Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Zápis študentov denného a externého štúdia

ZÁPIS ŠTUDENTOV DENNÉHO ŠTÚDIA DO VYŠŠÍCH ROČNÍKOV V AKADEMICKOM ROKU 2020/2021

Pozývame Vás na zápis v akademickom roku 2020/2021.

 

Pred zápisom na štúdium si v AiS2 skontrolujte, či máte zaevidované všetky absolvované predmety aj s hodnotením. V prípade, že Vám chýba hodnotenie predmetu, ktorý ste už absolvovali, je potrebné priniesť na zápis vyplnené a skúšajúcim podpísané tlačivo VÝKAZ O  HODNOTENÍ PREDMETU, ktoré nájdete na webovej stránke fakulty:

VÝKAZ O HODNOTENÍ

Potvrdenie o návšteve školy si stiahnite z webovej stránky fakulty, vytlačte, vyplňte a doneste na zápis vo Vami požadovanom počte. Urýchlite tým priebeh zápisu.

POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY

 

PODMIENKOU ZÁPISU JE ÚHRADA POPLATKU ZA VALIDAČNÚ ZNÁMKU NA PREUKAZ DENNÉHO ŠTUDENTA NAJNESKÔR  DO 31. 07. 2020.

Všetci študenti, ktorí už preukaz majú, si môžu vybrať, či si chcú zakúpiť licenciu ISIC alebo nie. Od výberu sa samozrejme odvíja výška poplatku.

Ak budete mať záujem o licenciu ISIC zaplatíte za ňu 10 EUR + 3 EUR za režijné náklady a ak o licenciu nebudete mať záujem, zaplatíte iba režijné náklady 3 EUR.

Tabuľka s prehľadom, aké služby jednotlivé preukazy poskytujú:

ŠTUDENT, KTORÝ POPLATOK NEUHRADÍ NEBUDE NA ŠTÚDIUM ZAPÍSANÝ.

Poplatok neuhrádzajte poštovou poukážkou!!!

Platbu vykonajte prevodom z účtu na účet (internetbankingom, na pobočke banky) na základe príkazu na úhradu dostupného v AiS2 v aplikácii VSES 017 najskôr od 25.6.2020.

Príkaz na úhradu - povinné údaje:

 • IBAN číslo účtu prijímateľa
 • variabilný symbol
 • špecifický symbol
 • suma

V prípade, že nezadáte všetky požadované povinné údaje, vaša platba nebude v systéme identifikovateľná!

PRESNÝ POSTUP ZOBRAZENIA PRÍKAZU NA ÚHRADU

ZÁPIS ŠTUDENTOV EXTERNÉHO ŠTÚDIA DO VYŠŠÍCH ROČNÍKOV V AKADEMICKOM ROKU 2020/2021

Pozývame Vás na zápis v akademickom roku 2020/2021.

Pred zápisom na štúdium si v AiS2 skontrolujte, či máte zaevidované všetky absolvované predmety aj s hodnotením. V prípade, že Vám chýba hodnotenie predmetu, ktorý ste už absolvovali, je potrebné priniesť na zápis vyplnené a skúšajúcim podpísané tlačivo VÝKAZ O  HODNOTENÍ PREDMETU, ktoré nájdete na webovej stránke fakulty:

VÝKAZ O HODNOTENÍ

Potvrdenie o návšteve školy si stiahnite z webovej stránky fakulty, vytlačte, vyplňte a doneste na zápis vo Vami požadovanom počte. Urýchlite tým priebeh zápisu.

POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY

Na zápis si prineste:

 • preukaz externého študenta
 • doklad o úhrade školného
 • doklad o úhrade validačnej známky

 

PODMIENKOU ZÁPISU DO ĎALŠIEHO ŠTÚDIA JE ÚHRADA ŠKOLNÉHO A POPLATKU ZA VALIDAČNÚ ZNÁMKU

Ročné školné sa hradí na číslo účtu SK3181800000007000139741 nasledovne: Prvá splátka vo výške 95% ročného školného je splatná (rozumie sa pripísanie prostriedkov na účet) najneskôr v deň zápisu na štúdium. Pre včasné pripísanie prostriedkov na náš účet Vám odporúčame vykonať úhradu najneskôr desať  dní pred termínom zápisu.  Druhá splátka vo výške 5% ročného školného je splatná do 28.2.2021 (je možné uhradiť aj naraz celú sumu školného ku dňu zápisu).

Validačná známka sa hradí na číslo účtu SK9281800000007000083741. Výška poplatku za známku na preukaz externého študenta je 3 €.

Ak v deň zápisu nebudú pripísané prostriedky na uvedené  účty, študent nebude na štúdium zapísaný.

Poplatky neuhrádzajte poštovou poukážkou!!

Platby vykonajte prevodom z účtu na účty (internetbankingom, na pobočke banky) na základe príkazov na úhradu dostupných v AiS2 v aplikácii VSES 017 najskôr od 25.6.2020.

Príkaz na úhradu - povinné údaje:

 • IBAN číslo účtu prijímateľa
 • variabilný symbol
 • špecifický symbol
 • suma

V prípade, že nezadáte všetky požadované povinné údaje, vaše platby nebudú v systéme identifikovateľné!

PRESNÝ POSTUP ZOBRAZENIA PRÍKAZU NA ÚHRADU

Zápis a doplňujúci zápis predmetov / všeobecné pravidlá zápisu predmetov

Zápis predmetov do zápisných listov a prihlásenie do rozvrhu na celý akad. rok 2020/21  

Dňa 7.9. 2020 bude zverejnený termín otvorenia AiS2 pre zápis predmetov postupne pre jednotlivé ročníky s dodržaním prednosti pre končiace a vyššie ročníky.


Doplňujúci zápis   

Študent má právo do konca 2. týždňa výučbovej časti semestra (zimného/letného) vykonať úpravy svojho študijného plánu v AiS  (zrušiť/zmeniť zapísané predmety z dôvodu rozvrhovej kolízie alebo z dôvodu zrušenia výučby predmetu alebo z dôvodu neabsolvovania prerekvizity/prerekvizít predmetu v predchádzajúcom období, resp. vykonať doplňujúci zápis predmetov, pri dodržaní pravidiel daných  PdF UK). Počas prvého týždňa tohto obdobia úpravu študijného plánu  (výmaz/zápis predmetov) vykoná študent osobne v AiS. Počas druhého týždňa študent môže osobne v AiS vykonať len doplňujúci zápis predmetov. Počas druhého týždňa  tohto obdobia výmaz zapísaných predmetov zo zápisného listu študenta v AiS  v opodstatnených prípadoch explicitne uvedených na tlačive realizuje študijné oddelenie na základe písomnej žiadosti študenta (tlačivo „Žiadosť o výmaz predmetu zo zápisného listu“ je uverejnené na webovej stránke fakulty).

 

 

Termíny doplňujúceho zápisu:

Doplňujúci zápis pre zimný semester AR 2020/21

prvý týždeň od 21.9.2020 do 27.9.2020 (študenti si predmety pridávajú aj mažú)

druhý týždeň od 28.9.2020 do 4.10.2020 (študenti si predmety pridávajú a mažú referentky ŠO na základe písomnej žiadosti študenta)

 

Doplňujúci zápis pre letný semester AR 2020/21

prvý týždeň od 15.2.2021 do 21.2.2021 (študenti si predmety pridávajú aj mažú)     

druhý týždeň od 22.2.2021 do 28.2.2021 (študenti si predmety pridávajú a mažú referentky ŠO na základe písomnej žiadosti študenta)


 

Všeobecné pravidlá zápisu predmetov

 

(1)           Zápis predmetov ( 1. rok štúdia)

Zápis predmetov študent realizuje určením predmetov, ktoré chce absolvovať v nadchádzajúcom období štúdia (akademický rok, resp. semester). Tieto údaje si študent zapíše do AiS (zápisný list). V prípade rozporu sú rozhodujúce údaje zapísané študentom v AiS do času na to určeného. Zápis predmetov do zápisného listu  a prihlásenie sa na rozvrh v AiS realizuje študent na celý akademický rok na základe odporúčanej študijnej cesty vo fakultou stanovenom období pred začatím zimného semestra. Študent výber predmetov povinne konzultuje so  študijným poradcom príslušného študijného programu.

(2)           Zápis predmetov do ďalšej časti štúdia  (2., 3. rok  štúdia)

Zápis predmetov študent realizuje určením predmetov, ktoré chce absolvovať v nadchádzajúcom období štúdia, t. j. v akademickom roku, resp. počas semestra. Tieto údaje si študent zapíše do AiS (zápisný list). V prípade rozporu sú rozhodujúce údaje zapísané študentom v AiS do času na to určeného. Zápis predmetov do zápisného listu a prihlásenie sa na rozvrh v AiS realizuje študent na celý akademický rok na základe odporúčanej študijnej cesty vo fakultou stanovenom období pred začatím zimného semestra. V prípade potreby, študent výber predmetov konzultuje so  študijným poradcom príslušného študijného programu.

(3)           Doplňujúci zápis  predmetov

Študent má právo do konca 2. týždňa výučbovej časti semestra (zimného/letného) vykonať úpravy svojho študijného plánu v AiS  respektíve na doplňujúci zápis predmetov do zápisného listu.  Počas prvého týždňa tohto obdobia úpravu študijného plánu  (výmaz/zápis predmetov) vykoná študent osobne v AiS. Počas druhého týždňa študent môže osobne v AiS vykonať len doplňujúci zápis predmetov. Počas druhého týždňa  tohto obdobia výmaz zapísaných predmetov zo zápisného listu študenta v AiS  v opodstatnených prípadoch explicitne uvedených na tlačive realizuje študijné oddelenie na základe písomnej žiadosti študenta (tlačivo „Žiadosť o výmaz predmetu zo zápisného listu“ je uverejnené na webovej stránke fakulty).

Všeobecné pravidlá zápisu na štúdium, evidencie a kontroly študijných výsledkov na PdF UK

 

Zápis na štúdium
(1) Zápisom sa určuje vzťah medzi fakultou a študentom na obdobie aktuálneho akademického roka. Zápis na štúdium je v zásade realizovaný cez akademický informačný systém (ďalej aj „AiS“).
     Podrobnosti a úpravu vzťahov a povinnosti príslušných zodpovedných osôb v rámci administrácie zápisu prostredníctvom AiS upraví osobitný vnútorný predpis UK.
(2) Rozlišujú sa dva druhy zápisov:
     a) zápis na štúdium podľa § 59 zákona o vysokých školách, na základe ktorého sa prijatý uchádzač o štúdium stáva študentom Pedagogickej fakulty UK;
     b) zápis do ďalšej časti štúdia študijného programu podľa § 70 ods. 1 písm. c) zákona o vysokých školách, keď si študent splnil povinnosti určené študijným programom alebo študijným poriadkom
(3) Zápis do 1. roku štúdia je realizovaný:
     a) Vložením údajov o študentovi do systému AiS študijným oddelením Pedagogickej fakulty.
     b) Odovzdaním študentského preukazu študentovi a jeho validáciou pre aktuálny akademický rok.
         Ak študent nemá ku dňu zápisu uhradený poplatok za študentský preukaz odpovedajúci danej forme štúdia nemôže byť na štúdium zapísaný.
    c) Určením predmetov, ktoré chce študent absolvovať v nadchádzajúcom období štúdia (akademický rok, resp. semester). Tieto údaje si študent zapíše do AiS (zápisný list). V prípade rozporu sú rozhodujúce údaje zapísané študentom v AiS do času na to určeného. Zápis predmetov do zápisného listu a prihlásenie sa na rozvrh v AiS realizuje študent na celý akademický rok na základe odporúčanej študijnej cesty vo fakultou stanovenom období pred začatím zimného semestra. Študent výber predmetov povinne konzultuje so študijným poradcom príslušného študijného programu.
(4) Zápis do ďalšej časti štúdia je realizovaný:
     a) Uzavretím predchádzajúcej časti štúdia v súlade so študijným plánom príslušného študijného programu (realizuje ŠO UK PdF).
     b) Kontrolou a vykonaním zmien v údajoch študenta (napr. osobné údaje, údaje o preukaze študenta, a pod. (realizuje ŠO UK PdF)).
     c) Validáciou preukazu študenta pre aktuálny akademický rok. Ak študent nemá ku dňu zápisu uhradený poplatok za študentský preukaz alebo validačnú známku odpovedajúcu danej forme štúdia nemôže byť na štúdium zapísaný.
     d) Určením predmetov, ktoré chce študent absolvovať v nadchádzajúcom období štúdia, t. j. v akademickom roku, resp. počas semestra. Tieto údaje si študent zapíše do AiS (zápisný list). V prípade rozporu sú rozhodujúce údaje zapísané študentom v AiS do času na to určeného. Zápis predmetov do zápisného listu a prihlásenie sa na rozvrh v AiS realizuje študent na celý akademický rok na základe odporúčanej študijnej cesty vo fakultou stanovenom období pred začatím zimného semestra. V prípade potreby, študent výber predmetov konzultuje so študijným poradcom príslušného študijného programu.
(5) Pôsobnosť študijného oddelenia fakulty (ďalej len „ ŠO“):
    a) Výkonne zodpovedá za prípravu a priebeh zápisu.
    b) Predkladá študentovi Výkaz o plnení študijných povinností vytlačený z AiS za predchádzajúce obdobie, podpísané tlačivo zakladá do osobného spisu študenta.
(6) Študent je povinný osobne sa zúčastniť zápisu, resp. môže sa nechať zastúpiť ním písomne splnomocnenou osobou s úradne overeným podpisom, vykonať zápis predmetov a prihlásiť sa na rozvrh v AiS.
(7) Študent externej formy štúdia je povinný uhradiť školné pre príslušný akademický rok podľa pokynov fakulty. Ak študent nemá ku dňu zápisu uhradené školné, nemôže byť na štúdium zapísaný.
(8) Študent alebo ním splnomocnená osoba:
    a) Podpisom potvrdí pravdivosť údajov vo Výkaze o plnení študijných povinností za predchádzajúce obdobie.
    b) Vykoná validáciu preukazu študenta na univerzitnom termináli do 24 hodín po prevzatí validačnej známky, keď je to technicky možné.
(9) Študent má právo do konca 2. týždňa výučbovej časti semestra (zimného/letného) vykonať úpravy svojho študijného plánu v AiS respektíve na doplňujúci zápis predmetov do zápisného listu. Počas tohto obdobia môže požiadať o zrušenie/výmaz predmetu zo zápisného listu z dôvodu rozvrhovej kolízie, zrušenia výučby predmetu alebo z dôvodu neabsolvovania prerekvizity/prerekvizít predmetu v predchádzajúcom období. Výmaz zapísaných predmetov zo zápisného listu študenta v AiS realizuje študijné oddelenie na základe písomnej žiadosti študenta (tlačivo „Žiadosť o výmaz predmetu zo zápisného listu).

Evidencia a kontrola študijných výsledkov
(1) Pôsobnosť študijného oddelenia fakulty:
     a) Archivuje Výkazy o hodnotení predmetov podpísané príslušnými učiteľmi.
     b) Vytlačí z AiS Výkaz o plnení študijných povinností. Týka sa to najmä letného semestra. Po zimnom semestri prebieha detailná kontrola len u študentov 1. roka štúdia najneskôr do začiatku zápisu na nasledujúce obdobie.
(2) Ak sa pri kontrole výsledkov štúdia zistí, že študent nespĺňa podmienky postupu do ďalšej etapy štúdia, pracovník ŠO e-mailom oboznámi študenta o danej skutočnosti. Študentovi je poskytnutá lehota na bezodkladnú nápravu a prijatie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.
(3) Pôsobnosť katedry, resp. ústavu alebo iného pracoviska:
    a) Dodáva a aktualizuje na ŠO podpisové vzory interných a externých učiteľov.
    b) Archivuje písomné práce študentov, ktoré sú súčasťou hodnotenia predmetu, v súlade s Registratúrnym poriadkom a registratúrnym plánom UK po dobu troch rokov.
    c) Vedúci katedry zabezpečí bezodkladnú nápravu a prijme opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré boli zistené pri kontrole výsledkov štúdia.
(4) Postavenie a úloha učiteľa:
    a) Predmet skúša zásadne učiteľ, ktorý sa podieľal na výučbe počas semestra. V zreteľa hodných prípadoch (ochorenie, dlhodobá neprítomnosť) na základe písomného odôvodnenia učiteľa prechádza zodpovednosť za hodnotenie a evidenciu na garanta predmetu, v prípade jeho ochorenia alebo dlhodobej neprítomnosti na prodekana pre študijné veci.
    b) Ak je súčasťou hodnotenia študenta písomná forma, skúšajúci je povinný vo vopred dohodnutom termíne a dohodnutým spôsobom zverejniť jej výsledky na oznamovacej tabuli katedry, resp. na internete za podmienky dodržania ustanovení zákona o ochrane osobných údajov. Mená študentov a výsledky sa zverejňujú len v prípade ich písomného súhlasu. V opačnom prípade použije učiteľ kódy, ktoré im boli pridelené pri písaní testu a určí miesto a čas zverejnenia. Výsledky písomnej časti skúšky musia byť oznámené vložením výsledku do AiS a zapísané do troch pracovných dní od času začatia písomnej časti skúšky.
    c) Výsledok hodnotenia učiteľ zapíše do AiS v súlade s platnými pravidlami.
    d) Hodnotiaci učiteľ zabezpečí vytlačenie, podpísanie a odovzdanie Výkazu o hodnotení predmet na ŠO po vykonaní skúšky posledným študentom, najneskôr však v nasledujúci pracovný deň po ukončení skúškového obdobia.
    e) Hodnotiaci učiteľ je povinný uskutočňovať opravy v súlade so všeobecne záväznými predpismi a vnútornými predpismi UK.
     f) Po ukončení skúškového obdobia nie je možné v AiS robiť záznamy o vykonaných skúškach a prípadný rozpor v hodnotení sa rieši doručením vyplneného a podpísaného tlačiva „Výkaz o hodnotení predmetu“ na ŠO.
     g) Za nesplnenie povinnosti učiteľa podľa tejto časti nemôže byť študent žiadnym spôsobom sankcionovaný.
(5) Povinnosti študenta:
     a) Študent je povinný priniesť si v deň hodnotenia alebo skúšky preukaz študenta.
     b) Po splnení poslednej študijnej povinnosti v semestri alebo v akademickom roku je študent povinný najneskôr do konca skúškového obdobia skontrolovať správnosť a úplnosť hodnotení zapísaných v AiS. V prípade, ak pri kontrole zistí nesúlad alebo chýbajúce údaje, upozorní na to bezodkladne hodnotiaceho učiteľa.
     c) Študent je povinný riešiť a konzultovať študijné záležitosti s pedagógmi, študijnými poradcami a ŠO v stanovených konzultačných/úradných hodinách.
(6) Predmet, ktorý má študent zapísaný a nie je záznam o jeho hodnotení, je ohodnotený ako neabsolvovaný a ŠO môže zapísať do AiS hodnotenie FX, ak uplynuli tri dni od ukončenia skúšobného obdobia.