Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Rozvrh

na akademický rok 2018/19

 

Obrázkové manuály a návody

 

Obrázkový manuál Nástenka predmetu - študenti.

Obrázkový manuál Nástenka predmetu - vyučujúci (sylabus, odkazy ku kurzu,...).

Obrázkový manuál Odoslanie e-mailu cez AIS (vyučujúci).

FAQ - rozvrh - študenti (aktualizované 9. 5. 2017)

Obrázkový manuál pre prácu s rozvrhom - študenti

Obrázkový manuál pre prácu s rozvrhom - vyučujúci

Obrázkový manuál pre tvorbu rozvrhu - katedrový rozvrhár a koordinátor AIS

 

Rozvrh v AR 2018/2019 v AIS2 si vytvárajú IBA:

Študenti a študentky denného štúdia všetkých stupňov a ročníkov a študentky/študenti 1., 2., 3. ročníkov (Bc. aj Mgr.) externého štúdia.

Študenti a študentky doktorandského štúdia a 4. ročník mgr. externého štúdia si rozvrh v systéme AIS2 nevytvárajú!

Rozvrh si študentky a študenti v systéme AIS2 vytvárajú na CELÝ AR 2018/2019 - túto možnosť majú odo dňa zápisu až do 20. 9. 2018

Doplňujúci zápis predmetov:

pre ZS, LS: od 24. 9. do 7. 10. 2018 (od 24. 9. - 30.9. predmety si do zápisného listu a rozvrhu pridávajú/mažú študenti, od 1.10. - 7.10. si študenti predmety pridávajú a mažú referentky ŠO na základe písomnej žiadosti študenta)

pre LS: od 18. 2. do 3. 3. 2019 (od 18. 2. do 24. 2. predmety LS si do zápisného listu a rozvrhu pridávajú/mažú študenti, od 25.2. do 3.3. si študenti predmety LS pridávajú a mažú referentky ŠO na základe písomnej žiadosti študenta)

FAKULTNÉ ROZVRHÁRKY:

Kontakt: rozvrh(at)fedu.uniba.sk

 

Bc. Zuzana Kolesíková

PaedDr. Dorota Smetanová, PhD.

Mgr. Jana Nemcová, PhD.

Mgr. Barbora Jaslovská, PhD.

Otázky k rozvrhu jednotlivých študijných programov adresujte katedrovým rozvrhárom a rozvrhárkam: 

Katedra anglického jazyka a literatúry - PhDr. Radoslav Pavlík, PhD., Zuzana Medovičová

Katedra didaktiky prírodovedných predmetov v primárnom vzdelávaní - Mgr. Ján Záhorec, PhD.

Katedra etickej a občianskej výchovy - Mgr. Katarína Minarovičová, PhD.

Katedra histórie - Mgr. Miriam Viršinská, PhD.

Katedra hudobnej výchovy - Mgr. art. Branislav Dugovič, ArtD.

Katedra logopédie - Mgr. Svetlana Kapalková, PhD.

Katedra liečebnej pedagogiky - Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD.

Katedra nemeckého jazyka a literatúry - PaedDr. Peter Gergel, PhD.

Katedra preprimárnej a primárnej edukácie - Mgr. Jana Nemcová, PhD.

Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky - Ing. Eva Tóblová, PhD. (odd. ped.), PaedDr. Dorota Smetanová, PhD. (odd. soc. ped.), Mgr. Adriana Nagyová, PhD. (VUZ)

Katedra psychológie a patopsychológie - Mgr. Lenka Sokolová, PhD., (PSY) - Mgr. Zuzana Brunclíková, PhD. (PSKP)

Katedra románskych jazykov a literatúr - PhDr. Mária Medveczká, PhD.

Katedra slovenského jazyka a literatúry - Mgr. Eva Faithová, PhD.

Katedra sociálnej práce - Mgr. Martin Valentíny, PhD.

Katedra špeciálnej pedagogiky - Doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD.

Katedra výtvarnej výchovy - Mgr. Miloš Kmeť, PhD.

 

Aktualizácia stránky: 28. 3. 2019