostanete vo vygenerovanom maile po odoslaní prihlášky). Až potom bude prihláška považovaná za kompletnú.

Môžete sa prihlasovať len na univerzity, s ktorými má Vaša katedra uzatvorenú zmluvu Erasmus+ o mobilite študentov, prihláška Vás po zadaní katedry nasmeruje len na zmluvy Vašej katedry. Prehľad zmlúv jednotlivých katedier nájdete na

https://www.fedu.uniba.sk/medzinarodne/erasmus/medziinstitucionalne-zmluvy/rozdelenie-podla-katedier/

Informáciu o voľných miestach na zahraničných univerzitách Vám poskytnú katedroví koordinátori.

V prípade nejasností kontaktujte: sojkova@fedu.uniba.sk

 

Fakultná koordinátorka: Mgr. Eva Faithová, PhD. - prodekanka pre zahraničné styky, mail: faithova(at)fedu.uniba.sk

Referát zahraničných stykov: PhDr. Tamara Sojková, tel.: 49 287 201, fax: 44 254 956, mail: sojkova(at)fedu.uniba.sk

Katedrová koordinátorka: Mgr. Eva Faithová, PhD., tel.: 50 222 212, mail: faithova(at)fedu.uniba.sk