Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Rozvrh

na akademický rok 2017/18

Finálna verzia rozvrhu na AR 2017/18 na zimný aj letný semester je v systéme AIS2 od 4. 9. 2017

Rozvrh v AR 2017/2018 v AIS2 si vytvárajú IBA:

Študenti a študentky denného štúdia všetkých stupňov a študentky a študenti 1. a 2. ročníkov (Bc. aj Mgr.) externého štúdia.

Študenti a študentky doktorandského štúdia a pokračujúce ročníky externého štúdia si rozvrh v systéme AIS2 nevytvárajú!

Rozvrh si študentky a študenti v systéme AIS2 vytvárajú na CELÝ AR 2017/2018 - túto možnosť majú odo dňa zápisu až do 24. 9. 2017

Doplňujúci zápis predmetov:

pre ZS, LS: od 25. 9. do 8. 10. 2017 (od 25. 9. - 1.10. predmety si do zápisného listu a rozvrhu pridávajú/mažú študenti, od 2.10. - 8.10. si študenti predmety pridávajú a mažú referentky ŠO na základe písomnej žiadosti študenta)

pre LS: od 19. 2. do 4. 3. 2018 (od 19. 2. do 25. 2. predmety LS si do zápisného listu a rozvrhu pridávajú/mažú študenti, od 26.2. do 4.3. si študenti predmety LS pridávajú a mažú referentky ŠO na základe písomnej žiadosti študenta)

 

FAQ - rozvrh - študenti (aktualizované 9. 5. 2017)

 

Obrázkový manuál pre prácu s rozvrhom - študenti

Obrázkový manuál pre prácu s rozvrhom - vyučujúci

 

Obrázkový manuál pre tvorbu rozvrhu - katedrový rozvrhár a koordinátor AIS

 

FAKULTNÍ ROZVRHÁRI:

Kontakt: rozvrh(at)fedu.uniba.sk

Mgr. Maroš Náprstek (od 1. marca 2018)

PaedDr. Dorota Smetanová, PhD.

Mgr. Jana Nemcová, PhD.

Mgr. Katarína Minarovičová, PhD. (do 28. 2. 2018)

Mgr. Lenka Sokolová, PhD. (do 28. 2. 2018)

 

Otázky k rozvrhu jednotlivých študijných programov adresujte katedrovým rozvrhárom a rozvrhárkam: 

Katedra anglického jazyka a literatúry - PhDr. Radoslav Pavlík, PhD., Zuzana Medovičová

Katedra didaktiky prírodovedných predmetov v primárnom vzdelávaní - Mgr. Mária Fuchsová, PhD.

Katedra etickej a občianskej výchovy - Mgr. Katarína Minarovičová, PhD.

Katedra histórie - Mgr. Miriam Viršinská, PhD.

Katedra hudobnej výchovy - Mgr. Art. Ivan Šiller, PhD.

Katedra logopédie - Mgr. Svetlana Kapalková, PhD.

Katedra liečebnej pedagogiky - Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD.

Katedra nemeckého jazyka a literatúry - PaedDr. Peter Gergel, PhD.

Katedra preprimárnej a primárnej edukácie - Mgr. Jana Nemcová, PhD.

Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky - Ing. Eva Tóblová, PhD. (odd. ped.), PaedDr. Dorota Smetanová, PhD. (odd. soc. ped.), Mgr. Adriana Nagyová, PhD. (VUZ)

Katedra psychológie a patopsychológie - Mgr. Lenka Sokolová, PhD., (PSY) - Mgr. Zuzana Brunclíková, PhD. (PSKP)

Katedra románskych jazykov a literatúr - PhDr. Mária Medveczká, PhD.

Katedra slovenského jazyka a literatúry - Mgr. Eva Faithová, PhD.

Katedra sociálnej práce - PhDr. Pavol Kopinec, PhD.

Katedra špeciálnej pedagogiky - Doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD.

Katedra výtvarnej výchovy - Mgr. Miloš Kmeť, PhD.

 

Aktualizácia stránky: 20. februára 2018