Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť (ŠVOUČ)

V súlade so štatútom SVOUČ sa študenti môžu zúčastniť fakultného kola ŠVOUČ, ktoré sa bude konať v niekoľkých sekciách.

Katedra nemeckého jazyka a literatúry patri do sekcie pre jazykovedu a moderné filológie.

Študenti, ktorí by sa chceli tejto ponúkanej aktivity zúčastniť, musia splniť nasledujúce podmienky:

  •     vypracuje prácu na tému, ktorá súvisí so študijným programom
  •     predloží ju do určeného termínu v 2 exemplároch
  •     súťaž v danej sekcii sa bude konať len v prípade, že sa prihlási
        minimálne 5 prác.

ŠVOUČ 2022/2023

Informácie o vyhlásení XIV. ročníka Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti (ŠVOUČ) pre akademický rok 2022/2023 na Pedagogickej fakulte UK a potrebné dokumenty na stiahnutie nájdete TU.

Katedrový koordinátor ŠVOUČ pre KNJL je Dr. Mikuláš: mikulas(at)fedu.uniba.sk

ŠVOUČ 2020/2021

Ústav filologických štúdií PdF UK organizoval ústavné kolo ŠVOUČ, ktoré sa uskutočnilo 21. apríla 2021 o 15.00 cez MS Teams. Na ústavnom kole našu katedru úspešne reprezentovala Bc. Kamila Sládková. Viac informácií sa dozviete v krátkej správe na stránke ústavu.

ŠVOUČ 2019/2020

Vzhľadom na mimoriadnu epidemiologickú situáciu sa súťaž ŠVOUČ pre AR 2019/2020 ruší.

V prípade záujmu o danú tému sa študenti hlásia priamo u školiteľa.

doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.
Jazyková krajina (linguistic landscape) na priesečníku nemeckého jazyka a histórie

Mgr. Simona Tomášková, PhD.
Možnosti využitia digitálnych médií na sprostredkovanie gramatiky
Cieľom práce je skúmanie potenciálu digitálnych médií vo vyučovaní cudzích jazykov so zameraním na konkrétne aplikácie, pomocou ktorých sa dá zatraktívniť sprostredkovanie gramatiky. V praktickej časti sa práca venuje konkrétnym návrhom na didaktizáciu.

Možnosti využitia digitálnych médií na sprostredkovanie slovnej zásoby
Cieľom práce je skúmanie potenciálu digitálnych médií vo vyučovaní cudzích jazykov so zameraním na konkrétne aplikácie, pomocou ktorých sa dá zatraktívniť sprostredkovanie slovnej zásoby. V praktickej časti sa práca venuje konkrétnym návrhom na didaktizáciu.

Možnosti využitia QR kódov vo vyučovaní cudzích jazykov
Cieľom práce je skúmanie potenciálu digitálnych médií vo vyučovaní cudzích jazykov so zameraním na využitie QR kódov. V praktickej časti sa práca venuje konkrétnym návrhom na didaktizáciu.

Kontrastívna analýza kolokácií k téme klimatická kríza v angličtine, nemčine a slovenčine
Práca pomocou nástrojov korpusovej lingvistiky odhaľuje a porovnáva ustálené slovné spojenia k uvedenej téme.

ŠVOUČ 2017/2018

IX. ROČNÍK SÚŤAŽE ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ, ODBORNEJ A UMELECKEJ ČINNOSTI NA ÚSTAVE FILOLOGICKÝCH ŠTÚDIÍ PDF UK

 

prof. Ďurčo, CSc.

Wortschatz zum Themenbereich "Mein Hobby"/Slovná zásoba k téme "Moje hobby"

Ziele/Ciele:
• Eruierung des Wortschatzes zum Thema "Mein Hobby"/ Skúmanie slovnej
zásoby k téme "Moje hobby“
• korpuslinguistische Ermittlung der relevanten Lexik (Lexeme, usuelle,
feste Wortverbindungen und Phraseologismen) / Korpusovolingvistická
analýza relevantnej lexiky (lexémy, uzuálne, ustálené slovné spojenia a
frazeologizmy)
• Erstellung eines relevanten niveaudifferenzierten Glossars bezogen auf
die Kompetenzstufen A1-B1. / Zostavenie relevantného glosára,
diferencovaného podľa úrovní kompetencie A1-B1
• kontrastive Analyse der Äquivalenzbeziehungen im untersuchten
Themenbereich / Kontrastívna analýza vzťahov ekvivalencie v skúmanej
tematickej oblasti
• Didaktisierung des Themenbereichs / didaktizácia danej témy

Konkrétne hobby si navrhne študent.

 

doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.                   
Das szenische Spiel im Fremdsprachenunterricht
Scénická hra v cudzojazyčnom vyučovaní

Piktogramme im schülerorientierten Fremdsprachenunterricht
Piktogramy v cudzojazyčnom vyučovaní orientovanom na žiaka

Zur Problematik der nonverbalen Interaktion im Fremdsprachenunterricht
K problematike nonverbálnej interakcie v cudzojazyčnom vyučovaní

 

Mgr. Simona Tomášková, PhD.

Chatbot - budeme sa učiť jazyky s umelou inteligenciou?
Chatbot - werden wir Fremdsprachen mit künstlicher Intelligenz lernen?

Cieľom práce je preskúmať možnosti, ktoré chatbot ponúka pre osvojovanie si cudzieho, resp. nemeckého jazyka. Študent si vyhľadá dostupných chatbotov a bude s nimi viesť krátke rozhovory.

Kontrastívna analýza sémantiky farieb
Kontrastive Analyse der Semantik von Farben

Pomocou nástrojov korpusovej lingvistiky sa budeme snažiť odhaliť rozdiely medzi používaním farieb v nemeckom, slovenskom, prípadne aj anglickom jazyku.

ŠVOUČ 2016/2017

Aktuálne témy

 

prof. Peter Ďurčo, CSc.

1. Wortschatz zum Themenbereich "Gartenarbeit" / Slovná zásoba k téme "Záhradníčenie"

2. Wortschatz und Wortschatzarbeit zum Thema "Winterurlaub und Winterferien" / Slovná zásoba a práca so slovnou zásobou k téme "Zimná dovolenka a zimné prázdniny"

3. Wortschatz und Wortschatzarbeit zum Thema „Sommerurlaub und Sommerferien“ / Slovná zásoba a práca so slovnou zásobou k téme "Letná dovolenka a letné prázdniny"

 

Mgr. Simona Tomášková

1. Unpersönliche Formulierungen in wissenschaftlichen Texten / Neosobné vyjadrovanie vo vedeckých textoch

 

Mgr. Roman Mikuláš, PhD.

1. Teória metafory: H. Blumenberg, M. Black, H. Weinrich. Porovnanie. / Metapherntheorie: H. Blumenberg, M. Black, H. Weinrich. Ein Vergleich.

2. Einbildungskraft in literarischer Darstellung. / Obrazotvornosť v literárnom stvárnení.

ŠVOUČ 2015/2016

Informácie o ŠVOUČ na Katedre nemeckého jazyka a literatúry

prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.
Assoziationen und Kollokationen

prof. PhDr. Ladislav Šimon, CSc.
Ľ. Štúr a Halle

Mgr. Roman Mikuláš, PhD.
Wahrnehmungsphänomene in der Literatur

doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.
Zur Problematik der Autonomie im frühen Fremdsprachenlernen

Bližšie informácie o súťaži