Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Erasmus+

So zreteľom na súčasnú komplikovanú situáciu rektorát predĺžil termín ukončenia výzvy z 15. februára 2021 do 28. februára 2021.

Ako si podať prihlášku ...
Kontakty na fakultách ...

Informácie k študentským pobytom Erasmus +

 

Univerzity, s ktorými má katedra bilaterálnu zmluvu

 

  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • Universität Leipzig
  • Universität der Bundeswehr München
  • Uniwersytet Jagielloński v Krakowe
  • Universidad de Granada
  • Universidad Complutense de Madrid
  • Maltepe University
  • Canik Basari University
  • Istanbul Sabahattim Zaid University

Konkrétne počty študentov pridelené jednotlivým pracoviskám.

 

Fakultná koordinátorka

Mgr. Eva Faithová, PhD. - prodekanka pre zahraničné vzťahy, e-mail: faithova(at)fedu.uniba.sk, tel. č.: 421 2 9015 103 miestnosť: R-201, Račianska 59

Katedrová koordinátorka

PhDr. Mária Kostelníková, PhD., email: kostelnikova(a)fedu.uniba.sk, tel. 421 2 9015 9235, Šoltésovej ul.č. 4, miestnosť č. 347

Referát zahraničných stykov

PhDr. Tamara Sojková, - email: sojkova(at)fedu.uniba.sk, tel.: 421 2 9015 9359, miestnosť: R-201, Račianska 59.