Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Záverečné práce a skúšky

Pre prístup k dokumentom obsahujúcim témy ZP a tézy k štátnej skúške na KAJL sa prosím prihláste.

Prihlasovanie sa na ŠS

Študenti končiacich ročníkov sa na štátne skúšky prihlasujú v súlade s platným Študijným poriadkom a Harmonogramom pre AR 2020/21.

Bez ohľadu na predmet štátnej skúšky, ktorý si vyberiete (vrátane obhajoby diplomovej práce), je vždy riadny termín v máji alebo v júni.  Augustový termín je len opravný termín, t. j. môžete sa naň prihlásiť len v prípade, že na jarnom termíne v máji alebo júni na štátnych skúškach neuspejetr.  Výnimkou sú iba študenti, ktorí absolvovali v tomto akademickom roku Erazmus. V prípade, že sa v jarnom (riadnom) termíne na niektorý z predmetov štátnej skúšky vôbec neprihlásite, budete predlžovať štúdium a daný predmet štátnej skúšky môžete absolvovať až v AR 2021/22.

Elektronický podpis licenčných zmlúv k ZP

V systéme AiS2 je od 14. 4. 2021 sprístupnené elektronické podpisovanie licenčných zmlúv k záverečným prácam. 

Nový manuál na vloženie záverečnej práce a vypísanie licenčnej zmluvy nájdete TU!

V súvislosti s novými procesmi odovzdania ZP (viď manuál) licenčnú zmluvu už študent netlačí a neposiela na fakultu.Oznam pre končiacich študentov magisterského štúdia

Vážení študenti, venujte, prosím, pozornosť nasledovným bodom:

 

1. Oboznámte sa s podmienkami odovzdania záverečných prác – termíny, formálna úprava el. a tlačenej verzie ZP (vloženie naskenovaného zadania do el. verzie práce, uvádzanie nových názvov odborov v titulnom liste ZP (učiteľstvo a pedagogické vedy, logopédia a liečebná pedagogika, sociálna práca, psychológia, filológia). Viac info nájdete TU a TU!

 

2. Nezabudnite na dôležité termíny (napr.  odovzdanie ZP, prihlásenie na ŠS). Nájdete ich v harmonograme.

 

3. Oboznámte sa s formou a realizáciou štátnych skúšok. [edit: ŠS budú prebiehať prostredníctvom IKT, bližšie info ASAP]

4. Skontrolujte si zapísané predmety LS na zápisný list a prihlásenie sa na rozvrh.  Korekcie môžete robiť počas doplňujúceho zápisu prvé dva týždne LS. Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku.

5. Minulý rok zanikla povinnosť podať si na ŠO písomnú žiadosť v prípade,  že si študent potrebuje zapísať do posledného semestra štúdia viac ako 2 povinné predmety.

6. Vašou povinnosťou je nahradiť si každý raz neabsolvovaný A a B predmet v zmysle študijného poriadku.

7. Nezabudnite navštíviť po úspešnom absolvovaní kompletnej štátnej skúšky ŠO s tlačivami „potvrdenie o ukončení štúdia“ (odporúčajú sa 3 ks) a „potvrdenie o vysporiadaní záväzkov voči akademickej knižnici“ (1 ks).