Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Erasmus+

!!! ATTENTION !!!

 As a precautionary measure,  

ALL CLASSES WERE CANCELED 

in order to prevent viral infections.

- 9. March (Monday) - 21. March (Saturday) -

 

 

As soon as possible, students will be supplied with assignments to be carried out during the period in which classes are suspended.

If necessary, teachers, advisors and administrators can be contacted by e-mail or other agreed on means of communication.

Students are also asked to check their university e-mail on a regular basis in order to obtain updates regarding their studies and further actions to be taken.

VÝZVA - študentské mobility Erasmus+ štúdium, stáž a absolventská stáž na akademický rok 2020/2021.

Dobrý deň, milé študentky a milí študenti,

 

oznamujeme Vám otvorenie výzvy na prihlasovanie sa na študentské mobility Erasmus+ štúdium, stáž a absolventská stáž na akademický rok 2020/2021.

 

1. Na mobilitu Erasmus+ štúdium sa prihlasovanie realizuje prostredníctvom Mobility Online systému, prihláška je zverejnená na stránke https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/mobilita-studenta-studium-student-mobility-for-study-sms/ Prihlasovanie prebieha prostredníctvom mena a hesla, aké zadávate do AiS-u. Prihlasovať sa je možné len na univerzity, ktoré Vám systém po zadaní fakulty a katedry ponúkne.

Na adrese www.moja.uniba.sk kliknete na „Podanie prihlášky na mobilitu Erasmus+“

Výzva bude otvorená do 29. 02. 2020. Po tomto termíne sa už nebudete môcť prihlásiť.

 

Po uzatvorení systému sa na jednotlivých katedrách uskutočnia výberové konania na jednotlivé zahraničné univerzity, o termíne ktorých Vás budú informovať katedroví koordinátori programu Erasmus+, ich zoznam nájdete na stránke: https://www.fedu.uniba.sk/medzinarodne/erasmus/katedrovi-koordinatori/

 

 

2. Na mobilitu Erasmus+ stáž sa prihlasuje prostredníctvom vyplnenej priloženej prihlášky (príloha č. 2). V prihláške, pokiaľ Vám ešte nie je známe miesto inštitúcie, v ktorej by ste chceli stáž realizovať, vyplňte aspoň krajinu stáže. Dôkladne vyplnenú a Vami podpísanú prihlášku s prílohami odovzdajte do nižšie uvedeného termínu na Referát pre zahraničné vzťahy na Račianskej ulici Dr. T. Sojkovej.

 

Podrobnejšie informácie o zrealizovaných stážach z jednotlivých katedier Vám môžu poskytnúť aj katedroví koordinátori, ktorých zoznam nájdete na stránke: https://www.fedu.uniba.sk/medzinarodne/erasmus/katedrovi-koordinatori/ Všeobecné Informácie o stáži Erasmus+ nájdete na stránke: https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/studenti-staz-smt/

 

Výzva bude otvorená do 29. 02. 2020. Po tomto termíne už nebude možné prihlásiť sa.

 

Erasmus+

Fakultná koordinátorka: Mgr. Eva Faithová, PhD. - prodekanka pre zahraničné vzťahy, e-mail: faithova(at)fedu.uniba.sk, tel. č.: 421 2 9015 103 miestnosť: R-201, Račianska 59.

Referát zahraničných stykov: PhDr. Tamara Sojková, - email: sojkova(at)fedu.uniba.sk, tel.: 421 2 9015 9359, miestnosť: R-201, Račianska 59.

Katedrová koordinátorka

PhDr. Mária Kostelníková, PhD., email: kostelnikova(a)fedu.uniba.sk, tel. 421 2 9015 9235, Šoltésovej ul.č. 4, miestnosť č. 347.

Univerzity, s ktorými má katedra bilaterálnu zmluvu

  • Universität Leipzig
  • Universität der Bundeswehr München
  • Uniwersytet Jagielloński v Krakowe
  • Universidad Complutense de Madrid
  • Universidad de Granada
  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Informácie k študentským pobytom Erasmus +

<output>

Fakultný koordinátor: Mgr. Eva Faithová, PhD. - prodekanka pre zahraničné styky, mail: eva.faithova(at)fedu.uniba.sk

Referát zahraničných stykov PhDr. Tamara Sojková, - tel.: 44 254 958, fax: 44 254 956, mail: sojkova(at)fedu.uniba.sk

  • Katedroví koordinátori

prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc. / PaedDr. Peter Gergel

  • Univerzity, s ktorými má katedra bilaterálnu zmluvu

Universität zu Köln, Universität zu Berlin, University of Catania, České Buďejovice

  • Výberové konanie

</output>