Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Rozvrh

na akademický rok 2019/20

 

Obrázkové manuály a návody

 

Obrázkový manuál Nástenka predmetu - študenti.

Obrázkový manuál Nástenka predmetu - vyučujúci (sylabus, odkazy ku kurzu,...).

Obrázkový manuál Odoslanie e-mailu cez AiS2 (vyučujúci).

Obrázkový manuál pre prácu s rozvrhom - študenti

Obrázkový manuál pre prácu s rozvrhom - vyučujúci

Obrázkový manuál pre tvorbu rozvrhu - katedrový rozvrhár a koordinátor AiS2

 

Rozvrh v AR 2019/2020 v AiS2 si vytvárajú

študentky a študenti Bc. a Mgr. stupňa štúdia na CELÝ AR - túto možnosť majú najprv v období pred začiatkom výučby na fakulte v tzv. predzápise, ktorý trvá  odo dňa zápisu do ročníka až do posledného dňa pred otvorením AR a potom počas prvých dvoch týždňoch výučbovej časti každého semestra v tzv. doplňujúcom zápise predmetov.

Študenti a študentky doktorandského štúdia si rozvrh v systéme AIS2 nevytvárajú!

Doplňujúci zápis predmetov

pre ZS aj LS: od 23. 9. do 6. 10. 2019 (prvý týždeň 23. 9. - 29.9. si predmety oboch semestrov do zápisného listu a rozvrhu pridávajú aj mažú študenti; druhý týždeň 30.9. - 6.10. si študenti predmety už iba pridávajú, mazať ich môžu už len referentky ŠO iba z opodstatnených dôvodov na základe písomnej žiadosti študenta)

len pre LS: od 17. 2. do 1. 3. 2020 (prvý týždeň 17. 2. - 23. 2. si predmety LS do zápisného listu a rozvrhu pridávajú aj mažú študenti; druhý týždeň 24.2. - 1.3. si študenti predmety LS už iba pridávajú, mazať ich môžu už len referentky ŠO iba z opodstatnených dôvodov na základe písomnej žiadosti študenta)

FAKULTNÉ ROZVRHÁRKY:

Kontakt: rozvrh(at)fedu.uniba.sk

 

Bc. Zuzana Kolesíková

PaedDr. Dorota Smetanová, PhD.

Mgr. Katarína Minarovičová, PhD.

Mgr. Barbora Jaslovská, PhD.

Otázky k rozvrhu jednotlivých študijných programov adresujte katedrovým rozvrhárom a rozvrhárkam: 

Katedra anglického jazyka a literatúry - PhDr. Radoslav Pavlík, PhD., Zuzana Medovičová

Katedra didaktiky prírodovedných predmetov v primárnom vzdelávaní - Mgr. Ján Záhorec, PhD.

Katedra etickej a občianskej výchovy - Mgr. Katarína Minarovičová, PhD.

Katedra histórie - Mgr. Miriam Viršinská, PhD.

Katedra hudobnej výchovy - Mgr. art. Branislav Dugovič, ArtD.

Katedra logopédie - Mgr. Svetlana Kapalková, PhD.

Katedra liečebnej pedagogiky - Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD.

Katedra nemeckého jazyka a literatúry - PaedDr. Peter Gergel, PhD.

Katedra preprimárnej a primárnej edukácie - Mgr. Veronika Valkóová

Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky - Mgr. Barbora Jaslovská, PhD. (odd. ped. a VUZ), PaedDr. Dorota Smetanová, PhD. (odd. soc. ped.)

Katedra psychológie a patopsychológie - Mgr. Lenka Sokolová, PhD., (PSY) - Mgr. Zuzana Brunclíková, PhD. (PSKP)

Katedra románskych jazykov a literatúr - PhDr. Mária Medveczká, PhD.

Katedra slovenského jazyka a literatúry - Mgr. Eva Faithová, PhD.

Katedra sociálnej práce - Mgr. Martin Valentíny, PhD.

Katedra špeciálnej pedagogiky - Doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD.

Katedra výtvarnej výchovy - Mgr. Miloš Kmeť, PhD.

 

Aktualizácia stránky: 3. 7. 2020