Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Katedra slovenského jazyka a literatúry

AKTUÁLNE OZNAMY

55. ročník Akademického Prešova (27. 9. – 30. 9. 2021)

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SR, REKTORÁT PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE, MESTO PREŠOV, FOND NA PODPORU UMENIA, OZ AP

 vyhlasujú Súťaž amatérskej umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Slovenska

 

55. ročník Akademického Prešova (27. 9. – 30. 9. 2021) v kategóriách

 

1. Pôvodná literárna tvorba (poézia, próza, esej)

Prijímajú sa ucelené texty, prípadne úryvky z dosiaľ nepublikovaných rozsiahlejších prác, výlučne v slovenskom jazyku, bez tematického a žánrového obmedzenia. Rukopisy príspevkov v troch exemplároch je potrebné odovzdať na organizačnom štábe Akademického Prešova alebo poslať mailom na martasouckovagmail.com najneskôr do 20. septembra 2021. Súčasťou podujatia sú odborné semináre, individuálne rozbory a hodnotenia.

 

2. Študentské divadlá

Súťažná kategória poskytuje priestor pre realizáciu divadelnej kreativity vysokoškolákov v širokom žánrovom spektre. Súbory by mali tvoriť minimálne z polovice vysokoškoláci študujúci na slovenských vysokých školách. Ak dĺžka predstavenia presahuje 60 minút, je potrebná konzultácia s organizačným štábom. Súťažiaci zašlú svoje prihlášky na organizačný štáb alebo mailom na miron.pukangmail.com do 15. septembra 2021. Subkategóriou sú inojazyčné divadelné inscenácie slovenských vysokoškolákov. Súčasťou festivalu sú individuálne rozbory a hodnotenia renomovaných teatrológov a divadelných kritikov, ako aj tvorivé dielne.

 

3. Umelecký preklad

Účastník súťaže v translácii zašle preklad uceleného umeleckého textu (nie úryvku z románu, novely a pod.) v troch exemplároch – próza max. 10 strán, poézia 100 veršov – najneskôr do 20. septembra 2021 na jakub.soucekunipo.sk. Súťaží sa v preklade z anglického, nemeckého, francúzskeho, poľského a ruského jazyka do slovenčiny. Súčasťou podujatia sú individuálne hodnotenia preložených textov členmi poroty.

 

 4. Mediálne umenie: film

Súťažná kategória má prezentovať filmovú tvorbu s aktuálnou témou zo života súčasnej mladej generácie. Malo by ísť o amatérsky film s rozsahom približne 15 minút a jeho autormi by mali byť predovšetkým študenti odboru masmediálnej komunikácie. Súťažiaci zašlú svoje filmové diela v digitálnej podobe na adresu organizačného štábu alebo kmichalh@gmail.com do 20. septembra 2021.

 

Všeobecné pokyny

Súťažne sa môžu na Akademickom Prešove zúčastniť všetci študenti slovenských vysokých škôl a výberovo aj stredoškolskí študenti so zameraním na tvorivý umelecký experiment. Účastníci majú zabezpečené ubytovanie. Súťaže sa konajú najmä v priestoroch vysokoškolského areálu Prešovskej univerzity v Prešove, v Divadle A. Duchnoviča a v Divadle J. Záborského. Hosťami festivalu budú domáce a zahraničné profesionálne a amatérske súbory, spisovatelia, herci, prekladatelia a predstavitelia viacerých umenovedných disciplín. Prihlášky nájdete na webovej stránke Akademického Prešova.

Štáb

Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania PU v Prešove, Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov

akademickypresov55gmail.com

ff.unipo.sk/ap

www.facebook.com/AkademickyPresov

Zmena študijného programu v rámci rovnakého študijného odboru PdF UK

Zmena študijného programu v rámci rovnakého študijného odboru PdF UK 

Diferenčné skúšky pre AR 2020/21  

Študent UK právo požiadať o zmenu  študijného programu v rámci toho istého študijného odboru. Zmena študijného programu v rámci toho istého študijného odboru sa neuskutočňuje formou prijímacieho konania (čl. 17 nového Študijného poriadku UK a PdF UK).  Podmienky prijatia na štúdium pri prestupe, okrem splnenia podmienok kontrolnej etapy štúdia v pôvodnom študijnom programe, sú kapacitné podmienky študijného programu v príslušnom akademickom roku  a vykonanie diferenčnej skúšky. O obsahu a rozsahu diferenčnej skúšky rozhoduje garant študijného programu.  

Bakalársky stupeň štúdia
 
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii

 
Forma: ústna

Cieľ: posúdiť, či uchádzač solídne ovláda slovenský jazyk slovom i písmom, ovláda učivo zo slovenského jazyka a literatúry na úrovni stredoškolského, predovšetkým gymnaziálneho učiva

Obsah: komisionálne ústne preskúšanie, počas ktorého uchádzač preukáže adekvátne poznávacie a čitateľské kompetencie a rečové zručnosti, t. j. schopnosť korektného verejného prejavu, ako aj pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti (práca s pojmami, aplikácia jazykovedných a literárnovedných vedomostí v konkrétnych jazykových a literárnych rozboroch). V jazykovej zložke preukáže analytické, syntetické a tvorivé zručnosti, zahŕňajúce analýzy a tvorbu rôznych typov textov a ich ústnu prezentáciu; informačné zručnosti (používanie jazykových slovníkov, schopnosť korigovať texty, pracovať s literárnymi prameňmi). V literárnej zložke sa preveria jeho analytické a interpretačné zručnosti (analýza literárnych diel zo štylistického, motivicko-tematického a kompozičného hľadiska, interpretácia literárneho diela) a axiologické (hodnotové) uchopenie textu.

Rozsah: Slovenský jazyk: jazykové roviny (zvuková, lexikálna, morfologická, syntaktická, štylistická rovina),  jazykoveda, jazyk a reč, pravopis Slovenská literatúra: literatúra ako systém, literárne druhy, formy, žánre, štruktúra literárneho diela, literárne obdobia a smery, štylizácia textu, metrika, štandardizované diela a autori slovenskej a svetovej literatúry

 
 
Magisterský stupeň štúdia


Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii


Forma: ústna

Cieľ: posúdiť, či uchádzač solídne ovláda učivo zo slovenského jazyka a literatúry na úrovni bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia Obsah: komisionálne ústne preskúšanie, počas ktorého sa posúdi, či uchádzač dôkladne ovláda základnú štruktúru a obsah disciplín slovenského jazyka a literatúry, ako aj systém a normu súčasnej spisovnej slovenčiny vo všetkých jej rovinách, takisto či dôkladne ovláda slovenskú literatúru 20. storočia a literatúru pre deti a mládež s dôrazom na  systémové poznatky z literárnej vedy a na miesto slovenskej literatúry v európskom kultúrnom kontexte

Rozsah: Slovenský jazyk: jazykové roviny (fonetika a fonológia, morfológia, syntax, lexikológia, štylistika) a ich vedecká systematika, pravopis Slovenská literatúra: literatúra pre deti a mládež, dejiny slovenskej literatúry 20. storočia

 

Kompletný materiál materiál k diferenčným skúškam spolu so študijnou literatúrou nájdete na: https://www.fedu.uniba.sk/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/

Objavili sme facebook. 

Denné štúdium

Externé štúdium