Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Oznamy pre študentky a študentov

Štátne záverečné skúšky

Termíny online štátnych záverečných skúšok pre študijný program Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)

Bakalárske štúdium: obhajoba BP: 25. mája

Magisterské štúdium:

S obhajobou : 

Obhajoba DP: 24., 25. máj

Teória + didaktika: 26., 27. máj

Bez obhajoby:

Teória + didaktika: 14, 15. jún

Tézy na štátne záverečné skúšky pre Mgr. štúdium z výchovy k občianstvu (aktualizované 6.5.2021)

Otázky na štátne záverečné skúšky pre Mgr. štúdium Vám boli zaslané na e-mail. V prípade, že ste informáciu nedostali, kontaktuje mailom vedúcu katedry.

Informácie k prihlasovaniu na ŠZS.

Záverečné práce

Témy záverečných prác v AR2020/2021, ktoré budú obhajované v AR 2021/2022 pre bakalárske štúdium 

Témy záverečných prác v AR2020/2021, ktoré budú obhajované v AR 2021/2022 pre magisterské štúdium 

Študenkta/študent si vyberie tému práce. Po konzultácii a dohode s vedúcim/vedúcou práce, tému práce spolu s menom študentky/ta vedúci/vedúca práce nahodí do AISu. Vedúci/a práce najneskôr do začiatku AR, v ktorom sa bude práca obhajovať, vytlačí tri zadania práce. 2 podpísané zadania idú študentovi/tke a 1 podpísané zadanie sa odovzdá sekretárke katedry (p. Nádobrej). Iná forma prihlášky záverečnej práce sa neodovzdáva.