Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Pedagogické praxe

Koordinátorka pedagogickej praxe na KNJL

Koordinátorkou pedagogickej praxe na KNJL je doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD., (kolecani(at)fedu.uniba.sk).

Pedagogické praxe

Priebežná (náčuvová) pedagogická prax

Priebežná prax sa uskutoční po dohode s cvičným učiteľom a katedrovým metodikom počas semestra.

Postup:

Výber školy

  • študenti za zúčastnia úvodného stretnutia s katedrovým metodikom, kde s ním prekonzultujú možnosti výberu cvičnej školy a vytvoria skupiny (1 skupina = 6 študentov)
  • termíny úvodného stretnutia budú zverejnené na webe
  • zoznam cvičných škôl (prelinkovať na fakultnú stránku)
  • ešte pred nástupom na prax prinesú metodikovi katedry (doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.) za celú skupinu predbežný súhlas školy s vykonaním (hospitačnej) praxe a vyplnenú dohodu o pracovnej činnosti (pozri tlačivá k zabezpečeniu praxe)
  • študenti sa v rámci skupiny dohodnú s cvičným učiteľom na termínoch náčuvov

Absolvovanie praxe

  • študenti absolvujú prax v priebehu semestrav rámci rozvrhu sú na prax sú vyhradené piatky (medzi 7.40-11.00), ale možno si dohodnúť aj iné termíny

Podmienky na získanie kreditov

 • študenti absolvujú 10 hodín náčuvov a 10 hodín následných rozborov s cvičným učiteľom
 • vypracovať záznamy v pozorovacom hárku (dať k nahliadnutiu pri zápise známky)
 • vypracovať súhrnnú správu z praxe podľa pokynov v sylabách kurzu  (odovzdáva sa )
 • priniesť výkaz o pracovnej činnosti vyplnený cvičným učiteľom (za celú skupinu) (pozri tlačivá k zabezpečeniu praxe)

 

Súvislá (výstupová) pedagogická prax

Súvislá prax sa uskutoční po dohode s cvičným učiteľom a katedrovým metodikom počas semestra.

Postup:

Výber školy

 • študenti za zúčastnia úvodného stretnutia s katedrovým metodikom, kde s ním prekonzultujú možnosti výberu cvičnej školy
 • termíny úvodného stretnutia budú zverejnené na webe
 • zoznam cvičných škôl (prelinkovať na fakultnú stránku)
 • ešte pred nástupom na prax prinesú metodikovi katedry (doc. Lenčová) predbežný súhlas školy s vykonaním (súvislej výstupovej) praxe a vyplnenú dohodu o pracovnej činnosti (pozri tlačivá k zabezpečeniu praxe)
 • študenti sa dohodnú s cvičným učiteľom na termínoch náčuvov

Absolvovanie praxe

 • študenti absolvujú prax v termíne podľa aktuálneho harmonogramu

Podmienky na získanie kreditov

 • študenti absolvujú 10 hodín náčuvov a odučia podľa pokynov cvičného učiteľa 10 vyučovacích hodín
 • študenti absolvujú 10 hodín rozborov s cvičným učiteľom (pred a po výstupe – podľa potreby)
 • vypracovať metodický plán na každú hodinu (dať k nahliadnutiu pri zápise známky)
 • vypracovať súhrnnú reflexiu odučených hodín (odovzdáva sa )
 • priniesť výkaz o pracovnej činnosti vyplnený cvičným učiteľom (pozri tlačivá k zabezpečeniu praxe)
 • priniesť hodnotenie študenta cvičným učiteľom (1 strana) (odovzdáva sa)

 

Tlačivá na zabezpečenie praxe