Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky

Pedagogická prax v bakalárskom a magisterskom štúdiu

Pedagogická prax je neoddeliteľnou súčasťou bakalárskeho študijného programu: Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo v školských kluboch detí aj magisterského študijného programu Učiteľstvo primárneho vzdelávania. Je realizovaná formou

 

 

Dokumenty a tlačivá

 

Tlačivá a žiadosti nájdete TU.

Študijní poradcovia

 • bakalárske štúdium denné a externé: Mgr. Mária Belešová, PhD.
 • magisterské štúdium denné a externé: PaedDr. Blanka Kožík Lehotayová, PhD.

Štúdium v zahraničí

Katedrovým koordinátorom pre Erasmus je Mgr. Lenka Szentesiová, PhD.

Katedra poskytuje možnosť zahraničných študijných pobytov na základe podpísaných medzinárodných zmlúv v projekte Erasmus+ Programme:

 1. Univerzita Karlova v Prahe, ČR
 2. Univerzita Palackého v Olomouci, ČR 
 3. Technická univerzita v Liberci, ČR 
 4. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, ČR 
 5. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, ČR
 6. University of West Hungary, Maďarsko
 7. Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Poľsko
 8. University of Algarve, Faro, Portugalsko
 9. University of Ljubljana, Slovinsko
 10. University of A Coruña, Španielsko
 11. Camilo José Cela University, Madrid, Španielsko
 12. Stenden University of Applied Sciences, Leeuwarden, Holandsko

Kritériá výberu uchádzačov o študentské mobility Erasmus+: stiahnuť

Záväzná prihláška: stiahnuť

Výberové konania na študentské mobility Erasmus+ na akademický rok 2016/17: stiahnuť

Všetky informácie týkajúce sa štúdia nájdete na hlavnej stránke Katedry predprimárnej a primárnej pedagogiky.