Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Štipendiá ERASMUS+ a študijné pobyty

Fakultný koordinátor:

Mgr. Eva Faithová, PhD. - prodekanka pre zahraničné vzťahy,

mail: eva.faithova(at)fedu.uniba.sk

Referát zahraničných vzťahov:

PhDr. Tamara Sojková

tel.: 44 254 958, fax: 44 254 956

mail: sojkova(at)fedu.uniba.sk

Katedroví koordinátori:

prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.

PaedDr. Peter Gergel, PhD.

doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.

Univerzity, s ktorými má katedra bilaterálnu zmluvu:

Zoznam univerzít

Výberové konanie

organizuje Katedra nemeckého jazyka a literatúry, orientačný termín je február - marec príslušného akademického roka. Štipendiá sú určené pre poslucháčov 1. a 2. ročníka bakalárskeho štúdia a 1. ročníka magisterského štúdia, ktorí budú v akademickom roku nástupu na štipendium študentmi 2. - 3. ročníka bakalárskeho a 2. ročníka magisterského štúdia. Počet študentov pre jednotlivé zahraničné univerzity je podmienený bilaterálnou zmluvou uzatvorenou medzi príslušnou katedrou PdF UK a jej zahraničným partnerom. Okrem prihlášky je potrebné predložiť:

  • štruktúrovaný životopis v nemeckom jazyku,
  • motivačný list v nemeckom jazyku,
  • výpis známok za ukončené ročníky (na základe známok z výkazu o štúdiu),
  • certifikáty z cudzieho jazyka,
  • zoznam aktivít študenta na UK a inde (dokumentovateľné).

 

V rámci LLP Erasmus je možné vycestovať na mobilitu typu štúdium len raz v priebehu všetkých 3 stupňov štúdia (vrátane študenta doktoranda) bez ohľadu na miesto štúdia v danom stupni. Okrem mobility typu štúdium sa je však možné uchádzať o mobilitu typu stáž, a takto vycestovať 2x, resp. na "dlhšie", lebo tieto mobility sa majú realizovať sukcesívne a nie súbežne. 

Pri vycestovaní ale môže vznikať problém s nadštandardnou dĺžkou štúdia, a teda povinnosť platiť za štúdium na domácej univerzite. Študent v týchto programoch mobilít neprerušuje štúdium a musí byt riadne zapísaný na domácej VS a podobne ako pri LLP Erasmus vykazuje absolvovane kredity z hostiteľskej VS na domácej VS po návrate. Takýmto spôsobom funguje napr. Národný štipendijný program organizovaný u nás cez SAIA a MS SR. 

Dôležité webové linky na Rektorát: http://uniba.sk/o-univerzite/medzinarodne-vztahy/erasmus/

Štipendiá na letné jazykové kurzy v Nemecku a Rakúsku

RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendium na letný jazykový kurz nemčiny v Rakúsku

Trvanie: 1 mesiac (v závislosti od termínov usporiadateľov kurzov)
Termín podania žiadosti: 15. marec

Žiadosť o toto štipendium si môžu podať študenti, ktorí ku dňu uzávierky na podávanie žiadostí absolvovali minimálne jeden semester štúdia.

Viac informácií


NEMECKO - štipendium DAAD na letný jazykový kurz nemeckého jazyka

Trvanie: 3 - 4 týždne
Termín podania žiadosti: 1. 12. (alebo podľa informácií na stránkach SAIA)

O štipendium sa môžu uchádzať študenti vysokých škôl, ktorí majú ukončené minimálne dva semestre bakalárskeho štúdia (v čase nástupu na štipendijný pobyt je teda nutné mať ukončený minimálne druhý ročník bakalárskeho štúdia)

Viac informácií


Študijné pobyty

Pre informácie o ďalších študijných pobytoch sledujte aktuálne ponuky Oddelenia medzinárodných vzťahov UK alebo Referátu medzinárodných vzťahov PdF UK.