Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Oznamy

Prihlasovanie sa na Štátne skúšky

Milé študentky a študenti v končiacom ročníku,

informácie ohľadom prihlasovania sa na ŠS nájdete v sekcii Záverečné práce a skúšky.

Licenčné zmluvy k záverečnej práci

Milé študentky a študenti v končiacom ročníku,

informácie k podpisovaniu licenčných zmlúv k záverečnej práci (bakalárska, diplomová) nájdete v sekcii Záverečné práce a skúšky.

Dni Taliančiny na KRJL

 

Milé kolegyne, milí kolegovia,  

počas blokovej výučby (od 3. mája do 15. mája 2021) Katedra románskych jazykov a literatúr organizuje Dni zábavných aktivít v taliančine. Sú určené pre všetkých záujemcov o taliansky jazyk z radov študentov PdF UK, a to nezávisle od dosiahnutej jazykovej úrovne.  
Cieľom Dní zábavných aktivít v taliančine je nepriamo, ale intenzívne podporiť rozvoj jazykovej kompetencie v talianskom jazyku. 

Pôjde o sériu tematicky zameraných aktivít, ktoré budú prebiehať čiastočne on line cez MS Teams a čiastočne tútorovanou individuálnou formou.   

Každý účastník, ktorý absolvuje všetky aktivity jednej tematickej série, získa na záver certifikát. 


 V prípade, ak začínate zvažovať, že by ste sa zapojili do Dní zábavných aktivít v taliančine, vyplňte krátky anonymný dotazník (kliknutím na tento link), ktorým nám pomôžete vybrať také tematické zameranie, ktoré bude pre Vás zaujímavé.  

 

Každá aktivita vyžaduje približne  

  • skupinové stretnutia cez MS Teams (5 stretnutí po 90 min.) 
  • kreatívnu prácu (individuálne alebo v malých skupinách, podľa Vašich preferencií) 
  • možnosť konzultácie s tútorom 

 

Bližšie informácie o harmonograme aktivít Vám pošleme po uzavretí tohto prieskumu.

Stretnutie študentov s vedením fakulty

 

V stredu 24.2.2021  o 15:00 sa uskutoční online stretnutie študentov a vedenia fakulty  k perspektíve udržateľnosti študijných programov a hľadaniu možných riešení pre študentov dotknutých študijných programov. Link na pripojenie do hovoru nájdete TU. Stretnutie iniciovala ŠČAS PdF UK v Bratislave. Možnosť pripojiť sa ku konzultácii sa týka prioritne študentov 1. ročníka Bc. stupňa.  

STRETNUTIE K PEDAGOGICKÝM PRAXIAM 19.2.2021

 

Milé študentky, milí študenti,

 

predpraxové stretnutie k Pedagogickej praxi 3 A, B sa uskutoční v piatok (19.2.) prostredníctvom MS Teams a to nasledovne:

študenti v kombinácii o 12:00

študenti jednoodbor o 13:00

Účasť je povinná!

 

Mgr. Kristína Hankerová, PhD.

Situácia súvisiaca s akreditáciou

Pre zobrazenie informácii súvisiacich so zmenami v akreditáciách sa prosím prihláste.

Info k pedagogickej praxi v LS

Vážené študentky, vážení študenti, mailom Vám boli zaslané dôležité informácie k realizácii pedagogickej praxe v letnom semestri. Prosím, dôkladne si informácie prečítajte a pošlite mi odpoveď s potrebnými informáciami čím skôr.

Mgr. Kristína Hankerová, PhD.

Odborná literatúra potrebná pre LS 20/21

Pre zobrazenie obsahu sa prosím prihláste.

Harmonogram zápisu predmetov a prihlasovania sa na rozvrh v AR 2020/21

Denná forma štúdia

Študenti majú od začiatku intervalu do 20.9.2020 povolený zápis predmetov a prihlasovanie na rozvrh zimného aj letného semestra. Nastavené intervaly zabezpečujú prednosť vyšších ročníkov pred nižšími. Nie je možné prihlasovanie na rozvrhovú akciu nad nastavenú kapacitu. 

Bc. stupeň

1. ročník 

piatok 11.9.2020 od 8h

2. ročník 

štvrtok 10.9.2020 od 8h

3. ročník (vrátane 4., 5. ročníka
 prekračujúci štandardnú dĺžku štúdia)

streda 9.9.2020 od 8h

Mgr. stupeň
1. ročníkpiatok 11.9.2020 od 8h
2. ročník (vrátane 3., 4. ročníka
 prekračujúci štandardnú dĺžku štúdia)
streda 9.9.2020 od 8h

 

Externá forma štúdia

Študenti majú od začiatku intervalu do 20.9.2020 povolený zápis predmetov zimného aj letného semestra. Do rozvrhu si externí študenti prihlasujú predmety zimného semestra a letného iba keď je k dispozícii. Nie je možné prihlasovanie na rozvrhovú akciu nad nastavenú kapacitu.

ročník / stupeň

1. ročník Mgr. stupňa

streda 16.9.2020 od 8h (v deň zápisu na štúdium)

Bc. aj Mgr. stupeň – všetky už zapísané ročníky 

pondelok 14.9.2020 od 12h

 

Doplňujúci zápis predmetov po začiatku výučby v AR 2020/21

Pre ZS aj LS: od 21. 9. do 4. 10. 2020 (prvý týždeň 21. 9. - 27.9. si predmety oboch semestrov do zápisného listu a rozvrhu pridávajú aj mažú študenti; druhý týždeň 28.9. - 4.10. si študenti predmety už iba pridávajú, mazať ich môžu už len referentky ŠO iba z opodstatnených dôvodov na základe písomnej žiadosti študenta).

Len pre LS: od 15. 2. do 28. 2. 2021 (prvý týždeň 15. 2. - 21. 2. si predmety LS do zápisného listu a rozvrhu pridávajú aj mažú študenti; druhý týždeň 22.2. - 28.2. si študenti predmety LS už iba pridávajú, mazať ich môžu už len referentky ŠO iba z opodstatnených dôvodov na základe písomnej žiadosti študenta).

!!! POZOR !!! POZOR !!! POZOR !!! POZOR !!!!!! POZOR !!!!!! POZOR !!! POZOR !!! POZOR !!! POZOR !!! (kópia 1)

Vážená akademická obec KAJL

napriek pretrvávajúcemu nepriaznivému stavu vecí ohľadom ochorenia COVID – 19 sa ZS plánuje uskutočniť v najväčšej prípustnej miere prezenčnou formou. Vývoj situácie je však nepredvídateľný. Prosíme Vás, a zároveň Vás žiadame, aby ste vo vlastnom záujme i v záujme zachovania chodu výučby s minimálnym množstvom prekážok sledovali najaktuálnejšie informácie a riadili sa nimi.

S časovým rozvrstvením ZS sa oboznámte prostredníctvom Harmonogramu štúdia v AR 2020/2021