Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť (ŠVOUČ)

V súlade so štatútom SVOUČ sa študenti môžu zúčastniť fakultného kola ŠVOUČ, ktoré sa bude konať v niekoľkých sekciách.

Katedra nemeckého jazyka a literatúry patri do sekcie pre jazykovedu a moderné filológie.

Študenti, ktorí by sa chceli tejto ponúkanej aktivity zúčastniť, musia splniť nasledujúce podmienky:

  •     vypracuje prácu na tému, ktorá súvisí so študijným programom
  •     predloží ju do určeného termínu v 2 exemplároch
  •     súťaž v danej sekcii sa bude konať len v prípade, že sa prihlási
        minimálne 5 prác.

Podrobné informácie o súťaži nájdete na stránkach Ústavu filologických štúdií v sekcii ŠVOUČ.

ŠVOUČ 2017/2018

IX. ROČNÍK SÚŤAŽE ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ, ODBORNEJ A UMELECKEJ ČINNOSTI NA ÚSTAVE FILOLOGICKÝCH ŠTÚDIÍ PDF UK

 

prof. Ďurčo, CSc.

Wortschatz zum Themenbereich "Mein Hobby"/Slovná zásoba k téme "Moje hobby"

Ziele/Ciele:
• Eruierung des Wortschatzes zum Thema "Mein Hobby"/ Skúmanie slovnej
zásoby k téme "Moje hobby“
• korpuslinguistische Ermittlung der relevanten Lexik (Lexeme, usuelle,
feste Wortverbindungen und Phraseologismen) / Korpusovolingvistická
analýza relevantnej lexiky (lexémy, uzuálne, ustálené slovné spojenia a
frazeologizmy)
• Erstellung eines relevanten niveaudifferenzierten Glossars bezogen auf
die Kompetenzstufen A1-B1. / Zostavenie relevantného glosára,
diferencovaného podľa úrovní kompetencie A1-B1
• kontrastive Analyse der Äquivalenzbeziehungen im untersuchten
Themenbereich / Kontrastívna analýza vzťahov ekvivalencie v skúmanej
tematickej oblasti
• Didaktisierung des Themenbereichs / didaktizácia danej témy

Konkrétne hobby si navrhne študent.

 

doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.                   
Das szenische Spiel im Fremdsprachenunterricht
Scénická hra v cudzojazyčnom vyučovaní

Piktogramme im schülerorientierten Fremdsprachenunterricht
Piktogramy v cudzojazyčnom vyučovaní orientovanom na žiaka

Zur Problematik der nonverbalen Interaktion im Fremdsprachenunterricht
K problematike nonverbálnej interakcie v cudzojazyčnom vyučovaní

 

Mgr. Simona Tomášková, PhD.

Chatbot - budeme sa učiť jazyky s umelou inteligenciou?
Chatbot - werden wir Fremdsprachen mit künstlicher Intelligenz lernen?

Cieľom práce je preskúmať možnosti, ktoré chatbot ponúka pre osvojovanie si cudzieho, resp. nemeckého jazyka. Študent si vyhľadá dostupných chatbotov a bude s nimi viesť krátke rozhovory.

Kontrastívna analýza sémantiky farieb
Kontrastive Analyse der Semantik von Farben

Pomocou nástrojov korpusovej lingvistiky sa budeme snažiť odhaliť rozdiely medzi používaním farieb v nemeckom, slovenskom, prípadne aj anglickom jazyku.

ŠVOUČ 2016/2017

Aktuálne témy

 

prof. Peter Ďurčo, CSc.

1. Wortschatz zum Themenbereich "Gartenarbeit" / Slovná zásoba k téme "Záhradníčenie"

2. Wortschatz und Wortschatzarbeit zum Thema "Winterurlaub und Winterferien" / Slovná zásoba a práca so slovnou zásobou k téme "Zimná dovolenka a zimné prázdniny"

3. Wortschatz und Wortschatzarbeit zum Thema „Sommerurlaub und Sommerferien“ / Slovná zásoba a práca so slovnou zásobou k téme "Letná dovolenka a letné prázdniny"

 

Mgr. Simona Tomášková

1. Unpersönliche Formulierungen in wissenschaftlichen Texten / Neosobné vyjadrovanie vo vedeckých textoch

 

Mgr. Roman Mikuláš, PhD.

1. Teória metafory: H. Blumenberg, M. Black, H. Weinrich. Porovnanie. / Metapherntheorie: H. Blumenberg, M. Black, H. Weinrich. Ein Vergleich.

2. Einbildungskraft in literarischer Darstellung. / Obrazotvornosť v literárnom stvárnení.

ŠVOUČ 2015/2016

Informácie o ŠVOUČ na Katedre nemeckého jazyka a literatúry

prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.
Assoziationen und Kollokationen

prof. PhDr. Ladislav Šimon, CSc.
Ľ. Štúr a Halle

Mgr. Roman Mikuláš, PhD.
Wahrnehmungsphänomene in der Literatur

doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.
Zur Problematik der Autonomie im frühen Fremdsprachenlernen

Bližšie informácie o súťaži