Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Externé štúdium

Pri výbere kurzov sa riaďte ponukou katedry na daný semester. Odporúčajú sa zapísať kurzy, ktoré sú v ponuke externého štúdia na príslušný semester. Je možné absolvovať skúšky aj podľa ponuky v dennom semestri. Mimo týchto kurzov je možné zapísať si kurz iba v prípade existujúcej dohody s príslušným vyučujúcim.

  • Ako pomôcka vám pomôže aj odporúčaná študijná cesta.
  • Zdôrazňujeme, že pri výbere kurzov musíte mať na zreteli aj to, či Vami vybraný predmet má alebo nemá prerekvizity. (Ak má, nemôžete si ho zapísať – až po absolvovaní predmetu s prerekvizitou).
  • Rozvrh hodín a odporúčanú študijnú cestu nájdete v systéme AIS2.
  • Prosím, sledujte termíny skúšok v systéme AIS2.

Účasť na sústredeniach organizovaných pre externých študentov je povinná.


V prípade otázok sa obráťte na študijného poradcu pre externé štúdium (Mgr. Simona Tomášková, PhD.).

Zápisné hárky KNJL

Bakalárske štúdium

1. ročník Bc.

2. ročník Bc.

3. ročník Bc.

4. ročník Bc.

Magisterské štúdium

2. ročník Mgr.

Rozvrh a zápisný hárok VUZ 2019/2020

Rozvrh VUZ LS

Zápisný hárok VUZ

Dôležité informácie o štúdiu

Dôležité informácie o štúdiu, študijný poriadok, prihlášky na štátne skúšky nájdete v sekcii Bakalárske a Magisterské štúdium.