Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Externé štúdium

Pri výbere kurzov sa riaďte ponukou katedry na daný semester. Odporúčajú sa zapísať kurzy, ktoré sú v ponuke externého štúdia na príslušný semester. Je možné absolvovať skúšky aj podľa ponuky v dennom semestri. Mimo týchto kurzov je možné zapísať si kurz iba v prípade existujúcej dohody s príslušným vyučujúcim.

  • Ako pomôcka vám pomôže aj odporúčaná študijná cesta.
  • Zdôrazňujeme, že pri výbere kurzov musíte mať na zreteli aj to, či Vami vybraný predmet má alebo nemá prerekvizity. (Ak má, nemôžete si ho zapísať – až po absolvovaní predmetu s prerekvizitou).
  • Rozvrh hodín a odporúčanú študijnú cestu nájdete v systéme AIS2.
  • Prosím, sledujte termíny skúšok v systéme AIS2.

Účasť na sústredeniach organizovaných pre externých študentov je povinná.


V prípade otázok sa obráťte na študijného poradcu pre externé štúdium (Mgr. Simona Tomášková, PhD.).

Informácie

Informácie si študenti externého štúdia môžu distribuovať aj formou spoločných e-mailových schránok: 

 

1. ročník Bc.:

2. ročník Bc.: germanisti18(at)gmail.com

3. ročník Bc.: nj.ext2017(at)gmail.com

4. ročník Bc.: bakalari.nem.16(at)gmail.com

1. ročník Mgr.: -

2. ročník Mgr.: ucitelstvo.nje(at)gmail.com

3. ročník Mgr.: -

Zápisné hárky KNJL

Bakalárske štúdium

1. ročník Bc.

2. ročník Bc.

3. ročník Bc.

4. ročník Bc.

Magisterské štúdium

2. ročník Mgr.

Rozvrh a zápisný hárok VUZ 2019/2020

Rozvrh VUZ

Zápisný hárok VUZ

Dôležité informácie o štúdiu

Dôležité informácie o štúdiu, študijný poriadok, prihlášky na štátne skúšky nájdete v sekcii Bakalárske a Magisterské štúdium.