Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

ŠVOUČ

Sekčné kolo ŠVOUČ na ÚFŠ pre akademický rok 2019/2020

Milé kolegyne a kolegovia z radov študentov,

ako je na našej fakulte zvykom, i pre tento akademický rok bola vyhlásená Študentská vysokoškolská odborná a umelecká činnosť (ŠVOUČ), ktorá Vám ponúka priestor pre záujmovú realizáciu odborného charakteru nad rámec bežného štúdia. Ako študenti KAJL spadajúcej pod Ústav filologických štúdií máte možnosť súťažiť s Vami vypracovanou prácou v sekcii jazykoveda a moderné filológie. 

Prihlásené témy ŠVOUČ pre akademický rok 2018/19

Momentálne nie sú za KAJL prihlásené žiadne témy. Témy ŠVOUČ môžu vypísať členovia KAJL, alebo môže vzniknúť na základe podnetu študenta.

Koordinátor ŠVOUČ za KAJL: Mgr. Tomáš Hlava, PhD.

Vedúci ŠVOUČ za ÚFŠ: doc. Jaroslav Šrank, PhD.