Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Oznamy pre študentky a študentov

Záverečné práce

Zadania záverečných prác v AR2019/2020, ktoré budú obhajované v AR 2020/2021 pre bakalárske štúdium 

Zadania záverečných prác v AR2019/2020, ktoré budú obhajované v AR 2020/2021 pre magisterské štúdium 

Študenkta/študent si vyberie tému práce. Po konzultácii a dohode s vedúcim/vedúcou práce, tému práce spolu s menom študentky/ta vedúci/vedúca práce nahodí do AISu. Vedúci/a práce najneskôr do začiatku AR, v ktorom sa bude práca obhajovať, vytlačí tri zadania práce. 2 podpísané zadania idú študentovi/tke a 1 podpísané zadanie sa odovzdá sekretárke katedry (p. Nádobrej). Iná forma prihlášky záverečnej práce sa neodovzdáva. 

 

 Štátne záverečné skúšky

 Termíny štátnych záverečných skúšok pre študijný program Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM:

Obhajoba bakalárskej práce 10. jún 2019 o 9,00 hod. M210 (Moskovská 3)

                                                                                           

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM:

S obhajobou práce: 

Obhajoba diplomovej práce 11. jún 2019 o 9,00 hod. M210 (Moskovská 3)

Teória výchovy k občianstvu a Didaktika výchovy k občianstvu 12. jún 2019 o 9,00 hod. M210 (Moskovská 3)

Bez obhajoby práce:

Teória výchovy k občianstvu a Didaktika výchovy k občianstvu 18. jún 2019 o 9,00 hod. M210 (Moskovská 3)

 

Tézy na štátne záverečné skúšky pre Mgr. štúdium z výchovy k občianstvu (aktualizované 16.5.2019)

Ukážka štátnicovej otázky pre Mgr. štúdium (aktualizované 18. 5. 2019)