Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Externé štúdium

Pri výbere kurzov sa riaďte ponukou katedry na daný semester. Odporúčajú sa zapísať kurzy, ktoré sú v ponuke externého štúdia na príslušný semester. Je možné absolvovať skúšky aj podľa ponuky v dennom semestri. Mimo týchto kurzov je možné zapísať si kurz iba v prípade existujúcej dohody s príslušným vyučujúcim.

  • Ako pomôcka vám pomôže aj odporúčaná študijná cesta.
  • Zdôrazňujeme, že pri výbere kurzov musíte mať na zreteli aj to, či Vami vybraný predmet má alebo nemá prerekvizity. (Ak má, nemôžete si ho zapísať – až po absolvovaní predmetu s prerekvizitou).
  • Rozvrh hodín a odporúčanú študijnú cestu nájdete v systéme AIS2.
  • Prosím, sledujte termíny skúšok v systéme AIS2.

Účasť na sústredeniach organizovaných pre externých študentov je povinná.

Rozvrh a zápisné hárky VUZ a KNJL 2022/2023

Rozvrh VUZ: Bc. + Mgr.

Zápisný hárok VUZ: Bc. + Mgr.

Zápisný hárok KNJL: Bc. 1.ročník

Zápisný hárok KNJL: Bc. 2., 3. a 4. ročník

Zápisný hárok KNJL: Mgr.

Ide o pracovnú verziu. Pri kódoch sa riaďte svojím študijným plánom!

Rozvrh KNJL na zimný a letný semester 2020/2021

Bakalárske štúdium

Magisterské štúdium

Ide o pracovnú verziu. Pri kódoch sa riaďte svojím študijným plánom!

Rozvrh a zápisný hárok VUZ 2019/2020

Rozvrh VUZ ZS

Zápisný hárok VUZ

Dôležité informácie o štúdiu

Dôležité informácie o štúdiu, študijný poriadok, prihlášky na štátne skúšky nájdete v sekcii Bakalárske a Magisterské štúdium.