Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Štátne záverečné skúšky

Záverečnej skúšky v AR 2021/22 sa budú konať v termíne:

november:  (11. 11. 2021)


Forma (prezenčná, on-line) záverečnej skúšky bude stanovená podľa aktuálnej epidemiologickej situácie v súlade odporúčaniami ÚVZ a dekanátu fakulty. Preferovaná je prezenčná forma. V prípade on-line formy bude záverečná skúška prebiehať prostredníctvom aplikácie MS Teams.

Informácie doplníme asap.

 

 

 

Termín odovzdávania záverečnej práce bol definitívne predĺžený do 31. mája 2021.

Záverečné práce sa posielajú koordinátorovi RŠ (dr. Hlava), ktorý zabezpečí ich distribúciu (školiteľ, oponent).