Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Záverečné práce

Prihlásenie sa na tému práce


 

Pokyny k odovzdávaniu

Odovzdávanie záverečných prác

Do termínu stanoveného v Harmonograme štúdia na PdF UK pre aktuálny akademický rok študenti odovzdávajú elektronickú verziu práce do AiS2, ako aj dva vytlačené exempláre záverečnej práce s obojstrannou tlačou do podateľne fakulty - z toho jeden zviazaný v pevnej väzbe a druhý v hrebeňovej.

Podrobné pokyny k odovzdávaniu prác nájdete vo fakultnej sekcii Štúdium.

Aktuálne informácie z katedry a poznámky z tútorských stretnutí nájdete v sekcii Podpora v štúdiu.

Titulný list: uvádzanie študijného odboru (od 2020)

Platí nová sústava študijných odborov (ŠO). ŠO sa v titulnom liste uvádzajú nasledovne (bez čísla):

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (ANNE, SLNE, ...):
Študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy


Rozdelenie študiných programov do študijných odborov

Tlač práce (od 2019)

Od roku 2019 sa záverečné práce na PdF UK tlačia spravidla obojstranne. Študijné oddelenie odporúča nastaviť obojstrannú tlač najskôr od obsahu práce.

Zadania (zmena od 2019)

V súlade s Vnútorným predpisom č. 7/2018 - Úplné znenie vnútorného predpisu č. 12/2013 - Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2. došlo k zmene (zvýraznený text) v bode 1. v Pokynoch pre študentov a študentky k odovzdávaniu záverečných prác na PdF UK.


Dva originály Zadania sú neoddeliteľnou súčasťou tlačených verzií záverečnej práce. Študent si skontroluje, či názov práce v zadaní ZP je totožný s názvom práce na titulnom liste záverečnej práce. Oba názvy musia byť totožné. Ak totožné nie sú, opraví sa buď Zadanie ZP a znovu vytlačí a podpíše, alebo sa upraví názov na Titulnom liste ZP a obale ZP. Elektronická forma záverečnej práce musí obsahovať naskenovanú kópiu zadania bez podpisov. V štruktúre tlačenej aj elektronickej podoby záverečnej práce nasleduje obal, titulný list a potom Zadanie ZP.

Postup, ako zobraziť zadanie v AiS2 a spracovať ho do práce:
Manuál

Praktické informácie

Akademická knižnica pre Vás zverejnila informácie k záverečným prácam. Odporúčame Vám hlavne preštudovať si Manuál na tvorbu bakalárskej a diplomovej práce.