Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ŠVOUČ

XIV. ROČNÍK SÚŤAŽE 
ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ, ODBORNEJ A UMELECKEJ ČINNOSTI
NA ÚSTAVE FILOLOGICKÝCH ŠTÚDIÍ PDF UK

 

Študentská vedecká, odborná a umelecká  činnosť (ŠVOUČ) je dôležitou súčasťou rozvoja tvorivého potenciálu študentov a priestorom na rozvoj vedných odborov a študijných programov, ktoré je možné študovať na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Súťaž vyhlasuje dekan fakulty. Celkové riadenie súťaže ŠVOUČ má na starosti Oddelenie vedy a doktorandského štúdia.

Do súťaže (sekcia pre jazykovedu a moderné filológie) sa môže zapojiť každý študent katedier združovaných ústavom v dennej i externej forme štúdia v jednej z týchto dvoch kategórií:

 • študenti 1. stupňa vysokoškolského štúdia,
 • študenti 2. stupňa vysokoškolského štúdia.

Prácu môže vypracovať aj kolektív študentov, v tom prípade musí byť uvedený podiel každého autora.

CIEĽ SÚŤAŽE

Cieľom súťaže je:

• prehlbovať vedeckú, odbornú a umeleckú činnosť študentov Pedagogickej fakulty UK,
• stimulovať a rozvíjať u nich schopnosti a spôsobilosti pre vedeckú, odbornú a umeleckú činnosť,
• identifikovať a podporovať talentovaných a tvorivých študentov,
• vychovávať perspektívnych odborníkov v jednotlivých vedných a umeleckých odboroch,
• zlepšiť komunikáciu medzi študentmi navzájom a medzi študentmi a učiteľmi.

SÚŤAŽNÁ PRÁCA

 • Účastník súťaže vypracuje prácu na tému, ktorá súvisí so študijným programom, ktorý študuje. Témy vypíšu pedagogickí a výskumní pracovníci fakulty prostredníctvom svojich pracovísk (zverejnia ich najneskôr do 9. januára 2023). Študent môže vypracovať aj prácu na vlastnú tému, ak to schváli garant študijného odboru alebo vedúci katedry.
 • Práca môže byť teoretická, teoreticko-aplikačná alebo empiricko-výskumná.
 • Práca prezentovaná v súťaži ŠVOUČ môže byť časťou záverečnej práce, táto skutočnosť však musí byť zrejmá a musí byť deklarovaná v úvode práce. Odporúča sa teda rozpracovať do hĺbky nejakú kapitolu zo záverečnej práce alebo si zvoliť inú tému, ktorá študenta počas štúdia zaujala (rozpracovať seminárnu prácu).
 • Počas prípravy práce môže študent konzultovať s učiteľmi fakulty alebo inými odborníkmi (ak sa tak stalo, vo svojej práci to uvedie).
 • Celkový rozsah práce (s prílohami) je min. 20 a max. 45 strán pri riadkovaní 1,5 a veľkosti písma 12 b. Práca musí mať hrebeňovú alebo inú vhodnú väzbu.
 • Písomná práca musí rešpektovať normu ISO 690.
 • Práca môže byť napísaná v cudzom jazyku, ale musí mať primerane obsiahle resumé v slovenčine.
 • Záujemcovia o účasť predložia príslušnému katedrovému koordinátorovi ŠVOUČ do 17. februára 2023 vyplnenú prihlášku. Je spolu so štatútom ŠVOUČ dostupná na stránke OVDŠ.
 • Súťažnú prácu v 2 exemplároch účastník odovzdá svojmu katedrovému koordinátorovi ŠVOUČ najneskôr do 31. marca 2023.

ORGANIZÁCIA SÚŤAŽE

ŠVOUČ prebieha na fakulte v dvoch kolách. Prvé kolo prebieha na katedrách a ústavoch, druhé kolo je fakultné kolo. Obe kolá súťaže sú verejné a súťažné a prebiehajú v týchto sekciách:

Učiteľské odbory:

1. Sekcia pre študentov bakalárskeho stupňa

2. Sekcia pre študentov magisterského stupňa

Neučiteľské odbory:

1. Sekcia pre študentov bakalárskeho stupňa

2. Sekcia pre študentov magisterského stupňa

Študenti spoj. študijného programu budú zaradení do sekcií podľa ročníka, v ktorom študujú.

 

Súťažiaci, ktorých práce spĺňajú stanovené podmienky, sa zúčastnia na prvom kole v rámci príslušných katedier a ústavov, ktoré prebehne najneskôr do 29. apríla 2023. Prvé kolo má podobu študentskej konferencie, na ktorej študent/študentka prednesie tézy svojej práce, bude reagovať na posudky posudzovateľov, respektíve posudzovateľa a školiteľa (konzultanta),  a na otázky a podnety z publika. Na základe výsledkov prvého kola môže komisia navrhnúť najviac 3 práce z každej sekcie (teda maximálne 6 prác) do druhého, fakultného kola.

Druhé, fakultné kolo prebehne najneskôr do 31. mája 2023. Druhé kolo má podobu študentskej konferencie, na ktorej súťažiaci predstavia tézy svojej práce, budú reagovať na posudky a na otázky a podnety z publika. Odborná komisia vo fakultnom kole vyhlási v každej sekcii tri najlepšie práce. Hodnotiaca komisia môže odporúčať práce pre celoslovenské, prípadne medzinárodné kolá ŠVOUČ, ak sa takéto budú v danej oblasti realizovať. Akademická obec bude o výsledkoch informovaná na webovej stránke fakulty.

Študenti, ktorí sa vo fakultnom kole umiestnia na prvých troch miestach, získajú mimoriadne štipendium v sume minimálne 100, 150 a 200 eur podľa umiestnenia.

Konkrétna suma mimoriadneho štipendia sa stanoví podľa výšky financií, ktoré má fakulta k dispozícii na  tieto účely v danom akademickom roku.

Účastníci prvého kola dostanú osvedčenie o účasti. Ak sa uskutoční celoslovenské alebo medzinárodné kolo súťaže, študentom/študentkám ktorí/é postúpia do tohto kola, fakulta uhradí cestovné náklady a ubytovanie.

 

TERMÍN ODOVZDANIA PRIHLÁŠOK: do 17. februára 2023

TERMÍN ODOVZDANIA PRÁC: do 31. marca 2023

TERMÍN PRVÉHO KOLA ŠVOUČ: najneskôr 28. apríla 2023

TERMÍN DRUHÉHO KOLA ŠVOUČ: najneskôr 31. mája 2023

 

Jednotlivé kolá ŠVOUČ v tomto akademickom roku sa uskutočnia prezenčne alebo online v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie.

Informácie sú spracované na základe štatútu ŠVOUČ na PdF UK platného od 14. 11. 2018.

Viac informácií nájdete TU.

SÚŤAŽNÁ PRÁCA

 • Účastník súťaže vypracuje prácu na tému, ktorá súvisí so študijným programom, ktorý študuje. Témy vypíšu pedagogickí a výskumní pracovníci fakulty prostredníctvom svojich pracovísk (zverejnia ich najneskôr do 9. januára 2023). Študent môže vypracovať aj prácu na vlastnú tému, ak to schváli garant študijného odboru alebo vedúci katedry.
 • Práca môže byť teoretická, teoreticko-aplikačná alebo empiricko-výskumná.
 • Práca prezentovaná v súťaži ŠVOUČ môže byť časťou záverečnej práce, táto skutočnosť však musí byť zrejmá a musí byť deklarovaná v úvode práce. Odporúča sa teda rozpracovať do hĺbky nejakú kapitolu zo záverečnej práce alebo si zvoliť inú tému, ktorá študenta počas štúdia zaujala (rozpracovať seminárnu prácu).
 • Počas prípravy práce môže študent konzultovať s učiteľmi fakulty alebo inými odborníkmi (ak sa tak stalo, vo svojej práci to uvedie).
 • Celkový rozsah práce (s prílohami) je min. 20 a max. 45 strán pri riadkovaní 1,5 a veľkosti písma 12 b. Práca musí mať hrebeňovú alebo inú vhodnú väzbu.
 • Písomná práca musí rešpektovať normu ISO 690.
 • Práca môže byť napísaná v cudzom jazyku, ale musí mať primerane obsiahle resumé v slovenčine.
 • Záujemcovia o účasť predložia príslušnému katedrovému koordinátorovi ŠVOUČ do 17. februára 2023 vyplnenú prihlášku. Je spolu so štatútom ŠVOUČ dostupná na stránke OVDŠ.
 • Súťažnú prácu v 2 exemplároch účastník odovzdá svojmu katedrovému koordinátorovi ŠVOUČ najneskôr do 31. marca 2023.

ORGANIZÁCIA SÚŤAŽE

ŠVOUČ prebieha na fakulte v dvoch kolách. Prvé kolo prebieha na katedrách a ústavoch, druhé kolo je fakultné kolo. Obe kolá súťaže sú verejné a súťažné a prebiehajú v týchto sekciách:

Učiteľské odbory:

1. Sekcia pre študentov bakalárskeho stupňa

2. Sekcia pre študentov magisterského stupňa

Neučiteľské odbory:

1. Sekcia pre študentov bakalárskeho stupňa

2. Sekcia pre študentov magisterského stupňa

Študenti spoj. študijného programu budú zaradení do sekcií podľa ročníka, v ktorom študujú.

 

Súťažiaci, ktorých práce spĺňajú stanovené podmienky, sa zúčastnia na prvom kole v rámci príslušných katedier a ústavov, ktoré prebehne najneskôr do 29. apríla 2023. Prvé kolo má podobu študentskej konferencie, na ktorej študent/študentka prednesie tézy svojej práce, bude reagovať na posudky posudzovateľov, respektíve posudzovateľa a školiteľa (konzultanta),  a na otázky a podnety z publika. Na základe výsledkov prvého kola môže komisia navrhnúť najviac 3 práce z každej sekcie (teda maximálne 6 prác) do druhého, fakultného kola.

Druhé, fakultné kolo prebehne najneskôr do 31. mája 2023. Druhé kolo má podobu študentskej konferencie, na ktorej súťažiaci predstavia tézy svojej práce, budú reagovať na posudky a na otázky a podnety z publika. Odborná komisia vo fakultnom kole vyhlási v každej sekcii tri najlepšie práce. Hodnotiaca komisia môže odporúčať práce pre celoslovenské, prípadne medzinárodné kolá ŠVOUČ, ak sa takéto budú v danej oblasti realizovať. Akademická obec bude o výsledkoch informovaná na webovej stránke fakulty.

Študenti, ktorí sa vo fakultnom kole umiestnia na prvých troch miestach, získajú mimoriadne štipendium v sume minimálne 100, 150 a 200 eur podľa umiestnenia.

Konkrétna suma mimoriadneho štipendia sa stanoví podľa výšky financií, ktoré má fakulta k dispozícii na  tieto účely v danom akademickom roku.

Účastníci prvého kola dostanú osvedčenie o účasti. Ak sa uskutoční celoslovenské alebo medzinárodné kolo súťaže, študentom/študentkám ktorí/é postúpia do tohto kola, fakulta uhradí cestovné náklady a ubytovanie.

 

TERMÍN ODOVZDANIA PRIHLÁŠOK: do 17. februára 2023

TERMÍN ODOVZDANIA PRÁC: do 31. marca 2023

TERMÍN PRVÉHO KOLA ŠVOUČ: najneskôr 28. apríla 2023

TERMÍN DRUHÉHO KOLA ŠVOUČ: najneskôr 31. mája 2023

 

Jednotlivé kolá ŠVOUČ v tomto akademickom roku sa uskutočnia prezenčne alebo online v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie.

Informácie sú spracované na základe štatútu ŠVOUČ na PdF UK platného od 14. 11. 2018.

Viac informácií nájdete TU.

Dokumenty

Prihláška

Štatút

Štatút bol schválený AS PdF UK 14.11. 2018, nadobudol účinnosť dňom schválenia v AS PdF UK. Dňom účinnosti sa ruší štatút ŠVOUČ platný od 22.11.2017.


 

 

Koordinátor ŠVOUČ na KAJL: Mgr. Tomáš Hlava, PhD.

Vedúci ŠVOUČ na ÚFŠ: doc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD.