Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Erasmus+

Erasmus+

Fakultná koordinátorka: Mgr. Eva Faithová, PhD. - prodekanka pre zahraničné vzťahy, e-mail: faithova(at)fedu.uniba.sk, tel. č.: 02/492 87 201, fax: 02/442 54 956, miestnosť: R-201

Referát zahraničných stykov: PhDr. Tamara Sojková, - email: sojkova(at)fedu.uniba.sk, tel.: 44 254 958, fax: 44 254 956, miestnosť: R-201

Katedrová koordinátorka

PhDr. Mária Kostelníková, PhD.

Univerzity, s ktorými má katedra bilaterálnu zmluvu

  • Universität Leipzig
  • Universität der Bundeswehr München
  • Uniwersytet Jagielloński v Krakowe
  • Universidad Complutense de Madrid
  • Universidad de Granada
  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Informácie k študentským pobytom Erasmus +

<output>

Fakultný koordinátor: Mgr. Eva Faithová, PhD. - prodekanka pre zahraničné styky, mail: eva.faithova(at)fedu.uniba.sk

Referát zahraničných stykov PhDr. Tamara Sojková, - tel.: 44 254 958, fax: 44 254 956, mail: sojkova(at)fedu.uniba.sk

  • Katedroví koordinátori

prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc. / PaedDr. Peter Gergel

  • Univerzity, s ktorými má katedra bilaterálnu zmluvu

Universität zu Köln, Universität zu Berlin, University of Catania, České Buďejovice

  • Výberové konanie

</output>