Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Oznamy

Tézy k ŠS na KAJL

Tézy k štátnej skúške nájdete v sekcii Záverečné práce a skúšky.

Self-study instructions for the classes by L. Kocianová

Click HERE to download the file.

[update 30.3.2020] Click HERE to download the assignment for Classroom Commiunication class.

[update 1.4.2020] Click HERE to download the assignment for Developing Intercultural Awareness class.

!!! POZOR !!! POZOR !!! POZOR !!! POZOR !!!!!! POZOR !!!!!! POZOR !!! POZOR !!! POZOR !!! POZOR !!! (kópia 1)

Vážená akademická obec KAJL

z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s globálnou pandémiou ochorenia COVID – 19 bola AS PdF UK prerokovaná a schválená úprava Harmonogramu štúdia v AR 2019/2020, na ktorú nadväzujú Metodické usmernenia PdF UK k organizácii štúdia a k ukončeniu AR 2019/2020. 

 

Informujte sa o nich, prosím: 

Metodické usmernenia PdF UK k organizácii štúdia a k ukončeniu AR 2019/2020

Harmonogramu štúdia v AR 2019/2020

 

 

!!! POZOR !!! POZOR !!! POZOR !!! POZOR !!!!!! POZOR !!!!!! POZOR !!! POZOR !!! POZOR !!! POZOR !!!

Na základe príkazu rektora UK 
bude z dôvodu preventívnych opatrení
od pondelka 9. marca 2020 do odvolania

ZRUŠENÁ PREZENČNÁ VÝUČBA VŠETKÝCH FORIEM ŠTÚDIA
(denné, externé, rozširujúce).


Pedagogický proces bude prebiehať formou samoštúdia alebo inou vhodnou metódou stanovenou pedagógom vyučujúcim konkrétny predmet - sledujte prosím sekciu Oznamy, nástenky predmetov v AIS2 a mailové schránky.

Prosíme Vás, aby ste počas tohto obdobia konzultácie s vyučujúcimi riešili asynchrónne (mailová komunikácia); prípadne synchrónne (Skype) po dohode s vyučujúcim. 

 

Zároveň všetkých študentov žiadame, aby si niekoľkokrát denne kontrolovali svoje fakultné mailové kontá, na ktoré im budú priebežne zasielané dôležité informácie.

Zmena učebne - cvičenia - Syntax / Gramatika 3

Miestnosť pre utorkový termín cvičení v čase od 15:30-17:00 sa z R-114 presúva do budovy na Šoltésovej, miestnosť Š-215.

 

Predchádzajúci termín od 13:30-15:00 zatiaľ ostáva v budove na Račianskej.

Oznam pre končiacich študentov magisterského štúdia

Vážení študenti, venujte, prosím, pozornosť nasledovným bodom:

 

1. Oboznámte sa s podmienkami odovzdania záverečných prác – termíny, formálna úprava el. a tlačenej verzie ZP (vloženie naskenovaného zadania do el. verzie práce, uvádzanie nových názvov odborov v titulnom liste ZP (učiteľstvo a pedagogické vedy, logopédia a liečebná pedagogika, sociálna práca, psychológia, filológia). Viac info nájdete TU a TU!

 

2. Nezabudnite na dôležité termíny (napr.  odovzdanie ZP, prihlásenie na ŠS). Nájdete ich v harmonograme.

 

3. Oboznámte sa s formou a realizáciou štátnych skúšok

4. Skontrolujte si zapísané predmety LS na zápisný list a prihlásenie sa na rozvrh.  Korekcie môžete robiť počas doplňujúceho zápisu prvé dva týždne LS. Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku.

5. Minulý rok zanikla povinnosť podať si na ŠO písomnú žiadosť v prípade,  že si študent potrebuje zapísať do posledného semestra štúdia viac ako 2 povinné predmety.

6. Vašou povinnosťou je nahradiť si každý raz neabsolvovaný A a B predmet v zmysle študijného poriadku.

7. Nezabudnite navštíviť po úspešnom absolvovaní kompletnej štátnej skúšky ŠO s tlačivami „potvrdenie o ukončení štúdia“ (odporúčajú sa 3 ks) a „potvrdenie o vysporiadaní záväzkov voči akademickej knižnici“ (1 ks).

 

 

ERASMUS

Dobrý deň, milé študentky a milí študenti,

oznamujeme Vám otvorenie výzvy na prihlasovanie sa na študentské mobility Erasmus+ štúdium, stáž a absolventská stáž na akademický rok 2020/2021.

1. Na mobilitu Erasmus+ štúdium sa prihlasovanie realizuje prostredníctvom Mobility Online systému. Prihlasovanie prebieha prostredníctvom mena a hesla, aké zadávate do AiS-u. Prihlasovať sa je možné len na univerzity, ktoré Vám systém po zadaní fakulty a katedry ponúkne. 

Na adrese www.moja.uniba.sk kliknete na „Podanie prihlášky na mobilitu Erasmus+“ (návod)

Výzva bude otvorená do 29. 02. 2020. Po tomto termíne sa už nebudete môcť prihlásiť.

Po uzatvorení systému sa na jednotlivých katedrách uskutočnia výberové konania na jednotlivé zahraničné univerzity, o termíne ktorých Vás budú informovať katedroví koordinátori programu Erasmus+.

  

2. Na mobilitu Erasmus+ stáž  sa prihlasuje prostredníctvom vyplnenej priloženej prihlášky. V prihláške, pokiaľ Vám ešte nie je známe miesto inštitúcie, v ktorej by ste chceli stáž realizovať, vyplňte aspoň krajinu stáže. Dôkladne vyplnenú a Vami podpísanú prihlášku s prílohami odovzdajte do nižšie uvedeného termínu na Referát pre zahraničné vzťahy na Račianskej ulici Dr. T. Sojkovej.

Podrobnejšie informácie o zrealizovaných stážach z jednotlivých katedier Vám môžu poskytnúť aj katedroví koordinátori.
Všeobecné Informácie o stáži Erasmus+ nájdete TU!  

Výzva bude otvorená do 31. 03. 2020. Po tomto termíne už nebude možné prihlásiť sa.

Komunikácia s vyučujúcimi

Vážení študenti, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste pri elektronickej komunikácii s vyučujúcimi uvádzali svoje plné meno a priezvisko, ročník, študijný odbor, príslušnú formu štúdia a v prípadoch riešenia problematiky vybraných predmetov aj presné názvy a kódy príslušných predmetov. Problémy tak vyriešime rýchlejšie, s menším počtom vymenených emailov.