Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Katedra slovenského jazyka a literatúry

AKTUÁLNE OZNAMY

Študijný poriadok PdF platný od 1.9.2020


Zmena študijného programu v rámci rovnakého študijného odboru PdF UK  Diferenčné skúšky pre AR 2020/21  

Študent UK právo požiadať o zmenu  študijného programu v rámci toho istého študijného odboru. Zmena študijného programu v rámci toho istého študijného odboru sa neuskutočňuje formou prijímacieho konania (čl. 17 nového Študijného poriadku UK a PdF UK).  Podmienky prijatia na štúdium pri prestupe, okrem splnenia podmienok kontrolnej etapy štúdia v pôvodnom študijnom programe, sú kapacitné podmienky študijného programu v príslušnom akademickom roku  a vykonanie diferenčnej skúšky. O obsahu a rozsahu diferenčnej skúšky rozhoduje garant študijného programu.  

Bakalársky stupeň štúdia
 
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii

 
Forma: ústna

Cieľ: posúdiť, či uchádzač solídne ovláda slovenský jazyk slovom i písmom, ovláda učivo zo slovenského jazyka a literatúry na úrovni stredoškolského, predovšetkým gymnaziálneho učiva

Obsah: komisionálne ústne preskúšanie, počas ktorého uchádzač preukáže adekvátne poznávacie a čitateľské kompetencie a rečové zručnosti, t. j. schopnosť korektného verejného prejavu, ako aj pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti (práca s pojmami, aplikácia jazykovedných a literárnovedných vedomostí v konkrétnych jazykových a literárnych rozboroch). V jazykovej zložke preukáže analytické, syntetické a tvorivé zručnosti, zahŕňajúce analýzy a tvorbu rôznych typov textov a ich ústnu prezentáciu; informačné zručnosti (používanie jazykových slovníkov, schopnosť korigovať texty, pracovať s literárnymi prameňmi). V literárnej zložke sa preveria jeho analytické a interpretačné zručnosti (analýza literárnych diel zo štylistického, motivicko-tematického a kompozičného hľadiska, interpretácia literárneho diela) a axiologické (hodnotové) uchopenie textu.

Rozsah: Slovenský jazyk: jazykové roviny (zvuková, lexikálna, morfologická, syntaktická, štylistická rovina),  jazykoveda, jazyk a reč, pravopis Slovenská literatúra: literatúra ako systém, literárne druhy, formy, žánre, štruktúra literárneho diela, literárne obdobia a smery, štylizácia textu, metrika, štandardizované diela a autori slovenskej a svetovej literatúry

Literatúra: 

• aktuálne učebnice predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 4- a 5-ročné gymnáziá

• CALTÍKOVÁ, Milada. 2019. Slovenský jazyk a literatúra. Bratislava : Enigma, 2019. 384 s. ISBN 9788081330803 

• OLOŠTIAK, Martin – GIANITSOVÁ-OLOŠTIAKOVÁ, Lucia. Slovenský jazyk. Bratislava : Fragment, 2007. 164 s. ISBN 8080890667
 
 
Magisterský stupeň štúdia


Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii


Forma: ústna

Cieľ: posúdiť, či uchádzač solídne ovláda učivo zo slovenského jazyka a literatúry na úrovni bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia Obsah: komisionálne ústne preskúšanie, počas ktorého sa posúdi, či uchádzač dôkladne ovláda základnú štruktúru a obsah disciplín slovenského jazyka a literatúry, ako aj systém a normu súčasnej spisovnej slovenčiny vo všetkých jej rovinách, takisto či dôkladne ovláda slovenskú literatúru 20. storočia a literatúru pre deti a mládež s dôrazom na  systémové poznatky z literárnej vedy a na miesto slovenskej literatúry v európskom kultúrnom kontexte

Rozsah: Slovenský jazyk: jazykové roviny (fonetika a fonológia, morfológia, syntax, lexikológia, štylistika) a ich vedecká systematika, pravopis Slovenská literatúra: literatúra pre deti a mládež, dejiny slovenskej literatúry 20. storočia

Literatúra:

• FINDRA, Ján. Štylistika slovenčiny. Martin : Osveta, 2004. 232 s. ISBN 80-8063-142-5.

• KRÁĽ, Ábel – SABOL, Ján. Fonetika a fonológia. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1989. 392 s. ISBN 80-0800-036-8.

• KRÁĽ, Ábel. Pravidlá slovenskej výslovnosti. Systematika a ortoepický slovník. 2. vyd. Martin : Matica slovenská, 2009. 423 s. ISBN 978-80-7090-907-2.
• Morfológia slovenského jazyka. Red. Jozef Ružička. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1966. 896 s. 

• ONDRUŠ, Šimon – SABOL, Ján. Úvod do štúdia jazykov. 3. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987. 344 s. 

• ORAVEC, Ján – BAJZÍKOVÁ, Eugénia – FURDÍK, Juraj. Súčasný slovenský spisovný jazyk. Morfológia. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1984. 232 s. 

• ORAVEC, Ján – BAJZÍKOVÁ, Eugénia. Súčasný slovenský spisovný jazyk. Syntax. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1982. 270 s. • Pravidlá slovenského pravopisu. 4. vydanie. Bratislava : Veda, 2013. 590 s. ISBN 9788022413312.

• RIPKA, Ivor – IMRICHOVÁ, Mária. Kapitoly z lexikológie a lexikografie. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2011. 235 s. ISBN 978-80-5550-327-1.

• MARČOK, Viliam a kol. Dejiny slovenskej literatúry III. Bratislava : LIC, 2004. 471 s. ISBN 808887887X.

• SLIACKY, Ondrej. Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež do roku 1960. 2., dopln. vyd. Bratislava : LIC, 2013. 294 s. ISBN 978-80-8019-073-5.

• STANISLAVOVÁ, Zuzana a kol. Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež po roku 1960. Bratislava : LIC, 2010. 320 s. ISBN 978-80-8019-026-1.

• ŠMATLÁK, Stanislav. Dejiny slovenskej literatúry II. Bratislava : LIC, 2001. 559 s. ISBN 8088878683.

 

Kompletný materiál materiál k diferenčným skúškam nájdete na: https://www.fedu.uniba.sk/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/

 

 


Dôležité informácie platné od 16. 9. 2019

Sekretariát KSJL je dočasne premiestnený na 2. poschodie budovy na Šoltésovej 4 v miestnosti č. 233.
Vyučujúci majú k dispozícií miestnosť č. 219, v ktorej budú prebiehať aj konzultácie so študentmi.
Úradné hodiny:
PO – ŠT: 8.00 – 15.00
PIA: 8.00 – 14.00
Kontakt: 02/ 90 15 93 84
E-mail: Pdf.sekretariat.ksjl(at)uniba.sk

Objavili sme facebook. 

Denné štúdium

Externé štúdium