Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky

Rozvrh pre študentov externej formy štúdia v ZS AR 2022/2023

Rozvrh pre študentov externej formy štúdia v ZS AR 2022/2023: tu

 

 

Prevodové tabuľky kreditov pre Bc. a Mgr. štúdium

Prevodové tabuľky kreditov pre:

Bc., študijný program Predškolská a elementárna pedagogika.tu

Mgr., študijný program Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. tu

Pedagogická prax v bakalárskom a magisterskom štúdiu

Pedagogická prax je neoddeliteľnou súčasťou bakalárskeho študijného programu: Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo v školských kluboch detí aj magisterského študijného programu Učiteľstvo primárneho vzdelávania. Je realizovaná formou

Študijní poradcovia pre Bc. a Mgr. štúdium

Tútor (študijný poradca) pre Bc. štúdijný program

pre 1.ročník denná aj externá forma: doc. PaedDr. Eva Severini, PhD. severinifedu.uniba.sk

pre 2.ročník denná forma a 2. a 3. ročník externá forma: Mgr. Ivan Čavojský, PhD. cavojskyfedu.uniba.sk 

pre končiacich študentov – 3.ročník denná forma a 4. ročník externá forma: doc. PaedDr. Blanka Kožík Lehotayová, PhD. lehotayovafedu.uniba.sk

 

Tútor (študijný poradca) pre Mgr. štúdijný program

pre 1.ročník denná aj externá forma: PaedDr. Róbert Osaďan, PhD. osadanfedu.uniba.sk

pre 2.ročník denná a externá forma: doc. Mgr. Mária Belešová, PhD. belesovafedu.uniba.sk

Informácie pre študentov o harmonograme štúdia na PdF UK v akademickom roku 2022/23: tu

Dokumenty a tlačivá

 

Tlačivá a žiadosti nájdete TU.

Štúdium v zahraničí

Katedrovým koordinátorom pre Erasmus je Mgr. Lenka Szentesiová, PhD.

Katedra poskytuje možnosť zahraničných študijných pobytov na základe podpísaných medzinárodných zmlúv v projekte Erasmus+ Programme:

 1. Univerzita Karlova v Prahe, ČR
 2. Univerzita Palackého v Olomouci, ČR 
 3. Technická univerzita v Liberci, ČR 
 4. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, ČR 
 5. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, ČR
 6. University of West Hungary, Maďarsko
 7. Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Poľsko
 8. University of Algarve, Faro, Portugalsko
 9. University of Ljubljana, Slovinsko
 10. University of A Coruña, Španielsko
 11. Camilo José Cela University, Madrid, Španielsko
 12. Stenden University of Applied Sciences, Leeuwarden, Holandsko

Kritériá výberu uchádzačov o študentské mobility Erasmus+: stiahnuť

Záväzná prihláška: stiahnuť

Výberové konania na študentské mobility Erasmus+ na akademický rok 2016/17: stiahnuť

Všetky informácie týkajúce sa štúdia nájdete na hlavnej stránke Katedry predprimárnej a primárnej pedagogiky