Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Úhrada 2. časti kaucie - upozornenie


04. 01. 2018 13.35 hod.

Vážení študenti,

žiadame Vás, aby ste úhradu druhej časti kaucie za ubytovanie vo VI Družba UK vo výške 50 € uhrádzali výlučne na bankový účet VI Družba UK:

IBAN: SK72 8180 0000 0070 0055 6297, ako je uvedené v zmluve o ubytovaní.

Druhú splátku kaucie vo výške 50 € ste povinní uhradiť v lehote splátky ceny za ubytovanie za mesiac február 2018, t.j. do 31.1.2018.