Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Najčastejšie otázky a odpovede

Aká je moja pracovná doba?
Pracovná doba zamestnancov je 8 hodín denne vrátane obeda. Zamestnanci dodržiavajú mesačný časový fond podľa počtu pracovných dní v mesiaci. Časový fond zobrazovaný v dochádzkovom systéme je vrátane obeda.

Pedagogický zamestnanec má odpracovať v zmysle smernice dekanky č. 3/2015 80 hodín mesačne. Saldo k poslednému dňu v mesiaci v dochádzkovom systéme bude predstavovať saldo mesačného pracovného fondu  mínus  80 hodín povinne odpracovaných hodín.

 

Komu nahlásim žiadosť o manuálnu zmenu dochádzky?
Žiadosť o zmenu je potrebné nahlásiť vedúcemu pracoviska alebo ním poverenej osobe.

 

Čo v prípade ak mi na konci mesiaca chýbajú povinne odpracované hodiny? 
V prípade povinne neodpracovaného časového fondu je v kompetencii nadriadeného riešiť túto situáciu.

 

Prenášajú sa mi nadčasy do ďalšieho mesiaca?
Odpracované/neodpracované hodiny sa prenášajú iba v rámci mesiaca. Každý nový mesiac začína od nuly.

 

Aká dlhá je obedná prestávka a čo stlačím na termináli pri odchode z budovy?
Čas obeda je 45 minút a v prípade opustenia budovy zamestnanec používa tlačidlo "Služobne".

 

Akú možnosť zvoliť pri presune do inej budovy?
Na presun medzi budovami sa bude používať tlačidlo "Služobne".

 

Ak potrebujem opustiť budovu v súkromnej záležitosti?
Ak zamestnanec potrebuje súkromne opustiť budovu použije tlačidlo "Súkromne" a toleruje sa doba 15 minút denne. V prípade opustenia budovy nad 15 minút je potrebné mať priepustku podpísanú vedúcim oddelenia.

 

Čo v prípade ak stratím/poškodím kartu?
Je potrebné nahlásiť stratu/poškodenie p. Ing. Rastislavovi Sečovi. Poplatok za vydanie novej karty uvedený v smernici dekanky č. 3/2015.

 

Kde odovzdám kartu po skončení pracovného pomeru (práce na dohodu)?
Po ukončení pracovného pomeru je zamestnanec povinný odovzdať kartu na personálnom oddelení PdF UK. V prípade ukončenia práce na dohodu u p. Veroniky Snopkovej resp. vedúcemu pracoviska, ktorý ju následne odovzdá.

 

Ktorú možnosť vyberiem na termináli ak odchádzam k lekárovi?
Pri odchode k lekárovi zamestnanec na termináli zvolí tlačidlo "Lekár".