Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Oznamy pre študentky a študentov

Štátne záverečné skúšky

 Termíny online štátnych záverečných skúšok pre študijný program Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)

Letný termín ŠZS pre bc. aj mgr. štúdium: 26. augusta 2020 (v MS Teams)

 

Otázky na štátne záverečné skúšky pre Mgr. štúdium z výchovy k občianstvu (aktualizované 23.5.2020 - zaheslovaný súbor, heslo bolo zaslané mailom)

Tézy na štátne záverečné skúšky pre Mgr. štúdium z výchovy k občianstvu (aktualizované 16.5.2019, pre online štátnu skúšku neplatia v AR2019/2020 informácie o portfóliu/didaktika, pri online ŠZS sa nemôžu používať žiadne pomôcky, ani Štátny vzdelávací program)

 

Záverečné práce

Zadania záverečných prác v AR2019/2020, ktoré budú obhajované v AR 2020/2021 pre bakalárske štúdium 

Zadania záverečných prác v AR2019/2020, ktoré budú obhajované v AR 2020/2021 pre magisterské štúdium 

Študenkta/študent si vyberie tému práce. Po konzultácii a dohode s vedúcim/vedúcou práce, tému práce spolu s menom študentky/ta vedúci/vedúca práce nahodí do AISu. Vedúci/a práce najneskôr do začiatku AR, v ktorom sa bude práca obhajovať, vytlačí tri zadania práce. 2 podpísané zadania idú študentovi/tke a 1 podpísané zadanie sa odovzdá sekretárke katedry (p. Nádobrej). Iná forma prihlášky záverečnej práce sa neodovzdáva.