Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Kontakty a odborné profily členiek a členov katedry

Kontakty na členky a členov katedry

Mgr. Michal Bizoň, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra etickej a občianskej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/502 22 320
Miestnosť
M-212
Publikačná činnosť

PhDr. Slávka Drozdová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra etickej a občianskej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc.

Pedagogická fakulta UK, Katedra etickej a občianskej výchovy
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/502 22 315
Miestnosť
M-206
Publikačná činnosť

doc. PhDr. Branislav Malík, CSc.

Pedagogická fakulta UK, Katedra etickej a občianskej výchovy
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/502 22 318
Miestnosť
M-210
Publikačná činnosť

Mgr. Katarína Minarovičová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra etickej a občianskej výchovy
Vedúca katedry etickej a občianskej výchovy PdF UK v Bratislave
Telefón
02/901 59 180
Miestnosť
M-213
Publikačná činnosť

prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.

Pedagogická fakulta UK, Katedra etickej a občianskej výchovy
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/502 22 319
Miestnosť
M-211
Publikačná činnosť

Alena Nádobrá

Pedagogická fakulta UK, Katedra etickej a občianskej výchovy
sekretárka, sekretár
Telefón
02/502 22 316
Miestnosť
M-206

doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra etickej a občianskej výchovy
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

Prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.

 

e-mail: mistrik2@uniba.sk

telefón: 02/90159181

miestnosť: M-211

publikačná činnosť

web

 

 

Zakladajúci člen katedry, ktorý stál na jej čele 18 rokov.

Absolvoval odbor estetika – filozofia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.

Zameriava sa na estetickú výchovu, multikultúrnu výchovu a metodologické otázky estetiky.

V roku 2002 mu bol udelený titul profesor systematickej filozofie.

Pracoval v Slovenskej televízii, vo Výskumnom a záznamovom centre Vysokej školy múzických umení. V súčasnosti pracuje na Katedre etickej a občianskej výchovy PdF UK v Bratislave, kde pôsobil v rokoch 1990 až 2008 ako vedúci katedry a viac rokov aj ako prodekan fakulty.

Absolvoval viacero študijných pobytov, napr. India, USA, Fínsko, Holandsko, Veľká Británia ai.

Spolupracuje s viacerými mimovládnymi organizáciami, napr. Nadácia Milana Šimečku, Nadácia otvorenej spoločnosti, Nadácia pre deti Slovenska, Človek v ohrození, UNICEF ai.

Prednášal na univerzitách vo Fínsku, USA, Česku.

Hlavné publikácie: Vstup do umenia (Bratislava 1994), Kultúra a multikultúrna výchova (vedúci autor kolektívu, Bratislava 1999), O blízkosti (Bratislava 2006), Estetický slovník (Bratislava 2007), Dobrý život a kult tela (spoluautor, Bratislava 2008), Multikultúrna výchova v škole (Bratislava 2008), estetické heslá v Encyclopedii Belliane (Bratislava od r. 2003), autor viacerých učebníc pre stredné školy, publikoval desiatky štúdií, odborných článkov, pravidelne vystupuje na domácich a zahraničných odborných konferenciách.

Riešiteľ a hlavný riešiteľ viacerých medzinárodných aj domácich projektov (PHARE, TEMPUS, UNESCO, VEGA, KEGA, Iuventa a i.

Je zakladajúcim členom občianskeho združenia EDUCIVIS.

Prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc.

 

e-mail: jozef.lysy@fedu.uniba.sk

telefón: 02/90159187

miestnosť: M-206

publikačná činnosť

 

 

 

Absolvoval štúdium na FF UK v Bratislave.

Zaoberá sa systémami myslenie o politike od najstarších čias až po súčasnosť, zvláštnu pozornosť venuje problémom modernej politiky v liberálne obmedzenej i organizovanej forme, dvom krízam modernity a v nich kríze verejných autorít vrátane Slovenska, zvlášť skúma otázku dôvery, filozofické aspekty dejín politickej filozofie, politickú etiku, teóriu demokracie, zaujíma sa o rekonštrukciu sociálnych a humanitných vied a vzdelávaniu v Európe v procese jej integrácie.

Vykonáva všetky formy pedagogickej činnosti vysokoškolského učiteľa. Prednáša a vedie semináre na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ďalej prednáša na Masarykovej univerzite v Brne, Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Vysokej škole sociálnych a politických vied v Kolíne.

Spolupracuje so Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave. Výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti zverejňuje v domácich a zahraničných publikáciách.

Je autorom dvoch vedeckých štúdií charakteru monografie uverejnenej v zahraničnom vydavateľstve (Masarykova univerzita v Brne)  štyroch domácich vedeckých monografií atď.

Bol riešiteľom a spoluriešiteľom dvanástich vedeckovýskumných úloh. Je zakladajúcim členom občianskeho združenia EDUCIVIS.

Doc. PhDr. Branislav Malík, CSc.

 

e-mail: branislav.malikuniba.sk

telefón: 02/90159179

miestnosť: M-210

publikačná činnosť

 

 

 

Zakladajúci člen katedry. Absolvoval štúdium filozofie na FF UK v Bratislave.

Momentálne pôsobí ako docent na Katedre etickej a občianskej výchovy PdF UK v Bratislave.

K ťažiskovým témam jeho teoretického záujmu patrí antropologická problematika (pedagogická antropológia, filozofická reflexia človeka, kultúrna a sociálna antropológia), pedagogické myslenie vo vzťahu k európskej tradícii a problematika súčasných médií.

Je autorom piatich monografií a spoluautorom siedmich vysokoškolských učebníc (Občan a občianstvo, 2001).

 

Je zakladajúcim členom  občianskeho združenia EDUCIVIS.

Doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš PhD.

 

e-mail: zavisfedu.uniba.sk

miestnosť: M-119

publikačná činnosť

konzultačné hodiny v zimnom semestri a. r. 2022/2023:

pondelok 13:00h – 14:30h (prezenčne)

piatok 10:00 - 11:30 (online)

Konzultáciu je potrebné vopred dohodnúť e-mailom. 

 

 

Aktuálna pedagogická činnosť:

Religionistika; Etika; Globálne a rozvojové štúdia; Teória výchovy.

Zameranie vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti:

Bioetické otázky spojené s reprodukčným zdravím v kontexte svetových náboženstiev, najmä v islame; vzťah medicíny a náboženstva vo vybraných starovekých ríšach. Spiritualita ako biologický a psychologický fenomén. Syndróm vyhorenia u študentov a učiteľov teológie. Paradigma osobnosti učiteľa v svetových náboženstvách. Edukácia a migrácia.

Najvýznamnejšie ocenenia:

- Cena rektora Univerzity Komenského v Bratislave, SR, za pedagogickú činnosť, v r. 2005.

- Cena Ľudovíta Šenšela, SR, za prínos pri tvorbe učebníc evanjelickej náboženskej výchovy, v r. 2014.

- Cena Adamas University Kolkata, India, za akademickú činnosť vo vzťahu k spoločnosti, v r. 2020.

Najvýznamnejšie publikačné výstupy:

a) monografie

Islamic Bioethics and Reproduction: The Text and the Practice.Orel: Orel State University of Economics and Trade, Russian Federation, 2019.

Zdravlje i bolest u okviru srednjovekovne koegzistencije teologije i medicine. Novi Sad: Protestantski teološki fakultet, 2013.

Interrupcia: etická výzva pre svetové náboženstvá. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2016.

b) vysokoškolské učebnice

Úvod do systematickej etiky. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, Edis, 2017.

Repetitórium z religionistiky 1. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2008.

c) články

Islamic reproductive bioethics knowledge among university students in the Czech Republic  (Zaviš, M. 70%, Ralbovská, R. 10%, Procházka, P. 10%, Horáčková, K. 10%). In Spirituality Studies. Vol. 5, No. 2, 2019. S. 45-53. Scopus.

Replenishing the spiritual needs in patients with infaust prognosis in Praguean and the Central Bohemian Region´s hospitals (Ralbovská, R. 50%, Zaviš, M. 50%). In: Clinical Social Work and Health Intervention. Vol. 8, No. 4, 2017. S. 79-85. WoS.

Vybrané projekty:

VEGA č. 1/0585/18 Bioetika reprodukčného zdravia v islame: východiská, diskusia a výzvy. Hlavná riešiteľka projektu.

ITMS 26240220086 Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Spoluriešiteľka.

VEGA č. 1/1310/12 Možnosť jednotného postoja k interrupciám z hľadiska náboženských hodnotových systémovZástupkyňa vedúceho projektu.

Mgr. Katarína Minarovičová, PhD.

 

e-mail: minarovicov2@uniba.sk

telefón: 02/90159180

miestnosť: M-213

publikačná činnosť

 

 

 

Je absolventkou Pedagogickej fakulty UK v Bratislave, odbor matematika, občianska a etická výchova a bakalárskeho štúdia na Fakulte sociálnych štúdií Masarykovej univerzity v Brne, odbor genderové  štúdia a sociológia.

V roku 2010 obhájila dizertačnú prácu na tému Rodové aspekty výchovy k demokratickému občianstvu v škole (rodová senzibilizácia učiteliek a učiteľov) a získala titul PhD. v odbore pedagogika.

Na katedre pracuje od roku 2005.

V pedagogickej činnosti sa zameriava na tvorbu  e-learningových kurzov, vedie kurzy Rodové aspekty vzdelávania a výchovy, Úvod do rodových štúdií, Základy sociológie, Sociológia výchovy a mládeže, Rodina a dieťa v spoločnosti, Sociálne otázky sexuality a rodu.

Vo výskumnej oblasti sa zameriava na identifikovanie kľúčových oblastí rodovej nerovnosti v školstve.

Spolupracuje s mimovládnymi organizáciami, ktoré sa zameriavajú na rodovú rovnosť vo výchove a vzdelávaní.

Je členkou Výboru pre rodovú rovnosť, stáleho odborného orgánu Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a združenia GEA – Gender and Education Association.

Mgr. Jozef Miškolci, PhD.

 

e-mail: miskolci@fedu.uniba.sk

telefón: 02/90159182

miestnosť: M-212

publikačná činnosť

 

 

 

 

Získal titul PhD. v odbore pedagogika (education) na Univerzite v Sydney (The University of Sydney, Faculty of Education and Social Work) v Austrálii v roku 2014. V rámci doktorandského výskumu sa zaoberal témou inkluzívneho vzdelávania, rovnosťou vo vzdelávaní, komparáciou vzdelávacích systémov a školským vedením na základných školách na Slovensku a v Austrálii. V roku 2005 absolvoval magisterský program v rodových (genderových) štúdiách na Stredoeurópskej univerzite (Central European University) v Budapešti a v roku 2004 bakalársky program v politológii a medzinárodných vzťahoch na Karlovej univerzite v Prahe.

 

Pôsobil alebo stále pôsobí v mimovládnom sektore (Žába na prameni, o.s.: 2005-2007; Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť SGI: 2014-súčasnosť), v štátnej správe (Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky; 2007-2010) a vo vysokoškolskom sektore (Univerzita v Sydney: 2013; Komenského univerzita v Bratislave: 2016-súčasnosť).

 

Výskumne sa zaoberá inkluzívnym vzdelávaním, začleňovaním rómskych žiakov a žiačok vo vzdelávaní, rodovo citlivým vzdelávaním, vzdelávacou politikou, rovnosťou a ľudskými právami vo vzdelávaní.

Mgr. Michal Bizoň, PhD.

 

e-mail: bizon@fedu.uniba.sk

telefón: 02/90159177

miestnosť: M-212

publikačná činnosť

 

 

Je absolventom Filozofickej fakulty UK v Bratislave, odbor filozofia. Doktorandské štúdium absolvoval na Katedre filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty UK v odbore systematická filozofia.

Na Katedre etickej a občianskej výchovy PdF UK pôsobí od roku 2016.

Pedagogicky sa venuje dejinám filozofie, etike a etickej výchove. 

Vo výskumnej oblasti sa venuje filozofickej antropológii a etike , najmä s dôrazom na dielo Martina Bubera. 

PhDr. Slávka Drozdová, PhD.

telefón: 02/90159184

miestnosť: M-207

publikačná činnosť

Je absolventkou Filozofickej fakulty UK v Bratislave, odbor Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov:  Estetika - Filozofia. Rigorózne pokračovanie a doktorandské štúdium absolvovala na Filozofickej fakulte UK, katedre Estetiky. V dizertačnej práci sa zamerala na komparáciu umenia.

Vo výskumnej oblasti sa venuje komparácii umenia a esteticko- filozofickým koncepciám. 

Mgr. Veronika Valkovičová, PhD.

 

 

e-mail: Veronika.valkovicovauniba.sk

telefón: 02/90159182

miestnosť: M-212

publikačná činnosť

 

 

Získala PhD. v politických vedách na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského a Fakulte sociálnych vied Univerzity v Antverpách v roku 2019. V rámci doktorandského výskumu sa zaoberala témou europeizácie a verejných politík Európskej únie v oblasti rodovej rovnosti.  Magisterský titul získala v politických vedách na Univerzite Versailles-St.Quentin-En-Yvelines a Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

V rokoch 2020 – 2021 pôsobila ako externá post-doc výskumníčka na Univerzite v Antverpách. V súčasnosti pracuje na Inštitúte pre výskum práce a rodiny, kde sa venuje téme rodovej diskriminácie a sexuálneho obťažovania. V minulosti tiež spolupracovala s organizáciami občianskeho sektoru v témach rodovej rovnosti a ľudských práv.  

Výskumne sa zaoberá témami rodovej rovnosti a sexuality v sociálnych hnutiach a verejných politikách.

Vo voľnom čase sa venuje vzdelávaniu a publicistike. Je editorkou monografie o sexuálnom násilí Bez súhlasu.txt.