Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Kontakty a odborné profily členiek a členov katedry

Kontakty na členky a členov katedry

Mgr. Michal Bizoň, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra etickej a občianskej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/502 22 320
Miestnosť
M-212
Publikačná činnosť

prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc.

Pedagogická fakulta UK, Katedra etickej a občianskej výchovy
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/502 22 315
Miestnosť
M-206
Publikačná činnosť

doc. PhDr. Branislav Malík, CSc.

Pedagogická fakulta UK, Katedra etickej a občianskej výchovy
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/502 22 318
Miestnosť
M-210
Publikačná činnosť

Mgr. Katarína Minarovičová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra etickej a občianskej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Miestnosť
M-213
Publikačná činnosť

prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.

Pedagogická fakulta UK, Katedra etickej a občianskej výchovy
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/502 22 319
Miestnosť
M-211
Publikačná činnosť

Mgr. Jozef Miškolci, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra etickej a občianskej výchovy
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/502 22 320
Miestnosť
M-212
Publikačná činnosť

Alena Nádobrá

Pedagogická fakulta UK, Katedra etickej a občianskej výchovy
sekretárka, sekretár
Telefón
02/502 22 316
Miestnosť
M-206

PhDr. Nataša Ondrušková, CSc.

Pedagogická fakulta UK, Katedra etickej a občianskej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/502 22 317
Miestnosť
M-208
Publikačná činnosť

Prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.

Zakladajúci člen katedry, ktorý stál na jej čele 18 rokov.

Absolvoval odbor estetika – filozofia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.

Zameriava sa na estetickú výchovu, multikultúrnu výchovu a metodologické otázky estetiky.

V roku 2002 mu bol udelený titul profesor systematickej filozofie.

Pracoval v Slovenskej televízii, vo Výskumnom a záznamovom centre Vysokej školy múzických umení. V súčasnosti pracuje na Katedre etickej a občianskej výchovy PdF UK v Bratislave, kde pôsobil v rokoch 1990 až 2008 ako vedúci katedry a viac rokov aj ako prodekan fakulty.

Absolvoval viacero študijných pobytov, napr. India, USA, Fínsko, Holandsko, Veľká Británia ai.

Spolupracuje s viacerými mimovládnymi organizáciami, napr. Nadácia Milana Šimečku, Nadácia otvorenej spoločnosti, Nadácia pre deti Slovenska, Človek v ohrození, UNICEF ai.

Prednášal na univerzitách vo Fínsku, USA, Česku.

Hlavné publikácie: Vstup do umenia (Bratislava 1994), Kultúra a multikultúrna výchova (vedúci autor kolektívu, Bratislava 1999), O blízkosti (Bratislava 2006), Estetický slovník (Bratislava 2007), Dobrý život a kult tela (spoluautor, Bratislava 2008), Multikultúrna výchova v škole (Bratislava 2008), estetické heslá v Encyclopedii Belliane (Bratislava od r. 2003), autor viacerých učebníc pre stredné školy, publikoval desiatky štúdií, odborných článkov, pravidelne vystupuje na domácich a zahraničných odborných konferenciách.

Riešiteľ a hlavný riešiteľ viacerých medzinárodných aj domácich projektov (PHARE, TEMPUS, UNESCO, VEGA, KEGA, Iuventa a i.

Je zakladajúcim členom občianskeho združenia EDUCIVIS.

Prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc.

Absolvoval štúdium na FF UK v Bratislave.

Zaoberá sa systémami myslenie o politike od najstarších čias až po súčasnosť, zvláštnu pozornosť venuje problémom modernej politiky v liberálne obmedzenej i organizovanej forme, dvom krízam modernity a v nich kríze verejných autorít vrátane Slovenska, zvlášť skúma otázku dôvery, filozofické aspekty dejín politickej filozofie, politickú etiku, teóriu demokracie, zaujíma sa o rekonštrukciu sociálnych a humanitných vied a vzdelávaniu v Európe v procese jej integrácie.

Vykonáva všetky formy pedagogickej činnosti vysokoškolského učiteľa. Prednáša a vedie semináre na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ďalej prednáša na Masarykovej univerzite v Brne, Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Vysokej škole sociálnych a politických vied v Kolíne.

Spolupracuje so Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave. Výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti zverejňuje v domácich a zahraničných publikáciách.

Je autorom dvoch vedeckých štúdií charakteru monografie uverejnenej v zahraničnom vydavateľstve (Masarykova univerzita v Brne)  štyroch domácich vedeckých monografií atď.

Bol riešiteľom a spoluriešiteľom dvanástich vedeckovýskumných úloh. Je zakladajúcim členom občianskeho združenia EDUCIVIS.

Doc. PhDr. Branislav Malík, CSc.

Zakladajúci člen katedry. Absolvoval štúdium filozofie na FF UK v Bratislave.

Momentálne pôsobí ako odborný asistent na Katedre etickej a občianskej výchovy PdF UK v Bratislave.

K ťažiskovým témam jeho teoretického záujmu patrí antropologická problematika (pedagogická antropológia, filozofická reflexia človeka, kultúrna a sociálna antropológia), pedagogické myslenie vo vzťahu k európskej tradícii a problematika súčasných médií.

Je autorom štyroch monografií a spoluautorom siedmich vysokoškolských učebníc.

Je zakladajúcim členom  občianskeho združenia EDUCIVIS.

PhDr. Nataša Ondrušková, CSc.

Absolvovala štúdium na Filozofickej fakulte MŠU M. V. Lomonosova v Moskve. Vyštudovala filozofiu so zameraním na sociálnu filozofiu.

Na PdF UK pôsobí od roku 1992.

V súčasnosti sa venuje problematike etiky, filozofie a religionistiky. Na PdF UK prednáša základné kurzy Dejín filozofie a Dejín morálnej filozofie, Základov religionistiky, Environmentálnej etiky a trvalo udržateľného rozvoja, Globálnych a rozvojových štúdií, Globálnej a európskej dimenzie vo výchove a vzdelávaní. Vypracovala náplne kurzov, vedie ich a skúša. V medziach týchto disciplín sa snaží sa o reorientáciu vzdelávania smerom k trvalo udržateľnému rozvoju. Špecificky sa  zaujíma o otázky uplatňovania globálnej a európskej dimenzie vo vzdelávaní a interkultúrnej výchove. Bola zapojená  do  prípravy kurzov na PdF UK Európska dimenzia v praxi školy, Výchova k demokracii a Európske štúdiá a Globálne a rozvojové vzdelávanie.

Zúčastnila sa niekoľkých študijných pobytov napr. USA, Kanada, Holandsko, Írsko, Fínsko a UK.

Je členkou rigoróznej komisie KEOV PdF UK pre predmet etika.

Je publikačne činná, pravidelne sa zúčastňuje a vystupuje na domácich a zahraničných odborných konferenciách. Prednáša na PdF Masarykovej univerzity v Brne.

Je národnou koordinátorkou medzinárodného projektu EUROPE AT SCHOOL, národnou koordinátorkou medzinárodného projektu ELOS, členkou medzinárodných organizácií ENERCE, BBCC a UNESCO - TEI. Bola členkou o.z. Dom Európy Bratislava (od roku 1998) a zakladajúcou členkou o.z. EDUCIVIS.

Od marca 2008 do augusta 2018 vykonávala funkciu vedúcej katedry.

Mgr. Jozef Miškolci, PhD.

Získal titul PhD. v odbore pedagogika (education) na Univerzite v Sydney (The University of Sydney, Faculty of Education and Social Work) v Austrálii v roku 2014. V rámci doktorandského výskumu sa zaoberal témou inkluzívneho vzdelávania, rovnosťou vo vzdelávaní, komparáciou vzdelávacích systémov a školským vedením na základných školách na Slovensku a v Austrálii. V roku 2005 absolvoval magisterský program v rodových (genderových) štúdiách na Stredoeurópskej univerzite (Central European University) v Budapešti a v roku 2004 bakalársky program v politológii a medzinárodných vzťahoch na Karlovej univerzite v Prahe.

 

Pôsobil alebo stále pôsobí v mimovládnom sektore (Žába na prameni, o.s.: 2005-2007; Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť SGI: 2014-súčasnosť), v štátnej správe (Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky; 2007-2010) a vo vysokoškolskom sektore (Univerzita v Sydney: 2013; Komenského univerzita v Bratislave: 2016-súčasnosť).

 

Výskumne sa zaoberá inkluzívnym vzdelávaním, začleňovaním rómskych žiakov a žiačok vo vzdelávaní, rodovo citlivým vzdelávaním, vzdelávacou politikou, rovnosťou a ľudskými právami vo vzdelávaní.

Mgr. Katarína Minarovičová, PhD.

Je absolventkou Pedagogickej fakulty UK v Bratislave, odbor matematika, občianska a etická výchova a bakalárskeho štúdia na Fakulte sociálnych štúdií Masarykovej univerzity v Brne, odbor genderové  štúdia a sociológia.

V roku 2010 obhájila dizertačnú prácu na tému Rodové aspekty výchovy k demokratickému občianstvu v škole (rodová senzibilizácia učiteliek a učiteľov) a získala titul PhD. v odbore pedagogika.

Na katedre pracuje od roku 2005.

V pedagogickej činnosti sa zameriava na tvorbu  e-learningových kurzov, vedie kurzy Rodové aspekty vzdelávania a výchovy, Úvod do rodových štúdií, Základy sociológie, Sociológia výchovy a mládeže, Rodina a dieťa v spoločnosti, Sociálne otázky sexuality a rodu.

Vo výskumnej oblasti sa zameriava na identifikovanie kľúčových oblastí rodovej nerovnosti v školstve.

Spolupracuje s mimovládnymi organizáciami, ktoré sa zameriavajú na rodovú rovnosť vo výchove a vzdelávaní.

Je členkou Výboru pre rodovú rovnosť, stáleho odborného orgánu Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a združenia GEA – Gender and Education Association.

Od septembra 2018 vykonáva funkciu vedúcej katedry.